لاله افتخاری تشریح کرد:
نقش تعیین‌کننده بانوان در لبیک به جهاد تبیین
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: زنان با توجه به نقش مؤثری که در خانواده ‌دارند نسبت به تبیین سبک زندگی اهل‌بیت اقدام کنند و با آگاهی لازم و به‌روزرسانی اطلاعات خود در حوزه‌های مختلف نسبت به لبیک به‌فرمان جهاد تبیین رهبری مؤثر واقع شوند.
کد خبر: ۳۴۰۴۷
تاريخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۵
دکتر لاله افتخاری؛ عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در خصوص جهاد تبیین در حوزه زنان و شبهاتی که در این زمینه مطرح میشود، اظهار داشت: یکی از رسالتهای پیامبر اکرم تبیین است که در قرآن نیز به آن تصریح و تأکید شده است؛ در خصوص نقش زنان در جهاد تبیین باید از دو زاویه مورد ارزیابی قرار گیرد یکی به کار گرفتن ظرفیت جامعه زنان در تبیین مسائل مختلف اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و... باید موردتوجه قرار گیرد؛ زیرا جامعه زنان 50 درصد جمعیت فعال در حوزههای مختلف نسبت به تبیین مسائل گوناگون اقدام نمایند.

وی یکی از وظایف زنان را معرفی جایگاه و برنامههای دشمن با توجه به محوریت آنها در خانواده دانست و گفت: زنان با توجه به نقش مؤثری که در خانواده دارند نسبت به تبیین سبک زندگی اهلبیت اقدام کنند و با آگاهی لازم و بهروزرسانی اطلاعات خود در حوزههای مختلف نسبت به لبیک بهفرمان جهاد تبیین رهبری مؤثر واقع شوند.

افتخاری ادامه داد: زاویه دیگر ضرورت تبیین نسبت به مسائل زنان است که گرهخورده با خانواده و جامعه است، در این زمینه نیاز است افراد و گروههای متخصص برنامههایی را متناسب با قرآن و سنت اهلبیت تدوین کنند و با رصدگری نسبت به نقشههای دشمن در جهت تبیین حقایق گام برداشته شود.

مشاور امور بانوان کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان هجمه رسانهای به حوزه زنان در سالهای اخیر خاطرنشان کرد: محصولات رسانهای غرب کیان خانواده و عزت، عصمت و هویت زنان را مورد هدف قرار دادهاند و با اهداف خاص نقشههای دشمن در این حوزهها دنبال میشود که باید اهداف دشمن تبیین و نسبت به برنامهریزی در این زمینهها از سوی افراد متخصص اقدام شود، این تبیینگری باید در خصوص عامه مردم و نخبگان و متخصصین از طریق رصد، کرسی نظریهپردازی، مقاله و تولیدات هنری و... در دستور کار قرار گیرد.

این عضو شورای مرکزی در پایان تأکید کرد: در حوزه زنان تنافی آزادی و حجاب از شبهههای رایج است که میتوان از طریق تبیین جایگاه حجاب و لزوم حفظ کرامت زنان از یکسو و تابعیت از قانون در کشور بهعنوان مقیاسی که در تمام نقاط جهان بر آن اتفاقنظر دارند از سوی دیگر روشنگری صورت بگیرد.