فضل‌الله فرخ:
دولت حزبی باید مبتنی بر احزاب ریشه‌دار و مقبول مردم باشد
فرخ دولتی حزبی را، دولتی مقبول و پاسخگو دانست و گفت: دولت حزبی مبتنی بر احزاب ریشه‌دار و موردقبول مردم است این در حالی است که در کشور ما احزابی وجود دارد که تنها به‌صورت اسمی و آن‌هم در ایام انتخابات و برای کسب پست و مقام در دولت احتمالی ظهور و بروز می‌کنند.
کد خبر: ۳۳۲۳۸
تاريخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۳
فضلالله فرخ؛ عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی تفاوت دولت حزبی و غیر حزبی در پاسخگویی نسبت به برنامهها و طرحهای اجرایی دانست و گفت: دولتهای فرد محور پس از تصدی و یا اتمام مسئولیت نسبت به عملکرد، طرحها و برنامههای خود پاسخگو نیستند و تودههای مردم مقصر اهمالهای صورت گرفته را کل نظام میدانند بهعبارتدیگر یک نفر وظیفه خود را به هر دلیلی اعم از وابستگی، تعمد و نابلدی انجام نداده و مردم به نظامی که باید حامی آن باشند منتقد میشوند.

فرخ تصریح کرد: در دولت حزبی به مفهوم صحیح آن، عملکرد خوب یا بد به حساب حزب نوشته میشود و تمام نظام سیاسی مملکت زیر سؤال نمیرود و مسئولین کار مشخص است.

عضو شورای مرکزی کارکرد برخی احزاب در انتخابات ایران را بررسی کرد و افزود: در کشور ما احزاب زیادی وجود دارد و دولتها با پشتیبانی این طیفها و احزاب روی کار آمدند اما این تشکلها تنها از این جهت حامی اشخاص شدند که بعد از قرار گرفتن آنها در رأس قدرت، سهم آنان از قدرت را بدهد؛ بنابراین هیچیک نسبت به عملکرد منفی این افراد متعهد و پاسخگو نیستند.

وی خاطرنشان کرد: احزاب در کشور ما بیشتر بهصورت معاملهگرایانه در انتخاب افراد سهیم هستند و مسئولیتی نسبت به برنامهها و طرحها و کوتاهی آنان در این زمینه متقبل نمیشوند.

فرخ دولتی حزبی را، دولتی مقبول و پاسخگو دانست و گفت: دولت حزبی مبتنی بر احزاب ریشهدار و موردقبول مردم است این در حالی است که در کشور ما احزابی وجود دارد که تنها بهصورت اسمی و آنهم در ایام انتخابات و برای کسب پست و مقام در دولت احتمالی ظهور و بروز میکنند.

عضو شورای مرکزی در پایان تأکید کرد: احزاب ریشهدار و موردقبول مردم با حضور در عرصه انتخابات و معرفی کاندیدا و برنامهها و اهداف و مسئولیتپذیری نسبت به این موارد پس از اتمام دوره ریاست جمهوری و مسئولیت به مردم پاسخگو است و از معاملهگری و تبلیغ برای روی کار آمدن افراد پرهیز میکند.