هشت دلیل برای لزوم تحول دولت در گام دوم
تاعناصر دولت معتقد به تحول نباشند وبه وضع موجود راضی باشند تحولی رخ نمی دهد.وتحول خواهی نیازمند داشتن روحیه انقلابی است که در جوانان تازه نفس وجود داردکه اگر این روحیه با ایمان تلفیق گردد قادر به تحول و نوآوری وبازسازی دستگاه اجرائی خواهد بود
کد خبر: ۳۴۰۵۴
تاريخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۱
حمیدرضا ترقی- یکی از کارهای لازمی که در برنامههای جناب آقای رئیسی و بعضی از آقایان بود، این است که تحوّل ایجاد بشود در قوّهی مجریّه. تحوّل در قوّهی مجریّه کار مهمّی است؛ این تحوّل یک نیاز همیشگی است، همیشه بایستی در نظر باشد. مقام معظم رهبری 6/6/1400

اعتقاد به تحول

راه ایجاد تحول عبارت است از تشکیل یک دولت معتقد به تحول و معتقد به عنصر تحولآفرین، یعنی عنصر جوان نخبهی مؤمن انقلابی؛ یعنی شرطش این است که مؤمن باشد و انقلابی باشد؛ وَالّا اگر جوان بود با همان خصوصیّات جرئت و توانایی و ابتکار، لکن ایمان در او وجود نداشت، خب فایدهای ندارد؛ آن جوان با همان نیرو، راه غلط را خیلی سریعتر و تندتر از پیرها و سالخوردهها خواهد رفت؛ اگر با ایمان نباشد فایدهای ندارد؛ اگر انقلابی نباشد، کشور را به سمت یک حرکت تحولیِ درست هدایت نخواهد کرد؛ پس بایستی، هم جوان باشد، هم مؤمن باشد، هم انقلابی باشد؛ یعنی این عناصر بایستی در مجموعهی دولت جمع باشد. 1400/02/21

تاعناصر دولت معتقد به تحول نباشند وبه وضع موجود راضی باشند تحولی رخ نمی دهد.وتحول خواهی نیازمند داشتن روحیه انقلابی است که در جوانان تازه نفس وجود داردکه اگر این روحیه با ایمان تلفیق گردد قادر به تحول و نوآوری وبازسازی دستگاه اجرائی خواهد بود

هشت دلیل برلزوم تحول

در کنار ..پیشرفتها ما در جاهایی عقبماندگی داریم و مشکلات مزمنشده داریم که این مشکلات بایستی حل بشود. در حوزهی اقتصاد، در حوزهی عدالت، به طور جدّی مشکل داریم؛ در زمینهی آسیبهای اجتماعی مشکلات اساسی داریم که بعضی از اینها حقیقتاً به صورت بیماری مزمن هم درآمده و نیاز به راه‌‌حلهای جدّی دارد؛ علاوهی بر اینکه این عقبماندگیها وجود دارد و ناشی از غفلتهای ما است -یعنی در طول زمان، در طول این دهها سال، در مواردی غفلتهایی انجام گرفته- بعضی از غرضورزیها هم موجب زاویهدار شدن با خطّ انقلاب و تدریجاً پشت کردن به انقلاب شده و بنابراین این وضعیّت ایجاب میکند که ما به فکر یک حرکت تحولی باشیم.

علاوهی بر اینها بر اثر همین غفلتهای ما، بسیاری از ظرفیّتها معطّل مانده، ظرفیّتهای بسیاری در کشور وجود دارد، فرصتهای به معنای حقیقی کلمه فراوان بلکه بیشمار در کشور هست که اینها بدون استفاده مانده و این مایهی خسارت برای منافع ملّی است. خب این مشکلات را با یک حرکت عادّی نمیشود برطرف کرد، با این حرکت معمولیِ عادّی که در کار ادارهی حکمرانی کشور هست نمیشود، یک حرکت فوقالعاده لازم است، یک حرکت جهشی لازم است، یک حرکت ابتکاری لازم است. باید نوآوری وجود داشته باشد و این کار باید انجام بگیرد. این جزو مسلّماتِ این دورهی از انقلاب است برای گام دوّم.

1400/02/21

رهبر معظم انقلاب هشت دلیل را برای لزوم تحول در گام دوم انقلاب مورد اشاره قرار دادند :

1-عقب ماندگی از برنامه و چشم انداز بیست ساله بویژه در اقتصاد و عدالت گستری

2-عدم حل آسیبهای اجتماعی

3-غفلت مسئولان از مسائل اساسی (جمعیت کادرسازی از جوانان نفوذ دشمن، غفلت از روحیه جهادی و ایثار، غفلت از تهاجم فرهنگی دشمن، غفلت از در کمین بودن دشمن، غفلت از نفوذ دشمن در فضای رسانهای کشور، و کمتوجهی نسبت به حفظ بیتالمال)

4-غرض ورزیهای دولتها درعدم اجرای سیاستها وبرنامه ها

5-زاویه پیدا کردن حرکت دولتها از خط انقلاب

6-پشت کردن به انقلاب در بعضی دولتها وحرکت آنها درمسیر غربگرائی وغیر انقلابی شدن

7- ظرفیتهای معطل مانده داخل بخاطر گرایش به بیرون دردولتها

8- از بین رفتن فرصتها مثل بازار صادرات به کشور های همسایه دراثر سیاستهای غلط دولتها