مدیر بانوان حزب مؤتلفه اسلامی:
بازگشت به نقش مادری می‌تواند نشاط را در زنان تقویت کند
مدیر بانوان حزب مؤتلفه اسلامی گفت: مادری ودیعه‌ای است که خداوند در فطرت زن قرار داده اما با تغییر سبک زندگی در دهه‌های گذشته بانوان ما از فطرت خود فاصله گرفتند و ارزش‌های دیگری جایگزین ارزش‌های حقیقی شد، ضرورت بازگشت به نقش مادری می‌تواند نشاط را در زنان تقویت کند.
کد خبر: ۳۵۱۶۲
تاريخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۷
حمیده ناطقی مدیر بانوان حزب مؤتلفه اسلامی در خصوص پیام رهبر انقلاب به نخستین نشست ستاد ملی جمعیت گفت: در جریان تهاجم فرهنگی القاء شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر و همچنین مسائلی مثل خطر بارداری برای زنان زیر 18 و بالای 40 سال آنقدر در اذهان عمومی رسوخ کرده که با ارائه راهکارهای جزئی مرتفع نمیشود و اکنون نیازمند کارهای تحولی در این زمینه هستیم. فرهنگسازی در خصوص ترویج ازدواج آسان و بهنگام و ترغیب فرزند آوری باید در اولویت قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب در حوزه فرهنگسازی جمعیت تأکید ویژهای داشتهاند، خاطرنشان کرد: متأسفانه در باب فرهنگسازی کاری انجام نشده و تقریباً 9 سال از فرمان رهبری در این زمینه میگذرد اما فعالیت صحیح و چشمگیری صورت نپذیرفته است.

این فعال فرهنگی ادامه داد: مادری ودیعهای است که خداوند در فطرت زن قرار داده اما با تغییر سبک زندگی در دهههای گذشته بانوان ما از فطرت خود فاصله گرفتند و ارزشهای دیگری جایگزین ارزشهای حقیقی شد، ضرورت بازگشت به نقش مادری میتواند نشاط را در زنان تقویت کند.

ناطقی سقطجنین را بهمثابه قتل نفس دانست و عدم درک صحیح برخی از افراد در اقدام به سقطجنین را ناشی از عدم آگاهی لازم در این خصوص برشمرد.

مدیر بانوان حزب مؤتلفه اسلامی به نقش این حزب در لبیک به فرمان رهبری در حوزه جمعیت اشاره کرد و یادآور شد: طرح و پیشنهادهایی نظیر دورههای افزایش جمعیت و نشستهای تخصصی جمعیتی به صورت مداوم، شبکهسازی آموزش و پیگیری جدی آن در سیستم استانها، تبلیغات گسترده بصری، بهرهمندی از عنصر تکرار در تبلیغ گزارهها، همکاری با نهادهایی مانند مساجد و هیئتهای مذهبی برای اختصاص جایگاه به خردسالان و همراهی با مادران، برگزاری نشستهای مواسات مادری، یادآوری آثار سوء تکفرزندی گوشهای از فعالیتهایی است که میتوان به همت حزب مؤتلفه اسلامی، آن را در سراسر کشور رقم زد.

ناطقی در خصوص نقش تسهیلگر حزب مؤتلفه اسلامی در خصوص افزایش جمعیت تأکید کرد: همکاری و هماهنگی با دولت و مجلس و ارائه راهکار و پیشنهاد به قوا برای طرح افزایش جمعیت و فرهنگسازی در کنار روحیه دهی به بانوان بخشی از فعالیتی است که میتوان بر روی آن تمرکز نمود تا بتوانیم قدمی در جهت امتثال امر رهبری و همچنین مبانی اسلام و انقلاب برداریم.