کارشناس مسائل بانوان مطرح کرد:
نگرش تازه دولت سیزدهم به موضوعات مرتبط با زنان
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و نگرش تازه دولت به نقش زن و جایگاه او طرح‌ها و برنامه‌هایی که در مجالس قبل تصویب‌شده اما اجرایی نشده بود در دستور کار قرار گرفت، مواردی مانند دورکاری زنان، کاهش ساعات کاری زنان سرپرست خانوار و افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه از جمله مواردی بود که به اهتمام رئیس‌جمهور و معاونت زنان و همراهی مجلس ممکن شد.
کد خبر: ۳۴۸۵۲
تاريخ: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۵
آذرماه 1400 بود که آیتالله رئیسی؛ منتخب سیزدهم مردم ایران در جلسه هیئت دولت زنان و خانواده را از محوریترین و اساسیترین موضوعات مورد توجه دولت دانست. هرچند در دولت سیزدهم خبری از وزیر زن نبود و از همان ابتدا نیز شعارهای شبه فمینیستی نظیر حضور زنان در کابینه مطرح نشد اما مشی دولت برای حمایت از این قشر تا حدودی متفاوتتر از سایر دولتها بود.

بازخوانی روایت تلخی که در دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه زنان و با نگاه به غرب و برنامههای غربگرایان اتفاق افتاد سوژه گفتگویی کوتاه با زهرا میرجعفری کارشناس مطالعات زنان و فعال این حوزه است. او در خصوص ویرانیهای ناشی از تصمیمات نادرست دولت قبل و میراث ژنرالها برای دولت سیزدهم در حوزه زنان گفت: در دولت قبل طرحها و برنامههای حوزه زنان بیشتر با نگاه به طرح و برنامههای سازمانهای جهانی اجرا میشد همانطور که میدانید و در فضای رسانهای مطرح شد معاونت رئیسجمهور وقت با پذیرش اسناد بالادستی بینالمللی مثل برجام کوچک زنانه که مرحوم خانم رهبر؛ نسبت به آن افشاگریهایی را انجام دادند تلاش کرد تا سبک زندگی زنان را تحتالشعاع قرار دهد و همین موضوع به انضمام تصمیمگیریهای نادرست تقریباً فعالیت در حوزه زنان را برای دولت بعد دشوار کرد.

نگرش تازه دولت به نقش زن و جایگاه او

این محقق حوزه زن و خانواده افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و نگرش تازه دولت به نقش زن و جایگاه او طرحها و برنامههایی که در مجالس قبل تصویبشده اما اجرایی نشده بود در دستور کار قرار گرفت، مواردی مانند دورکاری زنان، کاهش ساعات کاری زنان سرپرست خانوار و افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه از جمله مواردی بود که به اهتمام رئیسجمهور و معاونت زنان و همراهی مجلس ممکن شد.

مطالبههای ساختگی

میرجعفری در زمینه مطالباتی مانند ورود زنان به ورزشگاه که توسط دولتهای قبل و همچنین طیف اصلاحات در رسانهها مطرح میشد نیز اظهار داشت: مطالبههای ساختگی مانند ورود زنان به ورزشگاه که درست در بحبوحه انتخابات بیان میشد این بار در دولت آقای رئیسی به شیوهای بیطرفانه دنبال شد و وزارت ورزش و جوانان با حضور خانوادهها در برخی از ورزشگاهها برای تماشای مسابقات و میدان ورزشی موافقت و زمینههای لازم را نیز فراهم کرد و میتوان نسبت به حضور زنان در ورزشگاه در آینده و با تدابیر لازم امیدوار بود.

حوزه زنان نیازمند پژوهش میدانی

این فعال حوزه زنان در پایان یادآور شد: حوزه زنان نیازمند پژوهش میدانی و شناخت معضلات به صورت ریشهای است، بحرانهایی مانند زنانه شدن اعتیاد، افزایش نرخ طلاق، معضلات مربوط به زنان بد سرپرست و یا سرپرستان خانوار تنها جزئی از مصائبی است که باید با نگاهی متفاوت و از طریق فعالیت جهادی و با مشارکت جامعه زنان در دولت سیزدهم حلوفصل شود.