لاله افتخاری:
سلفی حقارت حاصل عدم خود باوری است
سلفی سخیف نمایندگان بخاطر نماینده شدن افرادی است که نمیدانند نمایندگی به چه معنی است و هنوز الفبای سیاست به مفهوم واقعی را نمیدانند. دیگری دلبستگی و علاقه به غرب، غربگرایی و عدم باور داشتههای کشور، مردم، نیروها و ظرفیت داخلی است.
کد خبر: ۲۵۴۰۱
تاريخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۸
عملکرد دور از شأن چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایمال کردن عزت ملی، منزلت نمایندگی ملت مقاوم و همیشه در صحنه ایران و جایگاه شهید مدرسها در مراسم رسمی تحلیف ریاست جمهوری بازتابهای نامطلوبی در رسانههای متعدد داخلی و خارجی به دنبال داشت. خبرنگار هفتهنامه شما در این خصوص به گفتگو با لاله افتخاری، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی پرداخت که در ادامه میخوانید.

نظر شما در این باره که نمایندگان با سلفی گرفتن عزت ملی را زیر پا گذاشتند، چیست؟

کار بسیار زشت و زنندهای بود که از طرف نمایندگان انجام گرفت. نمیتوانیم اسمش را تسامح بگذاریم، زیرا نماینده باید بداند نمایندگی ملتی را میکند که مقاوم و در مقابل استکبار و دشمنان ما ایستاده است. آنها با کسی سلفی گرفتند که بسیاری از مشکلات، تحریمها و تهدیدها به عملکرد امثال او برمیگردد...

اصلاً مدافع تحریمها هستند.

همینطور است. اینها با کسی سلفی گرفتند که امثال وی در حق مردم ما دشمنی میکنند و موجب ایجاد مشکلات و آسیبهایی برای مردم ما و در بحث دانشجویان، بیماران و مسائل دیگر مانع ترقی کشور میشوند. با این اوصاف سلفی گرفتن آنها کار ناشایست و ناپسندی است.

پیشنهاد شما در این باره چیست؟

پیشنهاد بنده این است که اینها از مردم ما عذرخواهی و اشتباهشان را جبران کنند که اگر چه قابل جبران نیست، ولی مهمترین کار این است که مردم هوشیاری لازم را در رأی دادن به نمایندگانشان به خرج بدهند. ملت کسانی را برگزینند که فضای جامعه بینالمللی، داخلی، حساسیتها و جایگاه نمایندگی را بشناسند، چون کار این نمایندگان اهانت به مردم، نظام و جایگاه نمایندگی بود. جایگاهی که عکس شهید مدرس پشت سرشان قرار داشت.

متأسفانه موضع اکثر آنها طلبکارانه و در مواردی دفاع از این عملکرد است.

گاهی اوقات بعضی از افراد خوب را بد و بد را خوب میبینند. اگر تحریمها، تهدیدها، پا گذاشتن روی حقوق اولیه مردم ما و ممانعت از پیشرفت خوب است، اشکال ندارد در عرصه بینالملل به آنها جایزه بدهند و از آنها تجلیل کنند، ولی به هر عقل سلیم، انسان عاقل و حتی یک کودک هم بگویند میفهمد که کسی که حقوق اولیهاش را زیر پا میگذارد قابل ستایش و عملکردش مثبت نیست. از طرف دیگر بعضی از اینها فهمیدند مثل نماینده شیراز که عذرخواهی هم کرد. این هم غنیمت است و فهمیدیم یکی هست که بیدار شده است، ولی برخی از آنها مصداق این جملات هستند که «آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند».

بسیار بجا!

