کارشناس و تحلیلگر مسائل بین‌الملل:
جریان مقاومت عراق با طرح دکترین ائتلاف مانع انشقاق شود / جریان صدر در حال بازی خوردن از آمریکایی ها است
کارشناس و تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفت: به‌واسطه فدرالیسم برخی از مناطق دارای خودمختاری هستند و تنوع قومی برای این کشور در حکم فرصت و تهدید است که آمریکایی‌ها از آن استفاده می‌کنند. در بحث انتخابات نیز انشقاق در احزاب ۶٠ گانه و تحریک شیعه علیه سنی و بلعکس و یا اختلاف شیعه علیه شیعه مشاهده شد.
کد خبر: ۳۴۰۲۷
تاريخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۲
دکتر سید محمود محمدی؛ کارشناس و تحلیلگر مسائل بینالملل در گفتگو با خبرنگار هفتهنامه شما درباره حوادث اخیر عراق گفت: حوادث عراق را باید مبتنی بر طرحی که غرب و آمریکا در منطقه قفقاز و غرب آسیا دنبال میکنند درک کرد؛ مسئله عراق بدون در نظر گرفتن مسائل قفقاز و افغانستان قابلبررسی نیست.

ایجاد تفرقه

وی افزود: آنچه جریان غربی- آمریکایی و لابیهای صهیونیستی به دنبال آن هستند ایجاد تفرقه و جلوگیری از ائتلاف در ساختار سیاسی عراق است؛ پس از اعدام صدام در ٢٠٠٣ حکومت و قانون اساسی در این کشور در سال ٢٠٠۵ به تصویب رسید و حدود ۶٠ حزب سیاسی در عراق تشکیل شد، دو حزب متعلق به اهل سنت و سه حزب به اکراد تعلق دارد و مابقی احزاب نیز در قالب احزاب چهارگانه بزرگ به تشیع اختصاص دارد.

اثر فدرال فدرالیسم در عراق

این کارشناس مسائل منطقه غرب آسیا اشکالی که در ساختار سیاسی عراق وجود دارد را ناشی از فدرال بودن ساختار سیاسی آن برشمرد و تصریح کرد: بهواسطه فدرالیسم برخی از مناطق دارای خودمختاری هستند و تنوع قومی برای این کشور در حکم فرصت و تهدید است که آمریکاییها از آن استفاده میکنند. در بحث انتخابات نیز انشقاق در احزاب ۶٠ گانه و تحریک شیعه علیه سنی و بلعکس و یا اختلاف شیعه علیه شیعه مشاهده شد.

تهدید امنیت و مقتدی صدر

محمدی با اشاره به اینکه مقتدی صدر ازنظر کلامی و سیاسی معتقد به ولایتفقیه بوده ولی تأکید وی و جریان منتسب به او بر ملیگرایی و اعرابیت در کنار تشیع است تصریح کرد: این رویکرد منجر به تهدیدی برای امنیت ملی عراق میشود و ائتلاف و همگرایی ملت و دولت در عراق مبنی بر قانون اساسی این کشور متضمن امنیت آن خواهد بود.

سناریو ایجاد تفرقه

وی خاطرنشان کرد: با نگاهی به حوادث منطقه درمییابیم بعد از تحویل قدرت از آمریکاییها به طالبان در افغانستان که به نظر میرسد ناشی از مذاکرات بین طرفین باشد و همچنین تأکید حزب نوین قفقاز که علیاف از آن برآمده بر ملیگرایی مبتنی بر سناریو ایجاد تفرقه بین جریانهای قومی و مذهبی امریکا و لابیهای صهیونیسم جهانی است.

خطر ترور سران احزاب عراقی

این مدرس روابط بینالملل تأکید کرد: در انتخابات عراق تقلب ناشی از فساد در ساختار سیاسی قدرت صورت نگرفته بلکه نتایج بهصورت هدایتشده توسط بیگانگان و سرویسهای اطلاعاتی با هدف تحریک احزاب و قومیتها دستکاریشده است. ورود و موضعگیری نهادها و مراجع مختلف که البته گمان میرود دادگاه فدرال عراق نیز در آینده به این موضوع وارد شود ممکن است منتهی به ابطال نتیجه انتخابات شده و مسئولیت سیاسی انتخابات در عراق به چالش کشیده میشود و ممکن است در آینده شاهد ناآرامی، بمبگذاری و ترور سران احزاب در عراق باشیم.

رد فرضیه تبانی جریان صدر با آمریکاییها

وی با تأکید بر اینکه مردم و احزاب عراق باید نسبت به این حوادث باید با پرهیز از هیجانزدگی برای عبور از این گردنه خطرناک وارد عمل شوند، فرضیه تبانی جریان صدر با آمریکاییها و سعودیها را به دلیل مبانی این جریان که مقابله با آمریکاییها و مخالفت با عربستان است، منتفی دانست.

استفاده آمریکا از جریان صدر

محمدی بیان داشت: جریان صدر نادانسته در حال بازی خوردن در زمینی است که آمریکاییها فراهم کردهاند؛ آنها میخواهند این جریان را در نظر سایر جریانها و احزاب سیاسی مزدور جلوه دهند؛ بههرحال مقتدی صدر ظرفیتی با عنوان اعرابیت ایجاد کرد که آمریکاییها از آن استفاده کردند.

جنگ داخلی

وی در خصوص ادعای مقتدی صدر مبنی بر خلع سلاح و انحلال حشدالشعبی گفت: جیش المهدی شاخه نظامی جریان صدر است و حشد باید در کنار جیش المهدی دیده میشد و نه در مقابل آن؛ این همان چیزی است که سرویسهای غرب برای ایجاد درگیری مسلحانه در شاخههای نظامی و جنگ داخلی به دنبال آن هستند.

طرح انحلال حشد

این استاد بر روابط بینالملل تصریح کرد: باقدرت گرفتن جریان صدر احتمال طرح انحلال و ادغام حشد در دل جیش المهدی قوت میگیرد؛ جریان صدر به دلیل تکیهبر ملیگرایی در میان عراقیها محبوبیت دارد و این نگاه به دکترین مقاومت مبنی بر نگاه فراملی آسیب میزند و در صورت مداخله مقامات عالیرتبه سیاسی عراق احتمال طرح انحلال و ادغام حشد قوت میگیرد.

جریان مقاومت در عراق باید دکترین ائتلاف را مطرح کنند

محمدی در پایان گفت: جریان مقاومت در عراق باید دکترین ائتلاف را مطرح کنند و هرگونه موضعگیری از جانب جریان صدر که موجب انشقاق میشود را به ائتلاف بدل کرده و تهدیدها را تبدیل به فرصت کنند تا بتوانند همگرایی جریانهای مقاومت را مطرح کرده و بهجای بحث ادغام حشد در جیش المهدی، جیش را یکی از ارکان مقاومت در عراق برشمارند.