حمیدرضا ترقی :
دیپلماسی همه‌جانبه می‌تواند تلاش آمریکا را در زمینه تحریم‌ها خنثی کند
کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: آثار دیپلماسی همه‌جانبه در همه حوزه‌ها ملموس خواهد بود و می‌تواند تلاش آمریکا را در زمینه تحریم‌ها و حتی در زمینه انزوای ایران خنثی کند و کشور ما را برای تبیین نقطه‌نظراتش در کشورهای شرقی و غربی فعال‌تر کند.
کد خبر: ۳۴۵۵۶
تاريخ: ۲۹ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۱
حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل بینالملل در گفتوگو با «رسالت» به فعال شدن دیپلماسی چندجانبه گرایی دولت سیزدهم اشاره کرد و افزود: زمانی که دیپلماسی از انحصار چند کشور خاص خارج میشود و دیدگاه همهجانبه جای آن را میگیرد بهطور طبیعی جلوی هرگونه حرکت از انزوای ایران را به لحاظ سیاسی میگیرد.

وی ادامه داد: زمینه ارتباط مناسب و مطلوب را در حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای مختلف فراهم میکند که این امر میتواند باعث شود تا ایران از این فرصتها برای مبادلات اقتصادی حتی شکستن تحریمها استفاده مطلوب ببرد. متأسفانه در دولت گذشته تمام این دیپلماسی در یک وزارتخانه منحصر میشد و سایر ارگانها به کار گرفته نمیشدند.

ترقی میگوید: متأسفانه دولت قبل حتی از دیپلماسی عمومی نیز استفاده نمیکرد اما خوشبختانه دولت رئیسی این انحصار را برداشته است. در ابتدا معاونانش را در این زمینه به کار گرفته که دارای موقعیتهای بینالمللی هستند ازجمله محسن رضایی و سفر به آمریکای لاتین. همچنین وزرا نیز برای تحقق این هدف به کار گرفته شدهاند ازجمله وزرایی که بهواسطه ارتباطات قبلی خود میتوانند تأثیر بسزایی داشته باشند، مانند رستم قاسمی که درگذشته ارتباطات بینالمللی داشته است.

این کارشناس یادآورشد که دولت سیزدهم همچنین از ظرفیت وزارت امور خارجه استفاده کرده و ظرفیت احزابی که با مجامع بینالمللی و کشورهای مختلف ارتباط دارند مغفول نمانده و این یعنی استفاده از ظرفیت دیپلماسی عمومی که منجر به فعال شدن دیپلماسی همهجانبه گرایی خواهد شد.

ترقی درانتها تصریح کرد: یقینا آثار دیپلماسی همهجانبه در همه حوزهها ملموس خواهد بود و میتواند تلاش آمریکا را در زمینه تحریمها و حتی در زمینه انزوای ایران خنثی کند و کشور ما را برای تبیین نقطهنظراتش در کشورهای شرقی و غربی فعالتر کند.