سرمقاله
مهم‌ترین ویژگی‌های شهردار پایتخت
مردم باید به‌صورت محسوس خدمات‌رسانی را در شهر احساس کنند
کد خبر: ۳۳۵۷۹
تاريخ: ۲۸ تير ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۱
امیر نظیفی- موقعیت تهران بهعنوان پایتخت نظام اسلامی در منطقه و جهان دارای ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است و مرکز ترنسفر مسافر و بار است و از ویژگیهای یک کلانشهر بزرگ است و نیازمند یک مدیریت شهری جدی و کارآمد دارد.

شورای شهر گذشته عملکرد درخور توجهی نداشت و این شورا دچار عدم مدیریت شد این امر در انتخاب شهردار و سرپرست خود را نشان داد، گزینههایی مانند آقای نجفی و مشکلات پیرامون وی بیانگر ضعف شورای شهر در انتخاب شهردار است و این شورا نتوانست تغییرات شگرف و عمدهای ایجاد کند.

حملونقل مهمترین موضوع تهران و سایر شهرهای بزرگ است، ناوبر حملونقل عمومی در این دوران دچار رکود و رخوت شد اما در طول حضور اصولگرایان در شورای شهر توسعه خطوط مترو، افزایش ایستگاههای مترو بودیم اما در این دوره متأسفانه اتفاق مؤثری درزمینه توسعه خطوط مترو و حملونقل شهری رخ نداد.

خدماتی نظیر توسعه شبکه اتوبوسرانی تندرو، تاکسیرانی، خصوصیسازی حملونقل و شهری توسط شورای شهر اصولگرا صورت گرفت. افتتاح اتوبانهای مهم مانند همت، امام علی(ع)، نیایش و...، اتصال بزرگراهها و تونلهای شهری بیسابقه بود که در دوره چهارساله اخیر عملکرد هیچ است و دو عملکردی که بهزعم اعضاء این شورا افتخارآمیز است یکی نامگذاری خیابانها و معابر است و دیگری خط دوچرخهسواری است.

ویژگی شهردار تهران علاوه بر توان مدیریتی باید در مباحث فرهنگی و اجتماعی مسلط باشد، فضاسازی شهر مناسب به موقعیت و جایگاه تهران بهعنوان پایتخت مرکز جهان تشیع از همین دست است. پاک دستی و مبارزه با فساد نیز یکی دیگر از ویژگیهای دیگری است که باید با اژدهای هفتسر فساد مقابله کند.

اخذ تصمیم درست در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی یکی دیگر از ویژگیهای شهردار آینده پایتخت است. در روابط بینالملل شهردار تهران نقش مهمی را بر عهده دارد و مراودات سیاسی و اجتماعی بینالمللی و اجلاسهای برگزارشده در داخل کشور ایفا میکند.

شجاعت و جسارت ویژگی دیگر شهردار تهران است، شهر تهران بهواسطه سابقه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی از موقعیت ویژهای برخوردار است و باید برای مدیریت شهر تصمیمات جسورانهای اتخاذ شود؛ اما متأسفانه در دوره فعلی شاهد این موضوع نبودیم اما در زمان تصدی اصولگرایان طرحهایی مانند انتقال پادگانها، زندانها به خارج از شهر، نوسازی بافتهای فرسوده و... با شجاعت شهرداری تهران صورت گرفت. مردم باید بهصورت محسوس خدماترسانی را در شهر احساس کنند، ما در مدیریت شهری شاهد هوشمندسازی شهری و توسعه فناوری اطلاعات در مدیریت بودیم امیدواریم این فعالیتها در دوره جدید توسعه بیشتری پیدا کند.