یک وقت آدم نمیداند و دچار غفلت شده است و هوشیار میشود. تذکر را میپذیرد و اینقدر مردانگی و فهم دارد که بفهمد اشتباه کرده است و برمیگردد، ولی یک وقت میبینیم بنده خدا بهقدری غافل است که بخواهند بیدارش کنند بیدار و متوجه بدی کارش نمیشود. چنین فردی را خدا باید بیدار کند. حضرت امام(ره) میفرماید: «آنهایی که خواب آمریکا را میبینند خدا بیدارشان کند.» اینها دنبال رابطه دوستی با کسانی هستند که عرصه را بر ما تنگ و مشکلات را بر مردم ما تحمیل کردهاند. اگر هر بیماری نتواند به خاطر تحریمها درمان و در مقابل آن تهدید شود و به مشکل بربخورد و جانش را از دست بدهد و یا دانشجویی که به خاطر تحریمها نتواند ادامه تحصیل بدهد و بهرغم هزینههایی که کرده است برگشت داده شود و هر مشکل دیگری که در مملکت پیش میآید، اینها مسئولند. هر عقل سلیمی قبول میکند که دوست و دشمن و کسی را که برای ما تسهیلات و آن را که برای ما موانع میآورد یکی نبینیم.

آیا با این حرکت شأن نظارتی و مطالبهگری حقوق ملتِ مجلس توسط این نمایندگان تنزل نیافت؟

البته. افراد با این دیدگاه، مخصوصاً کسانی که هنوز هم متوجه اشتباهشان نشدهاند در آینده میخواهند در باره اسناد مختلف و تحریمها رأی بدهند. این حرکت نشان داد اینها اطلاعات اولیه را ندارند. مردم در کامنتهایی که میگذاشتند و صحبتهایی که در جاهای مختلف میشد بسیار احساس خوف میکردند از اینکه این نمایندگان با بداهت فکر، عدم آگاهی و توجهشان در مصوبات شتابزده و بدون توجه به آغوش دشمن بروند. مردم ما این بیم را احساس کرده‌‌اند و آن را مطرح میکنند. از طرفی پیشنهاد بنده این است که هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس نسبت به این نمایندگان اقدام کند. همانطور که بعضی از همفکران آنها مثل آقای خرازی گفته است دوستانی که نماینده میفرستند یک کلاس آموزشی مقدماتی برای آن نمایندگان بگذارند. اکثر اینها از لیست امید بودند.

این رفتار سخیف را ناشی از چه میدانید؟

یکی اینکه نماینده شدن افرادی که نمیدانند نمایندگی به چه معنی است و هنوز الفبای سیاست به مفهوم واقعی را نمیدانند. دیگری دلبستگی و علاقه به غرب، غربگرایی و عدم باور داشتههای کشور، مردم، نیروها و ظرفیت داخلی است.

این نمایندگان اصلاحطلب بودند. ضمن اینکه هشدار به روحانی در بستن کابینهاش هم هست.

اینکه از بین اصولگرایان کسی مرتکب چنین خطایی نشده از افتخار اصولگرایان است که این بصیرت را داشتهاند، وگرنه سهمیه نداده بودند که با چه کسی عکس بگیرد و با چه کسی عکس نگیرد. دولت در بستن لیستش دقت کند و افرادی را بیاورد که حداقل اطلاعات را نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی، بینالملل و نمایندگی داشته باشند. وقتی افراد صفر کیلومتر و ناآگاه را بیاورند از هر حرفی که به آنها دیکته شود استقبال میکنند و هر سندی را که جلویشان بیاورند چشم بسته امضا میکنند، چه سند براندازی باشد و چه سند مغایر با اهداف و مقاصد نظام و مصالح مردم.

همچنین هشدار به مردم در انتخاب نمایندگان خود.

مردم هم باید توجه کنند رأی دادن صرفاً انداختن اسم یا اسامی در صندوق نیست. پیامدها و تبعات آن میتواند مثبت، سازنده، تأثیرگذار، موجب سربلندی مملکت، عاقبت بخیری و کسب منافع برای نسلهای آینده باشد یا اثرات سوء داشته باشد. به هر حال دموکراسی است و مردم در انداختن رأی به صندوق آزاد هستند، ولی باید بدانند نسبت به هر رأیای که در صندوق میاندازند تا قیامت تعهد دارند.