مبارزه با فساد در ورزش با مشارکت عمومی میسر می شود
اعتقاد بر این است که با این ۱۲اصل می توان بستر مناسبی برای نظام تربیت بدنی سالم ایجاد کرد. با نگاهی گذرا به این اصول ۱۲گانه نشان می‌دهد، اگرمشارکت عمومی و حرکت جهادی دست مایه اجرایی این اصول باشد، بهترین نتیجه را می توان از آن به دست آورد.
کد خبر: ۳۴۰۵۲
تاريخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۰
غلامحسین زمان آبادی- رئیس جمهور محترم درزمان تبلیغات انتخاباتی بالاترین رقیب خود را مبارزه با فساد عنوان کرد.

پس از انتخاب هم اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را به اعضای هیات دولت ابلاغ کرد.

این نقشه ملی، از اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی شکل گرفته است. بدیهی است هر کدام از وزرا باید با بومی سازی این اصول ۱۲گانه آن را تبدیل به راه کارهای اجرایی نموده و با دستورالعمل ها و بخشنامه ها حرکت جهادی خود را برای پاکسازی محیط کار فراهم نمایند.

یادمان باشد برای بنای یک عمارت باید ابتدا به پاکسازی و بسترسازی پرداخت و سپس با پیریزی مهندسی بنایی محکم در شأن و شخصیت نظام اداری و اجرایی ایجاد کرد.

اعتقاد بر این است که با این ۱۲اصل می توان بستر مناسبی برای نظام تربیت بدنی سالم ایجاد کرد. با نگاهی گذرا به این اصول ۱۲گانه نشان میدهد، اگرمشارکت عمومی و حرکت جهادی دست مایه اجرایی این اصول باشد، بهترین نتیجه را می توان از آن به دست آورد.

به نظر می رسد، اگر حتی فقط اصل اول و دوم اصول ۱۲گانه در مدت ماموریت وزیر فعلی وزارت ورزش و جوانان اجرایی شود، بيش از هشتاد درصد زمینه های فساد از بین میرود. اصل شفاف سازی به ویژه در زمینه با عملکرد ها و اطلاعات و همچنین اصل تضاد منافع که بنا داریم با کاری کارشناسی روشهای اجرایی اصول ۱۲گانه را مورد بررسی قرار دهیم.

تعارض منافع

تعارض منافع یا تزاحم منافع به شرایطی گفته می شود که افراد یا نهادها با انتخاب وظایف خود با منافع شخصی یا گروهی مجزا مواجه می گردند!

درمجموع باید گفت: تعارض منافع به معنای درعرض هم قرار گرفتن منافع مختلف است به نحوی که نتوان یکی را بردیگری ترجیح داد که این از شاخصهای وجود فساد می باشد.

تضاد منافع بسیار ظریف است وبه راحتی میتواند هم اخلاق را پشتسر گذاشت و هم ضربهای اساسی به موفقیت حرفه ای و اعتماد وارد آورد. کافی است فرد به هر دلیلی وامدار هر شخصی و یا نهاد و سازماني باشد، در این جا اخلاق حرفهای ایجاب میکند، فورا این وامدار ی را گزارش واز آن مسؤلیت استعفاء دهد.

فرض کنید که معاون وزیر یا مدیری در ورزش به تیمی وابسته وعلاقه مند باشد، در این جا تضاد منافع به تداخل منافع تبدیل شده و زنگ فساد به صدا در می آید!

تصور کنید مدیری با کمک مسئول دانشگاهی به عالي ترین مرحله تحصیلی رسیده و حال که در مصدر مدیریت قرار میگیرد، قصد جبران لطف مسئول قبلی را دارد و اورا به معاونت خود منصوب می کند! در حالیکه افراد شایسته و بهتری ازاو وجود دارد در اینجا هم زنگ فساد به صدا در میآید! و یا مربی تیمی با در یافت پورسانت ازقرارداد بازیکنی او را در تیمش می پذیرد درحالی که این بازیکن مورد نیاز او نیست،این تضاد منافع که هم درآمد مربی تامین می شود و هم نتیجه گیری و موفقیت تیم مهم است، فساد را به وجود می آورند!