رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده تشریح کرد:
تلاش برای ارتقاء شورا در دوره جدید فعالیت
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده گفت: امسال رهبر انقلاب در حکم اعضاء دستور جدیدی در رابطه با ارتقاء شورای عالی دادند که بلافاصله با حضور رئیس‌جمهور به بحث و بررسی گذاشته شد و قرار شد بر اساس رهنمودهای رهبری معظم یک برنامه اساسی تحولی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی رقم بخورد و بلافاصله گروه کاری تشکیل شد تا تغییر نهایی وارد و تقدیم رهبری شود و بلافاصله پس از تأیید ایشان؛ شورا مأموریت‌های خود را آغاز کند.
کد خبر: ۳۴۲۶۲
تاريخ: ۰۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۰
کبری خزعلی ررئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در خصوص چرایی و ماهیت شکلگیری این شورا به خبرنگار هفتهنامه شما گفت: از سالهای اول انقلاب به دلیل ماهیت انقلاب ما که انقلابی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و در رأس آن دینی بود و تغییر حکومت بهعنوان الگوی نو در جهان که دین و دنیا را میتواند به صورت هماهنگ تنظیم کند و در کنار توجه به نیازهای مادی به روح متعالی انسان و کرامت و سیر کمالی او توجه کرده است. این حرکت از همان ابتدا باید هدایت میشد و حضرت امام خمینی(ره) در همان اوان انقلاب با اتخاذ رویکردی همه جانبه که علاوه بر مسائل فرهنگی به مسائل اجتماعی، تعلیم و تربیت به عنوان هدف از نزول کتب و ارسال انبیاء را اتخاذ کردند.

وی افزود: این شورا ابتدا با نام ستاد انقلاب فرهنگی و با اهداف بیان شده شکل گرفت و سپس ارتقاء و رشد یافت و در زمان حضرت آقا این رشد غنیتر از هر زمان دیگری بود، شورای عالی انقلاب فرهنگی دورههای خوبی را پشت سر گذاشته و در همه عرصههای مورد نیاز سیاستگذاریها و برنامهریزیها، ایجاد هماهنگی، ارتقاء سطح کمی و کیفی دانشگاهها، ایجاد مؤسسات متعدد علمی در رشتههای مختلف و ارتقاء سطح سواد و علم جامعه مورد توجه و انجام قرار گرفت.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده دستیابی به برتری در برخی از رشتههای علمی نظیر هستهای، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و هوا و فضا توانستهایم در سطح جهان و منطقه را ناشی از برخی از فعالیتهای این شورا دانست.

خزعلی افزود: در زمینههای فرهنگی نظیر فیلم، سینما، هنر توجه به فرهنگ به عنوان هوای مورد نیاز برای تنفس که مورد توجه رهبر انقلاب است سیاستهای مهندسی فرهنگی به عنوان یک قانون لازمالاجرا تصویب شد. در سال 93 ایشان در موضوع تعمیق و تبیین روح فرهنگی انقلاب و پیگیری در حوزههای علم و فرهنگ و هماهنگی بین نیروهای مردمی و دولت و پیگیری تحقق مصوبات اجرای سیاستها تا دیدن آثار عملی در جامعه از مهمترین مأموریتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. مأموریت نهایی که بررسی تحقق مصوبات و تعمیق و تسری فعالیتها به کمک نیروهای جوان در جامعه از سال 93 انجام شد.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در پایان با بیان مهمترین مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در دور جدید خاطرنشان کرد: امسال رهبر انقلاب در حکم اعضاء دستور جدیدی در رابطه با ارتقاء شورای عالی دادند که بلافاصله با حضور رئیسجمهور به بحث و بررسی گذاشته شد و قرار شد بر اساس رهنمودهای رهبری معظم یک برنامه اساسی تحولی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی رقم بخورد و بلافاصله گروه کاری تشکیل شد تا تغییر نهایی وارد و تقدیم رهبری شود و بلافاصله پس از تأیید ایشان؛ شورا مأموریتهای خود را آغاز کند.