فاطمه رهبر :
نبايد وعد ه اي داد كه در حيطه وظايف نمايندگان نيست
فاطمه رهبر در اين گفتگو به نكته اي تاكيد دارد كه بسياري در ايام انتخابات از گفتن آن ابا دارند و حتي در رفتار نيز از آن تخطي مي كنند.
کد خبر: ۵۸۷
تاريخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۸
* برنامه هاي آتي شما پس از  حضور در مجلس آينده چيست؟
هم حضرت امام (ره) و هم مقام معظم رهبري تاكيد داشته اند كه نمايندگان وعده هايي را به مردم ندهند كه بعدا نتوانند محقق كنند ؛ وعده هاي واهي كه در عمل و اجرا اصلا جزحيطه اختيارات نمايندگي نمي شود . چناچه مي دانيد نمايندگان دو وظيفه دارند يكي بعد قانون گذاري است و ديگري بعد نظارت در اجراي قوانين دردستگاهها است . بنابراين آنچه كه مي توان به عنوان برنامه آينده  بيان نمود بايد در راستاي وظايف نمايندگي باشد . بنده به جهت مسووليتم چه در مجلس هفتم و چه هشتم  در كميسيون فرهنگي برنامه هايي را در اين بخش تهيه نمودم، همچنين در خصوص زنان وكودكان و خانواده نيز برنامه هايي را در نظر گرفته ام .

* رئوس اين برنامه ها شامل چه بخش هايي مي شود؟
 تحقق قانون برنامه پنج ساله ،پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اساسي ترين كار مجلس نهم است و با نظر به اينكه تلاشهاي زيادي در جهت تصويب قانون برنامه  پنجم توسعه  كشور صورت پذيرفته است و از طرفي 4سال دوره نهم مجلس شوراي اسلامي مصادف با 4سال اجراي برنامه پنجم توسعه نظام جمهوري اسلامي است لذا نمايندگان مجلس در اين دوره بايد تمام تلاش خود را صرف تحقق برنامه فوق  معطوف نمايند  . همچنين سال آخر مجلس شوراي اسلامي سال تدوين برنامه ششم توسعه است كه اين نگاه هم از وظايف مجلس نهم بسيار حائز اهميت است .

* در رابطه با  برنامه پنجم توسعه صحبت كرديد، فصل اول  اين برنامه مربوط مي شود به  توسعه فرهنگ اسلامي – ايراني ، در اين رابطه توضيح بفرماييد؟
در اين فصل از برنامه پنچم توسعه مطالب بسيار مهمي ذكر شده است كه نمايندگان دوره نهم مجلس شوراي اسلامي در كميسيون فرهنگي بايد در جهت تحقق اين مواد در تصويب قوانين مورد نياز و نظارت برحسن اجراي قوانين برنامه پنجم توسعه تلاش نمايند. در برخي از مواد پايان سال اول برنامه ، سال تصويب نظامنامه ها و آيين نامه هاي لازم ذكر شده است . در ماده 1 برنامه پنجم توسعه دولت موظف است كه با همكاري ساير قوا (الگويتوسعه اسلامي – ايراني ) كه مستلزم رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي  به جامعه متكي بر ارزش هاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي باشد را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد . اين الگو بعد از تصويب در مجلس شوراي اسلامي دوره نهم مبناي تهيه برنامه ششم توسعه و برنامه هاي بعدي است .

