عضو شورای مرکزی بررسی کرد:
اهمیت اصل پدافند غیرعامل در مواجهه با تهدید جمعیتی
عضو شورای مرکزی گفت: مقابله تهدید کاهش جمعیت جوان کشور از طریق پدافند غیرعامل ممکن است و مکمل آن با قوانین وضع‌شده در مجلس شورای اسلامی و هماهنگی‌های لازم برای مقابله با تهدید ضروری است همچنین قوانینی لازم است که در این زمینه وضع شود تا به رشد نرخ موالید کمک کند.
کد خبر: ۳۴۰۷۹
تاريخ: ۰۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۰
میترا جهانگیری عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به روز پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل؛ مجموعه اقدامات پیشگیرانه در جهت اقدامات بازدارندگی و کاهش آسیبپذیری و ارتقاء پایداری ملی بهخصوص در مقابل تهدیدها و برای مدیریت بحرانهای عارض شده از جانب دشمن است؛ یکی از مؤلفههای اصلی قدرت در هر کشوری جمعیت بالا و جوان است که موتور محرک سرزمینی پیشرفت است.

این عضو شورای مرکزی با نگاهی به سیر کاهش جمعیت در سالهای اخیر؛ خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی در دو دهه اول با افزایش نرخ رشد موالید به پیشرفتهای چشمگیری رسید اما در سالهای اخیر با سیاستهای نادرستی که از سوی سازمانهای جهانی به کشور ما دیکته شد؛ کنترل و کاهش جمعیت بهویژه برای ده سال آینده مترتب شد.

جهانگیری تصریح کرد: مقابله با این تهدید از طریق پدافند غیرعامل ممکن است و مکمل آن با قوانین وضعشده در مجلس شورای اسلامی و هماهنگیهای لازم برای مقابله با تهدید ضروری است همچنین قوانینی لازم است که در این زمینه وضع شود تا به رشد نرخ موالید کمک کند.

این فعال حوزه زنان یادآور شد: با توجه به توصیههای اکید امام خامنهای برای افزایش جمعیت اما متأسفانه در دولتهای گذشته شاهد اجرای قوانین دست و پاگیر و در تضاد و تنافی با افزایش جمعیت بودیم؛ امروز نیز ثمنهایی در کشور باهدف کاهش جمعیت فعالیت میکنند.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم بر استفاده از ظرفیت جوانان در پیشبرد اهداف نظام اسلامی تأکید داشتهاند؛ کاهش جمعیت را مخاطرهای جدی در مسیر تحقق گام دوم انقلاب برشمرد و تصریح کرد: کاهش جمعیت یک مخاطره جدی است. در کشورهای اروپایی که با این مشکل روبرو شدند با استفاده از اصل پدافند غیرعامل برنامهها و قوانین فشرده و بالادستی نظیر اعطای امتیاز زادوولد، مهاجرپذیری و... تنظیم و تا حدی این مشکل را مرتفع کردند. امروز سیاستی که غرب برای ما نسخه پیچیده است ناشی از تجربه تلخ آنها است.

جهانگیری افزود: ما در حال حاضر شاهد بودیم که در بخش معاونت زنان دولت امید و تدبیر جلساتی با حضور سازمانهای جهانی که متولی کاهش جمعیت بودند برگزار و این سیاست غلط دنبال میشد، ما امیدواریم در دولت جدید با تغییر رویه و توجهی که آیتالله رئیسی و معاونت زنان ریاست جمهوری به این موضوع دارند و همچنین هماهنگی بین نهادهای مقننه و مجریه و با استعانت از اصل پدافند غیرعامل قوانین بالادستی مناسبی وضع شود تا پیش از ورود به بحران جمعیت؛ با تدابیر امنیتی به مقابله با این بحران بپردازیم و شاهد رشد جمعیتی مشابه دهههای اول و دوم انقلاب باشیم.