انقلابی واقعی
انقلابی واقعی کسی است که هر قدمی که برمی‌دارد یا تصمیمی که می‌گیرد را با تأمل و تعقل تمام می‌سنجد و بعد اقدام می‌کند.
کد خبر: ۳۳۷۸۷
تاريخ: ۱۷ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۱
محمدحسین شفیعیها- دوره جدید جمهوری اسلامی که از روی کار آمدن دولت آقای رئیسی آغازشده است شرایط سهل و درعینحال سختی را در پیش دارد. سهل ازآنجهت که به لطف تغییر نگاه مردم در انتخابات نمایندگانش در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری یک هماهنگی و وحدت رویه را میتوان انتظار داشت که طبعاً بخشهای مختلف نظام با توجه به شرایط بغرنج اقتصادی برای خدمت واقعی به مردم با آهنگ واحدی حرکت خواهند کرد.

دولت آقای رئیسی وارث ویرانیها و آشفتگیهای عمیق دولت هشتساله آقای روحانی است و حقیقتاً توقع اینکه در مدتزمان کوتاهی دولت مردمی بتواند بسیاری از این مصیبتها را برطرف کند خلاف عقل و منطق است. اما از سویی نیز چارهای ندارد جز اینکه که در یک برنامه کوتاهمدت ۶ ماهه تا یکساله با اصلاح روند امور در بخشهای مختلف بهویژه سلامت و اقتصاد، گشایشهای محسوسی را برای مردم به ارمغان آورد تا زمینه تنفس عادی در جامعه و روح امیدواری در مردم زنده شود. به باور اعتقادی ما چنین امری شدنی و قابل حصول است.

از سویی میدانیم که سنت الهی چنین است که به دنبال هر سختی و گرفتاری گشایش و آسایشی تقدیر شده است اما رسیدن به چنین فرصتی لوازماتی میخواهد که میتوان آن را در راهنماییهای رهبری در دیدار دولت سیزدهم مشاهده کنیم. ایشان به نکات کلیدی و مهمی برای موفقیت برنامههای دولت اشاره داشتند که یکی از آنها که شاید مقدمترین آنهاست، انقلابی بودن همراه عقلانیت است.

برخی با شیطنت به دنبال ایجاد فضایی هستند که به مردم القا کنند حرکتهای انقلابی و انقلابی بودن الزاماً مبتنی بر تندروی و نسنجیده عمل کردن است، و حالآنکه انقلابی واقعی کسی است که هر قدمی که برمیدارد یا تصمیمی که میگیرد را با تأمل و تعقل تمام میسنجد و بعد اقدام میکند. لذا تمامی ارکان اعم از دولت و مجلس و شوراها ناگزیر از این هستند که در اقدامات و تصمیماتشان دقت عقلی و علمی در انجام آن داشته باشند. همچنین در کنار عقلانیت توجه و حساسیت به عدالت اجتماعی امر مهم مغفولی بوده است که میبایست در دوره جدید وجهه همت مسئولان قرار گیرد و کام مردم را با تعهد و عمل به آن ازجمله نشانههایش کاهش فقر و کم کردن فاصله میان غنی و فقیر است، شیرین نمایند.