دبیر حزب مؤتلفه اسلامی چهارمحال و بختیاری:
اجرای عدالت و قانون؛ گره‌گشای تنش آبی اخیر است
دبیر استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: برای حل مشکل آب‌رسانی دو راهکار وجود دارد که ما به آن تمکین می‌کنیم اولی قانون است و دومی مسئله عدالت است که متناسب با شاخص‌ها می‌تواند آب را توزیع نماید، ما معتقدیم آب زاینده‌رود باید جاری باشد شهرستان لنجان و همین‌طور شرق اصفهان نیز چنین عقیده‌ای دارند بنابراین نظر چهارمحال با اصفهان یکی است و اختلافی وجود ندارد اما شیطنت و عدم مدیریت سبب مشکلات امروز شده است.
کد خبر: ۳۴۲۸۳
تاريخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۸
مراد کاظمی دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان چهارمحال و بختیاری در خصوص بحران آب در این استان و تنشهای هفته گذشته در اصفهان و چهارمحال گفت: مشکل اصلی در مسئله تنشهای اخیر اصفهان و چهارمحال بختیاری کمبود آب در اثر نبود بارش در سالهای اخیر است، خشک شدن سرچشمه کوهرنگ علت اصلی خشکسالیهای اخیر است بهطوریکه عشایر بختیاری مراسمی سنتی شبیه عزاداری برای خشکی چشمه کوهرنگ برگزار کردند؛ بنابراین آب از سرچشمه کم است.

وی با بیان اینکه در اثر برخی از القائات استان همسایه چهارمحال و بختیاری این تصور برایشان پیشآمده که ممکن است آب از چهارمحال قطعشده تأکید کرد: اطلاعرسانی درست برای شناخت علت اصلی ماجرا که کمبود آب است صورت نگرفته است همچنین متأسفانه در اصفهان جریان با غوغا سالاری و شانتاژ آمیختهشده و در نتیجه موجب تحریک مردم چهارمحال و بختیاری شده است.

کاظمی افزود: رسانههای بیگانه با سوءاستفاده از این وضعیت و تفرقهافکنی بین اصفهانیها و چهارمحالیها سعی میکنند اهداف و مقاصد خود را دنبال کنند.

دبیر استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: برای حل مشکل آبرسانی دو راهکار وجود دارد که ما به آن تمکین میکنیم اولی قانون است و دومی مسئله عدالت است که متناسب با شاخصها میتواند آب را توزیع نماید، ما معتقدیم آب زایندهرود باید جاری باشد شهرستان لنجان و همینطور شرق اصفهان نیز چنین عقیدهای دارند بنابراین نظر چهارمحال با اصفهان یکی است و اختلافی وجود ندارد اما شیطنت و عدم مدیریت سبب مشکلات امروز شده است.

وی تونل کشی غیراصولی برای انتقال آب به شرق اصفهان و کاشان را منجر به خشکی رودخانه زایندهرود برشمرد و ادامه داد: علاوه بر این تونل کشی از قسمت پایین استان چهارمحال بختیاری برای رساندن آب به شرق اصفهان و سپس رساندن آب بیکیفیت به چهارمحال موضوعی است که باید به آن توجه شود، ما و اصفهانیها بر روی یک موضوع و حرف همنظر هستیم اما اجازه نمیدهند این یکزبانی اتفاق بیافتد.

کاظمی گفت: مطابق قانون آب زایندهرود باید جاری باشد و مجوز حفر در زایندهرود وجود ندارد اما متأسفانه بهصورت غیرقانونی تونل زدهشده وزیر دولت قبل برای بازدید از این جریان آمد و دستور به توقف آن داد اما رایزنیها در اصفهان سبب لغو دستور وزیر پس از پنج روز شد.

دبیر استان چهارمحال و بختیاری حزب مؤتلفه اسلامی ضمن تأکید بر استفاده نادرست از آب در بخشهای کشاورزی غرقابی و صنعتی اصفهان چارهاندیشی در این خصوص را ضروری دانست و از اجرای عدالت و قانون بهعنوان مهمترین مؤلفههای حل اختلافات آبی بین استانها نام برد.