محمدحسین شفیعی‌ها:
داشتن برنامه جامع برای اداره امور از ویژگی‌های دولت حزبی است
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان قزوین گفت: دولت حزبی که صاحب برنامه باشد راهکاری جامع، غنی و کم اشکال تر از برنامه فردی ارائه می‌کند. هرچند برنامه محوری در جامعه ما به‌صورت کم‌رنگ وجود دارد اما با مقایسه بین برنامه فرد و حزب و توفیق مسئول حزبی در برابر مسئول فردی درخواهیم یافت که مسئول حزبی به دلیل برخورداری از برنامه جامع می‌تواند موفق‌تر در عرصه اجرایی و مدیریتی ظاهر شود.
کد خبر: ۳۳۲۴۰
تاريخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۶
خرد جمعی اصلی مهم در برنامهریزی دولت حزبی بهحساب میآید؛ محمدحسین شفیعیها عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی دراینباره در گفتگو با هفتهنامه شما خاطرنشان کرد: اگر حزب با کارکرد خود بهعنوان مجموعهای منسجم در درون جامعه که فراز و فرودها و قوتها و ضعف های جامعه را میشناسد و با آنها مواجه است برنامهای برای اداره جامعه در قالب دولت حزبی ارائه کند؛ آن برنامه متفاوت از برنامه دولت فردی است.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان قزوین تصریح کرد: توانمندی فردی به دلیل شعاع فکری یک انسان محدود است اما در حزب تشریکمساعی صورت میگیرد و تفکر جمعی بر آن حاکم است و به رویکردهای ضعف و قوت جامعه میپردازد؛ بنابراین برنامهای جامعتر برای حل مشکلات فراهم میشود.

شفیعیها افزود: دولت حزبی که صاحب برنامه باشد راهکاری جامع، غنی و کم اشکال تر از برنامه فردی ارائه میکند. هرچند برنامه محوری در جامعه ما بهصورت کمرنگ وجود دارد اما با مقایسه بین برنامه فرد و حزب و توفیق مسئول حزبی در برابر مسئول فردی درخواهیم یافت که مسئول حزبی به دلیل برخورداری از برنامه جامع میتواند موفقتر در عرصه اجرایی و مدیریتی ظاهر شود.

وی در پاسخ به امکان وجود انحصارگرایی در دولت حزبی گفت: اگر دولت حزبی با همین نام و نشان وارد میدان رقابت شود و رأی مردم را متوجه خود کند دچار انحصارگرایی نشده و همچنین اگر این دولت متشکل از کارشناسان و اعضاء حزب مورد نظر باشد این مقوله انحصارگرایی تلقی نمیشود؛ بلکه وجه مثبت آن این است که تمام مسئولیت اعم از خوبیها و بدیها بر عهده حزب پیروز خواهد بود.

عضو شورای مرکزی در پایان تأکید کرد: آنچه بهعنوان امری مذموم در جامعه ما و بهویژه بعد از انقلاب تلقی میشود به دلیل فقدان جریان حزبی، افراد بعد از پیروزی برای اداره جامعه دچار انحصارگرایی، قبیله گرایی و تبارگرایی میشوند، در این دیدگاه فرد محور، طبیعتاً تبارگرایی محض نادرست است اما در دولت حزبی انتظار بر این است که مسئول اداره دولت از کسانی استفاده کند که با او همفکر و همحزب باشند تا مسئولیت همه مسائل را بپذیرند؛ بنابراین در تفکر حزبی انحصارگرایی امری ناپسند نیست و مسئولیت امور بر عهده حزب است.