سخنی با مدافعان تخصیص ارز ترجیحی
اید توجه داشته باشیم مجموعه دست اندرکاران مدافع ارز ترجیحی آمار را بیش از آنچه که واقعیت دارد نشان و گزارش می دهند در حالیکه بین واقعیت و آمارهای ارائه شده فاصله بسیاری وجود دارد و آثارآن در سفره مردم وافزایش خط فقر نمایان است‌.
کد خبر: ۳۴۵۳۷
تاريخ: ۲۹ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۵
نصر عزیزی

1 - بین محاسبات کاغذی و تحلیل نظری و واقعیتهای میدانی در قیمتهای ناشی از ارز ترجیحی تفاوت های بسیاری وجود دارد. در خصوص تاثیر گذاری ارز

ترجیحی بر کاهش قیمت در شرایطی که محدودیت عرضه ارز وجود دارد میتوان با استدلال قوی و آماری تأثیر ضعیف را اثبات کرد.

۲ - باید توجه داشته باشیم مجموعه دست اندرکاران مدافع ارز ترجیحی آمار را بیش از آنچه که واقعیت دارد نشان و گزارش می دهند در حالیکه بین واقعیت و آمارهای ارائه شده فاصله بسیاری وجود دارد و آثارآن در سفره مردم وافزایش خط فقر نمایان است.

۳ -عیان بودن آثار قیمتی در بازار، چنانچه به کالاهایی ارز تخصیص داده شود، باید متناسب با محاسبات به همان نسبت قیمت کالای نهایی در بازار ملموس باشد ولی هیچ گاه این چنین نیست. تورم بالا در همین کالاها و گرانی های چند برابری موید این استدلال است.

۴- هیچ گاه تحقیق میدانی از جامعه هدف که از ارز ترجیحی به نحوه مستقیم یا غیرمستقیم باید منتفع بشوند انجام نگردید زیرا کار تحقیقی انگیزه و تخصص و آثار مترتب بر آن را دارد. نهاد های دولتی مسئول و متولی هیچ گاه به این امر هم مبادرت ننمودهاند. آن چیزی که تحت عنوان بررسیهای میدانی عنوان میکنند نمونههای غیر قابل تعمیمی بیش نیستند.

۵ - یکی از هیاهوهای و مخالفتهای جریان منتفع و رانت خوار حذف ارز ترجیحی است زیرا این جریان با حذف ارز ترجیحی منافع خود را از دست می دهد. درآمدهای کلان و ثروتهای بادآورده که از این طریق نصیب آنها گردید به قطبهای نابرابر سرمایهداری دامن زد. در این رابطه میتوان افراد زیادی را در جامعه شناسایی نمود که ازهمین مسیر به ثروت های بادآورده رسیده اند.

۶ - در شرایطی که عرضه فراوان است و تقاضا به دلیل عدم قدرت خرید در برخی کالاهای مشمول ارز پایین می باشد، اثر پایین بودن احتمالی قیمت، ناشی از ارز ترجیحی نیست بلکه قدرت خرید پایین است که امکان نوسانات را در چنین کالاهایی در تقاضا بوجود می آورد.

۷- تجربه حذف ارز واردات گوشت قرمز نشان داد بحرانی در عرضه ایجاد نگردید و در ۴ سال گذشته همواره عرضه گوشت قرمز نسبت به تقاضا فزونی داشته است ولی قدرت خرید در تقاضا موثر بوده است.

۸- باید ساز و کار کارت اعتباری با همه الزامات و شرایط آن به خصوص در پیشگیری از افزایش گردش نقدینگی به نیازمندان واقعی و دهههای نیازمند جامعه در سطح وسیع داده شود. مشارکت سه ضلعی نمایندگان دولت و بخش خصوصی مولد و بانکها تعیین کننده است. این عامل ضد تبلیغی برای جریان متضرر از حذف ارز ترجیحی و دلالان خواهد بود.