مسئول بانوان حزب مؤتلفه اسلامی تأکید کرد:
طرح جوان‌سازی جمعیت متضمن امنیت و اقتدار کشور
افزایش جمعیت آینده کشور را از رُکود و پیری جمعیت و کاهش شدید امنیت مرزها و قدرت دفاعی ایران و همچنین نابودی صنایع، اقتصاد و تکنولوژی رهایی می‌بخشد و ایرانیان را از نیروی کارآمد بیشتر و رفاه و رشد و پیشرفت و هزاران برکات الهی بهره‌مند خواهد ساخت.
کد خبر: ۳۴۱۷۰
تاريخ: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۶
نرگس قدیری عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی ضمن تشریح طرح جوانسازی جمعیت گفت: طرح جوانسازی جمعیت در اصل قانون و راهکاری است که میتواند بازگشتی مبارک از یک مسیر پرخطر و اشتباه برای آینده کشور باشد؛ این طرح بسیار دیرهنگام اما پرقدرت تلاش دارد تا با در نظر گرفتن همه موانعی که در طول ۳۰ سال گذشته با پیوندهای خارجی و داخلی برای کاهش شدید جمعیت، کشور را به مرحله پیری و بحران جمعیت در دهههای آینده دچار کرده را مهار نماید.

مسئول امور بانوان حزب مؤتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: طرح جوانی جمعیت که حاصل هشدارهای دلسوزانه و تخصصی مقام معظم رهبری و تلاشهای بیوقفه متخصصان، علما و کارشناسان در عرصههای مختلف است راهحلی است تا از یکسو سیاستهای توطئه آمیز سازمان بهداشت جهانی را مهار و الگوی جمعیتی را بومیسازی کند و از سلطه سازمانهای توطئهگر خارج سازد و از سوی دیگر دستهای شبکه نفوذ در داخل را از فعالیت در کمک به یک جنگ جمعیتی بزرگ علیه مردم ایران و نسلهای بعدی دور نگه میدارد.

این فعال حوزه زن، خانواده و جمعیت با بیان طرحهای کاهش جمعیت در دهههای گذشته در کشور افزود: طی تحقیقات مختلف مشخصشده است سیاستهای تنظیم خانواده که از بیش از ۳۰ سال پیش فعالیت خود را بهصورت دولتی و کلان در کشور آغاز کرد، در ابتدا بر تنظیم خانواده و ممانعت از بارداری زنان متمرکز بود اما بعد از یک دهه همزمان با پیشبرد جلوگیری از بارداری، در فاز دوم بر قتل و سقطجنین با عناوین مختلف و ظاهراً حمایتی اما در باطن بسیار خطرناک از جمله غربالگری، سقط درمانی و توزیع گسترده داروهای سقطجنین در کشور با نازلترین قیمتها و دسترسیهای فوری به آنها و قوانین و دستورالعملهای مشوقانه برای سقط از سوی سیستم پزشکی و بهداشتی کشور و  ... به فعالیت خود صورتی قانونی بخشید.

قدیری تصریح کرد: طرح صیانت از خانواده و جوانی جمعیت میکوشد تا با شناسایی و رصد همه حوزههای آسیبپذیر در بحثهای جمعیتی از جمله موانع ازدواج جوانان، تشکیل خانواده، مشکلات اقتصادی، معیشتی و اشتغال، معضلات مسکن، شرایط تحصیلی، خدمات پزشکی، بهداشتی، حمایتی و درمانی زوجهای نابارور و دریافت امکانات فوقالعاده و ...بتواند از خانواده ایرانی حمایت کرده و با فرهنگسازی، بیان حقایق و ابعاد توطئه بزرگ جنگ جمعیتی به مردم آگاه و هوشیار ایران اسلامی نشان دهد که داشتن فرزند بیشتر به معنای فقر، مشکلات معیشتی و زحمات مضاعف والدین نیست؛ بلکه فرزندان بیشتر برکات و امکانات بیشتری نصیب خانوادههای خود خواهند کرد.

وی در پایان تأکید کرد: افزایش جمعیت آینده کشور را از رُکود و پیری جمعیت و کاهش شدید امنیت مرزها و قدرت دفاعی ایران  و همچنین نابودی صنایع، اقتصاد و تکنولوژی رهایی میبخشد و ایرانیان را از نیروی کارآمد بیشتر و رفاه و رشد و پیشرفت و هزاران برکات الهی بهرهمند خواهد ساخت.