کارشناس مسائل اجتماعی بررسی کرد:
حادثه اصفهان، زنگ هشدار حاکم شدن نگرش سکولار
استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: به‌صراحت می‌دانیم که مقابله با بی‌حجابی و بی‌عفتی تنها از طریق انتظامی و قضایی ممکن نیست اما به یقین جدیت ناجا و عدلیه مانع گسترش این موج مخرب در کشور خواهد شد و از نفوذ بیشتر سکولاریسم به قلب و روح جامعه خواهد کاست.
کد خبر: ۳۳۶۰۶
تاريخ: ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۹
محمدصادق کوشکی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به ماجرای قمه کشی دخترانه در اصفهان گفت: پس از انتشار قمهکشی دختران در اصفهان نظرات مختلفی درباره این موضوع در فضای مجازی ابراز شد اما نکته عجیب و دردناک که کمتر کسی به آن توجه کرد، کشف حجاب دستهجمعی و بیحیایی موجود در این تصاویر بود که حرفی از آن به میان نیامد و عموم نگرانیها درباره علل گرایش دختران به اوباش گری و قمهکشی بود.

وی افزود: اینکه در این مورد و موارد مشابه کسی بابت لگدمال شدن حکم الهی حجاب و بیحیایی گسترده مشهود در فیلم ابراز نگرانی نکرده و معترض نشده حکایت از این واقعیت تلخ دارد که در تنها نظام دینی جهان، بیحجابی و بیحیایی به امر عادی تبدیلشده تا آنجا که حتی چهرهها و تریبونهای حزباللهی هم بهجای به پرداختن به مفسده اصلی موجود در تصاویر به تجزیه و تحلیل اختلالات رفتاری دختران موجود در آن حادثه پرداخته و اظهارنظر و نگرانی کردند.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به ساختارشکنی صورت گرفته در شهر مذهبی اصفهان تأکید کرد: در این میان محل وقوع این ماجرا هم جای تأمل دارد چراکه شهری که در آزمون دفاع از اسلام و نوامیس مسلمین در هشت سال دفاع مقدس نمونه و کمنظیر بوده باید شاهد عادی شدن بیحجابی و بیحیایی باشد .

وی تأکید کرد: مورد تأسفبار دیگر غیبت و بیاعتنایی ناجا در برابر چنین صحنههایی است. بدون تردید اگر در این مورد قمهکشی رخ نداده بود نیروی انتظامی هیچ واکنشی به این صحنه نشان نمیداد چراکه مدتهاست ناجا در برابر کشف حجاب در ملأعام و بیحیایی علنی تماشاچی و ناظر بیطرف است و تمایل و انگیزهای برای اعمال قانون و انجاموظیفه در قبال ارتکاب عمومی جرم بیحجابی ندارد.

کوشکی در پایان گفت: بهصراحت میدانیم که مقابله با بیحجابی و بیعفتی تنها از طریق انتظامی و قضایی ممکن نیست اما به یقین جدیت ناجا و عدلیه مانع گسترش این موج مخرب در کشور خواهد شد و از نفوذ بیشتر سکولاریسم به قلب و روح جامعه خواهد کاست.