سیدمصطفی خوش‌چشم بررسی کرد:
ضعف دستگاه دیپلماسی و قوه قضاییه درباره دلایل مجازات زم
حوزه دیپلماسی عمومی فقط در حیطه وزارت خارجه نیست، بیش از نیمی از این مسئولیت متوجه قوه قضائیه است و قطعاً دستگاه قضائی ما در حوزه روابط عمومی و حقوق بشر و... حتماً باید فعال‌تر عمل می‌کردند و بیش از هر نهاد دیگری این قوه می‌بایست موتور محرکه دستگاه اطلاع‌رسانی و روایتگری از دلایل و چرایی مجازات آقای زم می‌بود و بیشتر هزینه مسئولیت اطلاع‌رسانی و روایتگری از این قوه باید شروع می‌شد.
کد خبر: ۳۲۵۲۹
تاريخ: ۰۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۱
سیدمصطفی خوشچشم کارشناس مسائل بینالملل در خصوص چرایی اعمال فشار غربیها با استفاده از موضوع مجازات یک مجرم امنیتی گفت: درست قبل از رأی آوردن بایدن، طرف غربی اعم از اروپا و آمریکا سعی میکنند از هر طعمهای برای افزایش فشار بر روی ایران استفاده کنند، این امر بارها اتفاق افتاده و آنها از هر مسئلهای که بتوانند توجهات را به خود جلب کند استفاده کردند. در سال 88 نیز این اتفاق افتاد و آن زمان در مورد خانم ندا آقاسلطان چنین کاری را کردند، آنها سعی میکنند از این مسئله بهعنوان ابزار فشار بهره ببرند و اکنون هم به دنبال اعمال تحریم و امتیازگیری همزمان با روی کار آمدن آقای بایدن هستند.

وی افزود: اکنون سعی میکنند ابعاد این ماجرا را گسترش دهند تا با فشار بیشتر ایران را وادار به مذاکره کنند و امتیاز بیشتری بگیرند؛ بنابراین هرگونه همراهی با غربیها خسارت به منافع ملی و همه مردم ایران خواهد بود.

وظیفه دستگاه دیپلماسی

خوشچشم با اشاره به وظیفه دستگاه دیپلماسی در این خصوص تصریح کرد: میبایست با اقدامات غربیها در مجامع بینالمللی مقابله شود و حتماً روشنگری در مورد اقدامات مخرب آقای زم صورت بگیرد و در حوزه دیپلماسی عمومی، وزارت خارجه از همه ابزار استفاده کند تا حقیقت موضوع را به جهانیان نشان دهد، اینکه فقط ما به چند بیانیه از طرف مقامات دیپلماسی کشور اشارهکنیم، کفایت نمیکند و قطعاً باید نشان داده شود دلایل مجازات آقای زم چه بود؟

این فعال رسانهای افزود: نباید اجازه داد روایت طرف غربی از فعالیتها و رزومه آقای زم در دنیا غالب شود؛ در حقیقت باید عنوان شود اینکه جمهوری اسلامی ایران آقای زم را به اعدام محکوم کرده بنا به فعالیتهایی بوده که ایشان داشته و هم در زمان مجازات و هماکنون باید به دنیا ارائه اطلاعات میشد تا تصویری که از ایشان ساخته میشود متناسب با جرم و مجازات وی باشد.

وی ضمن نقد عملکرد ضعیف دیپلماسی عمومی کشور در این زمینه تأکید کرد: در حال حاضر غربیها او را بهعنوان یک خبرنگار که حقایق را نشان میداد،روایت میکنند؛ درصورتیکه از قبل باید در رابطه با اتهامات و جرائم وی اطلاعرسانی میشد تا نشان داده شود که این مجازات نه به جرم خبرنگاری بلکه به دلایل متعدد ازجمله ایجاد تهدید برای کشور، اقدام علیه امنیت ملی، ترغیب افراد به حمله مسلحانه به مراکز دولتی و نظامی صورت گرفته، این روایت میبایست از قبل صورت میگرفت و متأسفانه ما در حوزه دیپلماسی عمومی بسیار ضعیف عمل کردیم.

نقشآفرینی قوه قضائیه

خوشچشم با یادآوری اهمیت نقشآفرینی قوه قضائیه درباره این موضوع گفت: حوزه دیپلماسی عمومی فقط در حیطه وزارت خارجه نیست، بیش از نیمی از این مسئولیت متوجه قوه قضائیه است و قطعاً دستگاه قضائی ما در حوزه روابط عمومی و حقوق بشر و... حتماً باید فعالتر عمل میکردند و بیش از هر نهاد دیگری این قوه میبایست موتور محرکه دستگاه اطلاعرسانی و روایتگری از دلایل و چرایی مجازات آقای زم میبود و بیشتر هزینه مسئولیت اطلاعرسانی و روایتگری از این قوه باید شروع میشد.

وی در پایان گفت: متأسفانه این عدم انسجام بین دستگاهها و قوای کشور باعث میشود یا اقدامات کمی انجام شود و یا اقدامات آنگونه که باید اثربخشی ندارد لذا به نظر میرسد دستگاههای مرتبط با دیپلماسی عمومی در قوه قضائیه و وزارت خارجه با هم حرکت و کمپینی را در حوزه دیپلماسی عمومی برای روایت گری در این زمینه تشکیل دهند.