مدیر امور بانوان حزب مؤتلفه اسلامی بررسی کرد:
لزوم بازنگری و ارتقاء سبک زندگی و الگوی زن مسلمان ایرانی
زنان ایرانی امروز نیازمند بازتعریف‌ها و الگوسازی‌های مناسبی در عرصه اسلامی ایرانی هستند تا بتوانند هویت مستقل و فاخر و قابل تعمیم خود را به جهان معرفی نمایند؛ الگوهایی که در منابع دینی به‌عنوان شخصیت انسانی زن بتواند هم متضمن ابعاد روحانی زن بوده و هم حیات مادی و نقش بی‌بدیل مادری و همسری را در رشد و بالندگی همه آحاد جامعه ایفا نماید.
کد خبر: ۳۲۹۳۵
تاريخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۶

بررسی نقاط قوت و ضعف در حوزههای مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در طول انقلاب اسلامی منجر به شناخت تهدیدها و فرصتهای فرا رو میشود؛ نرگس قدیری عضو شورای مرکزی و مدیر امور بانوان حزب مؤتلفه اسلامی با نگاهی به حضور زنان در بطن انقلاب اسلامی تصریح کرد: با بررسی پیشرفت و ارتقاء سطح زنان در جمهوری اسلامی تمامی آمار و شواهد بیانگر آن است که زنان در دوران نهضت اسلامی و پس ازآن جایگاه ویژهای در نگاه نظام ولایت مدار و اسلامی داشته و به همین دلیل از رشد بیسابقهای در طول تاریخ ایران برخوردار شدهاند.

قدیری با برشمردن مهمترین دستاوردهای انقلاب در حوزه زنان گفت: ارتقای سطح سواد و تحصیلات تکمیلی، طی مدارج بالای علمی و استادی، ارتقای سطح بهداشت و درمان، وضع قوانین مربوط به حقوق زنان و ارتقای حضور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و...همگی نشان میدهد دیدگاه حکومتی جمهوری اسلامی با الگوبرداری از نگاه اسلامی به زنان تلاش نموده است تا موانع پیشرفت آنان در هر عرصهای را زدوده و مسیر پیشرفت آنها را هموار گرداند.

عضو شورای مرکزی افزود: در گام دوم انقلاب باید با بررسی دقیقتر و آسیبشناسی این حوزه بتوانیم در افزایش کمی و کیفی وضعیت زنان در ایران بکوشیم.

مدیر امور بانوان حزب مؤتلفه اسلامی با برشمردن مهمترین آسیبهای حوزه زنان و خانواده تأکید کرد: با ورود به بحث آسیبشناسی مهمترین بُعدی که به نظر میرسد نیاز به بازنگری و ارتقا دارد موضوع سبک زندگی و الگوهای زن موفق مسلمان ایرانی است که به نظر میرسد با برخی از غفلتها، زنان ایرانی نتوانستهاند الگوهای فاخر و مناسبی در عرصههای فرهنگی و اسلامی را بهصورت سندی تحولآفرین به ثبت برسانند.

وی گفت: زنان ایرانی امروز نیازمند بازتعریفها و الگوسازیهای مناسبی در عرصه اسلامی ایرانی هستند تا بتوانند هویت مستقل و فاخر و قابل تعمیم خود را به جهان معرفی نمایند؛ الگوهایی که در منابع دینی بهعنوان شخصیت انسانی زن بتواند هم متضمن ابعاد روحانی زن بوده و هم حیات مادی و نقش بیبدیل مادری و همسری را در رشد و بالندگی همه آحاد جامعه ایفا نماید.

این فعال حوزه زنان و خانواده در پایان به نقش زنان در گام دوم انقلاب اسلامی پرداخت و تأکید کرد: زنان در گام دوم انقلاب میتوانند پرچمدار احیای نسل جوان انقلابی بوده و آینده ایران را از خطر اضمحلال و از بین رفتن سرمایههای انسانی نجات داده و احیاگر جمعیت متدین ، انقلابی و ایرانی باشند.