* درباره ساير مواد برنامه پنچم توسعه چه مواردي براي پيگيري در مجلس نهم ضروري است؟
در ماده 2 برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده است نظامنامه پيوست فرهنگي كه بايد تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد را تهيه نمايد . طبق ماده 3 برنامه پنجم توسعه دولت موظف است تا در جهت تعميق ارزش ها ي اسلامي ، باورهاي ديني و اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و ترويج فرهنگ مقاومت و ايثار و ...حمايتهاي لازم را از بخش غير دولتي اعم ازحقيقي و حقوقي اقداماتي را به عمل آورد. از جمله توسعه توليدات وفعاليتهاي رسانه اي و توسعه موسسات وهيات ها و تشكل هاي فرهنگي ، رسانه اي و ديني و قرآني . ماده 4 برنامه ،اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني ست كه اسناد راهبردي توسعه حوزه هاي آموزش عمومي ، تبليغ و ترويج ، پژوهش و آموزش عالي قرآن  بايد به تصويب هيات وزيران برسد .  همچنين  تبيين مباني اسلام ناب محمدي (ص) و فرهنگ غني قرآن كريم ،انقلاب اسلامي و انديشه هاي ديني و سياسي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري و ... صيانت از مفاخر معنوي ، فرهنگي و علمي وسند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح بين الملل از مطالب مورد توجه ماده 5 است . در ماده 6 توجه به توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره گيري بهينه از بقاع متبركه گلزار شهدا و امكن مذهبي و تثبيت جايگاه مساجد ازاهميت ويژه اي بر خوردار است .
در ماده 7  برنامه توسعه پنجم دولت موظف است تا به منظور  زنده نگهداشتن انديشه هاي ديني و سياسي وسيره عملي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تدوين الگوي توسعه اسلامي – ايراني و سياستگذاري ها وبرنامه ها وتسري آن به مجموعه اركان نظام اقدامات لازم را انجام دهد. توجه و حمايت لازم به توسعه انجمن ها و قطب هاي علمي حوزوي ودانشگاهي، كرسي هاي نظريه پردازي ،نقد و مناظره ، توسعه آموزش ها و پژوهش هاي بنيادين و كاربردي در حوزه هاي دين ماده 8 برنامه را به خود اختصاص داده است . همچنين افزايش سرانه بهره مندي اقشار مختلف مردم از فضاهاي فرهنگي ، هنري و ورزشي ،تاسيس شهركهاي سينمايي،تلويزيوني و رسانه اي با تاكيد بر حمايت مالي و حقوقي در ماده 9 برنا مه مورد توجه است . تهيه و تدوين (نظام جامع رسانه ها ) بايد تا پايان سال اول برنامه انجام پذيرد. در برنامه پنجم توسعه در بخش ورزش در جهت توسعه ورزش همگاني ، قهرماني و توسعه زير ساختهاي ورزشي بايد اقدامات و حمايتهايي صورت پذيرد . بدين ترتيب مي توان گفت قانون برنامه پنجم توسعه از گسترده ترين و طولاني ترين برنامه هاي توسعه مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي است و به عنوان خط و مش عمومي نظام اجرايي كشور در طول سالهاي 1390الي 1394 محسوب مي شود .

* در برنامه پنجم توسعه در رابطه با زنان و خانواده چه مواردي مورد بحث قرار گرفته است؟
نظر به تصويب موادي از اين برنامه در حوزه زنان ، كودك و خانواده ، تلاش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره نهم در تحقق اين مواد بسيار حائز اهميت است . ماده 230 و ماده 227 برنامه ازمهمترين و كليدي ترين مواد در حوزه زنان، كودك و خانواده است كه تلاش  با نمايندگان زن  در مجلس هشتم به تصويب رسيد. در ماده 227  دولت موظف شده است تا در تهيه و تدوين( سند ملي امنيت بانوان و كودكان در روابط اجتماعي ) با مشاركت و برنامه ريزي نيروي انتظامي ج.ا.ا ، قوه قضائيه ،سازمان بهزيستي كشور ، شهرداري ، وزارت كشور ، شوراي عالي استانها ، مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري ، وزارتخانه هاي بهداشت و درمان و آموزش  پزشكي و  كار وامور اجتماعي توسط دولت در طول سالهاي برنامه اقدام قانوني را به عمل آورد . در ماده 230 برنامه پنجم توسعه دولت با همكاري سازمانها و دستگاههاي ذي ربط از جمله مركز امور زنان وخانواده با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصه هاي اجتماعي و استيفاء حقوق شرعي و قانوني  بانوان در همه زمينه ها با تدوين و تصويب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده اقدام نمايد . اين برنامه بايد مشتمل بر محورهاي تحكيم بنيان خانواده ، باز نگري قوانين و مقررات مربوط ، پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي ، توسعه و سازماندهي امور اقتصادي و معيشتي با اولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست ، تامين اجتماعي ، اوقات فراغت ، پژوهش ، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ، ارتقائ سلامت و توسعه توانايي هاي سازمان هاي مردم نهاد ،ارتقاء توانمندي هاي زنان مدير و نخبه ، توسعه تعاملات بين المللي ،تعميق باورهاي ديني و اصلاح ساختار اداري تشكيلاتي زنان و خانواده اقدام قانوني نمايد .: طي جلساتي كه در فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي دوره هشتم با مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري تشكيل شد بحمدا... اقدامات ابتدايي خوبي در جهت اجرايي شدن اين ماده صورت پذيرفته است . البته موادي بي شماري در برنامه توسعه پنجم در مورد زنان و خانواده وجود دارد كه با نظارت برحسن اجراي آن  در دوره نهم مجلس آن را بايد پيگيري كرد .