الگویی برای خدمت جهادی و بی‌منت در گام دوم انقلاب
او بی‌شک نمونه برجسته‌ای از انسان‌های تراز انقلاب اسلامی بود که بدون کمترین چشمداشت خود را بنا به وظیفه و به‌قدر توان و ظرفیت وقف خدمت در عرصه‌های مختلف نظام کرد و از همین رو مرحوم صالحی الگویی برای خدمت جهادی و بی‌منت در گام دوم انقلاب تلقی کرد.
کد خبر: ۳۴۰۵۱
تاريخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۹
محمدحسین شفیعیها- اواخر مهر و اوایل آبان ماه برای ما در مؤتلفه اسلامی استان قزوین یادآور حادثه تلخ بود که یکی از بهترین و صادقترین نیروهایمان را در حزب از دست دادیم؛ ابتلای برادر عزیز جناب آقای حاج صفت الله صالحی؛ قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی در استان قزوین به ویروس منحوس کرونا و فقدان ایشان در اثر این بیماری برای ما ناگوار بود. مرحوم حاجآقای صالحی فردی پایبند راسخ به مبانی فکری، دینی و انقلابی بود و ویژگی برجسته و بارز او این بود که در رسیدن به اهداف خود چه در دوران حزب جمهوری اسلامی در اوایل پیروزی انقلاب و چه در مؤتلفه اسلامی مقید و پایبند به تشکیلات الهی و حزب بود؛ او در حلقه افراد برجسته تشکیلاتی در استان بود. درعینحالی که نسبت به اصول انقلاب تعصب داشت در عرصههای رقابت سیاسی تلاشی مبتنی بر عدل و انصاف داشت و هیچگاه گرایشهای سیاسی وی موجب نمیشد نسبت به رقبا و مخالفان سیاسی اجحاف کند و یا بد آنها را بخواهد و همین منش او موجب شد پس از درگذشت ایشان حتی تندروترین شخصیتهای سیاسی استان از جریان مقابل، در وصف نیک و متواضعانه او گفتند و نوشتند.

او همانگونه که از انقلاب چیزی نخواست و همیشه خود را بدهکار شهیدان میدانست اما درعینحال نسبت به کاستیهای ناشی از فرصتطلبیها و کوتاهیها که منجر به سست کردن باورهای مردم به انقلاب و رهبری میشد بهشدت ناراحت بود. همیشه او در خط مقدم دفاع از ارزشهای انقلابی مشاهده میشد و در مقابل ناراستیها و زیادهخواهیها زبان برنده و گویایی داشت.

بااینکه از همان ابتدای پیروزی انقلاب در مقابل جریان مشهور انحرافی استان قزوین ایستاد اما هیچگاه توصیههای عافیتطلبانِه و وسوسههای مادی و پست و مقامی وی را از مسیر حقی که با تمام وجود دریافته بود عقب براند او در مقام تلاش برای بقا و قوام ارزشهای انقلاب تا آخرین لحظاتی که درگیر بیماری منحوس کرونا نشده بود، فعال بود. ازجمله در فراهم کردن مقدمات و گزینش کاندیداهای انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت میکرد، در همین ایام ناباورانه درگیر بیماری شد و درنهایت تسلیم تقدیر الهی و پرواز بهسوی ابدیت شد.

او بیشک نمونه برجستهای از انسانهای تراز انقلاب اسلامی بود که بدون کمترین چشمداشت خود را بنا به وظیفه و بهقدر توان و ظرفیت وقف خدمت در عرصههای مختلف نظام کرد و از همین رو مرحوم صالحی الگویی برای خدمت جهادی و بیمنت در گام دوم انقلاب تلقی کرد. شاید اغراق نباشد که مدعی شویم او نمونهای از ایثارگریهای شهیدان در قالب خدمت بهنظام و انقلاب بود و جوانان عزیز میتوانند بامطالعه زندگی و سیره مرحوم صالحی راهی نو بر آینده انقلاب در استان قزوین برای خود بگشایند، آرزو میکنیم او در جوار قرب الهی در آرامش و آسایش باشد و در حق همراهان و همفکران خود دعاگو باشد.