عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز عنوان کرد:
استقراض از مردم نتیجه بودجه توهمی 1400 / دولت برای بهبود وضعیت باید بر فرارهای مالیاتی تمرکز کند
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز گفت: بودجه 1400 بر اساس درآمدها توهمی حاصل از فروش2300 بشکه نفت روزانه است و در صورت عدم فروش، دولت تنها از طریق استقراض از مردم می‌تواند درآمد کسب کند و برای مردم وضع دشوار می‌شود
کد خبر: ۳۲۶۵۵
تاريخ: ۲۲ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۵

دکتر سیدمرتضی افقه، عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز در گفتگو با خبرنگار هفتهنامه شما در خصوص مشکلات اقتصادی حاصل از کرونا گفت: مشکل بزرگتر از کرونا در اقتصاد ما، مشکل وابستگی اقتصاد به نفت است و این مهم در برابر این تحریمها آسیبپذیر است، اگر مسئله تحریم حل نشود برخی از مشکلات قابلحل نیستند. اگرچه تحریم میتوانست بالقوه زمینهای را ایجاد کند که به سمت کاهش وابستگی به نفت حرکت کنیم ولی هنوز اراده جدی در اینباره دیده نمیشود.

وی افزود: به نظر میرسد کشور مقداری خود را با کرونا وفق داده باشد هرچند بنگاهها و کسبوکارهای متوسط و کوچک را دچار لطمه کرد اما برخی از شرکتها مانند تولیدکنندگان محصولات بهداشتی و غذایی وضعیت نسبتاً بهتری پیدا کردند اما باید تحریمها را در کنار کرونا با یکدیگر در نظر گرفت.

این استاد اقتصاد دانشگاه اهواز تصریح کرد: در سیستم انتخابها و انتصاب مدیران و مجموعه تصمیم گیران و تصمیم سازان، اصل کارآمدی در نظر گرفته نمیشود و ما مشاهده میکنیم در زمانی که فروش نفت و تحریم کمتر فشار میآورد بازهم با مشکل ناکارآمدی مواجه بودیم ولی درآمدهای نفتی باعث میشد ناکارآمدی و بیکفایتی کمتر به رخ کشیده شود.

وابستگی دولت به نفت

وی رفع تحریمها را بهعنوان راهکاری برای بهبود وضعیت معیشت برشمرد و ادامه داد: دولت به درآمدهای نفتی بهشدت وابسته است و نمیتواند اقدام چندان مؤثری انجام دهد. اقتصاد هر کشوری به روابط تجاری بین کشورها وابسته است اگر تحریمها کم شود و کشور بتواند مراوده اقتصادی بهویژه در بخش صنعت داشته باشد فشار بر معیشت مردم کمتر میشود.

این کارشناس اقتصاد تأکید کرد: به دلیل بیکفایتی و بیتدبیری توزیع درآمد ناعادلانه شده و عده بسیار کمی درآمدهای نجومی، فعالیت غیرمولد و فرار مالیاتی دارند و 60 میلیون نیازمند بسته حمایتی تشخیص داده شدهاند. اگر دولت بتواند در شرایط فعلی توزیع درآمد را باوجود عدم برداشته شدن تحریمها بهدرستی انجام دهد میتواند تولید ملی را افزایش دهد.

افقه درباره اقدام دولت نسبت به پرداخت مجدد کمکهای معیشتی به اقشار کمدرآمد در آینده بیان داشت: بعید به نظر میرسد دولت بیشتر ازآنچه انجام داده پولی برای ارائه کمک معیشتی به مردم داشته باشد، متأسفانه نانخورهای بودجهای آنقدر زیاد هستند که پول اضافهای باقی نمیماند؛ بهویژه آنکه در شرایط فعلی گردش اقتصادی و درآمدی نیز وجود ندارد و از همین رو بعید است دولت کمک اعانهای داشته باشد.

وی گفت: بودجه 1400 بر اساس درآمدها توهمی حاصل از فروش2300 بشکه نفت روزانه است و در صورت عدم فروش، دولت تنها از طریق استقراض از مردم میتواند درآمد کسب کند و برای مردم وضع دشوار میشود مگر اینکه دولت بتواند بر روی فرارهای مالیاتی تمرکز کند و منابع خود را از طریق مالیات از بخش غیرمولد یا افراد غیرمولد تأمین نماید.