کارشناس مدیریت ورزش با اشاره به لزوم تحول در وزارت ورزش:
وزیری با هویت ورزشی و پاک دست سیستم ورزش را متحول می کند
کارشناس مدیریت ورزش گفت: با سرعت می‌توان تغییر در ورزش ایجاد کرد و یا به همین حالت مزمن به روال فعالیت‌ها ادامه داد ما اگر مبانی و حکمت نظری را داشته باشیم که با سابقه اجرایی مناسب و پاکدستی همراه باشد می‌تواند این سیر ،پیشرفت کند
کد خبر: ۳۳۶۰۵
تاريخ: ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۸
دکترعلیرضا اسدی کارشناس مدیریت ورزش با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در نظام ورزش و سلامت در دولت سیزدهم گفت: سلایق متعددی شامل فردی، سازمانی و قانونی وجود دارد اگر بین این سلایق همگرایی ایجاد شود و از درون آن مأموریت اجرایی قابل فهم و اجرا باشد میتوان در ورزش تحولآفرین ظاهر شد.

وی با بیان اینکه مقصود از ترکیب سلایق متعدد اشراف بر ذائقه مخاطب عام و خاص در ورزش است خاطرنشان کرد: همگرایی بین ساختارهای گوناگون اعم از دولت تا ادارات و روسای فدراسیون های ورزشی صورت میگیرد. سپس برنامه بیست ساله و پنج ساله که هرسال به عنوان برنامه راهبردی تصویب میشود و همراهی سازمانهای در عرض برای خدمترسانی میتوان اقدام مؤثری در این زمینه به انجام رسانید و آن را قاعدهمند کرد.

ارتباط با سازمانهای مرتبط

اسدی تصریح کرد: یکی از مشکلات شاخص وزارت ورزش ارتباط با سازمانهای مرتبط نظیر بانک، گمرک، نظام وظیفه و.. است؛ شورای عالی ورزش اصلیترین ویترین سیاستگذار ورزش است که با حضور رئیس دولت و برخی از وزرا و فدراسیون ها تشکیل میشود در این شورا باید دغدغههای قانونگذاری و اجرا به صورت همگن دربیاید.

مهمترین کار وزیر ورزش

این کارشناس مدیریت ورزش با بیان اینکه مهمترین کار وزیر ورزش این است که مشکلات را در شورای عالی ورزشی مطرح کند و سپس به سطوح مختلف آن را انتقال دهد، افزود: مخاطب عام در ورزش شامل اقشار گوناگون اعم از بانوان و جوانان هستند که وزیر ورزش باید برنامه کاملا مدون درباره این موارد داشته باشد و نگاه جامعی به طرح جامع ورزش داشته باشد.

چهار سطح خدمت ورزشی

اسدی ضمن تأکید بر اینکه این طرح برای چهار سطح خدمت ورزشی در نظر گرفته است، ادامه داد: اولین سطح ورزش همگانی است. ورزش همگانی به معنای حضور خودجوش مردم در فضاهای تجمیع شده ورزشی است اما برای تجمیع فضاها نظیر دانشگاهها، مدارس، مساجد و... در شورای عالی سیاستگذاری ورزش نمیتوانیم همگرایی ایجاد کنیم. باید همفکری اقناعکننده با رفتارهای صادقانه ایجاد کنیم تا مردم علاقمند به حضور در ورزش همگانی شوند.

ورزش تربیتی ما کاملا فراموش شده است

وی افزود: ورزش تربیتی ما کاملا فراموش شده است و وحدت رویه میان دانشگاه، آموزش و پرورش و وزارت ورزش وجود ندارد؛ به دلیل فاصله در جلسات و طرحها و... چندپارگی در شورای عالی ورزش وجود دارد و طرح و برنامهها در این شورا ارائه نمیشود.

اجراییسازی و موانع

این کارشناس مدیریت ورزش سیاستگذاری جامعه از نظر حرکتی، تربیتی و قهرمانی را از وظایف عمده وزارت ورزش برشمرد و گفت: برنامههای مدون بسیاری وجود دارد اما مشکل اصلی در اجراییسازی و موانع است. اصلیترین مانع این است که اصلا باور ما بر این موارد استوار نیست و اولویت بسیاری از مسئولین رده بالای کشور این نیست. ورزش سلامتی، امنیت اجتماعی و آرامش روان را به همراه میآورد و بودجههایی که در خصوص این بخشها صرف میشود اگر به ورزش اختصاص داده شود بسیاری از این موارد کاهش پیدا میکند.

اسدی خاطرنشان کرد: وزارت ورزش میتواند برای آرامش و شادی مردم دست به عمل و اقدام بزند و اگر قصوری در حوزه ورزشهایی مانند والیبال و کشتی و... اتفاق بیفتد علاوه بر داخل در عرصه منطقه و بینالملل نیز از شاخصها عقب خواهیم ماند و احساس ناتوانی را برای مردم ایجاد میکند.

وی تصریح کرد: اگر با اسناد بالادستی و ابزارهای ساختاری مانند وزارت و فدراسیونها عمل کنیم میتوانیم از حوزه قهرمانی به حوزه حرفهای برویم، نگاه ما در بعد بیرونی ورزش باید سیاستگذاری و نظارت باشد و حوزه حرفهای به بخش خصوصی مرتبط است و این نگاه اقتصادی به این عرصه است. ویترین کلی ورزش در منطقه، ورزش حرفهای است و تا در این زمینه حرفی برای گفتن نداشته باشیم قادر به کسب کرسی بینالمللی و تریبون نخواهیم بود و حرفی برای گفتن نیز نداریم.

اسدی در پایان گفت: با سرعت میتوان تغییر در ورزش ایجاد کرد و یا به همین حالت مزمن به روال فعالیتها ادامه داد ما اگر مبانی و حکمت نظری را داشته باشیم که با سابقه اجرایی مناسب و پاکدستی همراه باشد میتواند این سیر ،پیشرفت کند؛ اما بسیاری در جامعه ما نمیخواهند سیستم به سمت شایستهسالاری حرکت کند. وزیر ورزش بایداطرافیان قدرتمند، باهویت ورزشی مناسب، پاکدست را انتخاب کند. در این صورت است که اتفاقات مناسبی روی میدهد و سیستم ورزش متحول خواهد شد.