«اما چرا بر این نشریه، نام «شما» را برگزیدیم: برای اینکه این نشریه ارگان رسمی موتلفه است و حروف اول شهدای موتلفه اسلامی به طور طبیعی تشکیل دهنده کلمه «شما» است و از طرفی زیبایی و قداست واژه «شما» خود گویای اصالت و شخصیت شما خوانندگان گرامی و گرانقدر است.»
این فرازی از اولین سرمقاله هفته‌نامه شما در تاریخ 18 بهمن ماه 1375 بود که به قلم استاد سید اکبر پرورش به رشته تحریر آمده بود و بدين ترتيب موسسه مطبوعاتي شما، با هدف انتشار رسمي ديدگاه هاي حزب موتلفه اسلامي آغاز به كار كرد.
نخستين مدير اين مجموعه دكتر اسدالله بادامچيان بود. پس از وي حميدرضا ترقی مدیریت موسسه مطبوعاتی شما را به عهده داشت و پس از آن مجتبي همدانی. همينك نيز مدیر موسسه مطبوعاتی «شما» محمد مهدي اسلامي است.
از جمله محصولات اين موسسه مطبوعاتي هفته نامه شما به مدیر مسئولي مجتبي همداني و سردبيري حميدرضا ترقي و نيز روزنامه الكترونيك شما به مدیر مسئولي محمد مهدي اسلامي و سردبيري صادق رخ فرد است.