سید اصغر رخ‌صفت:
راه‌حل مشکلات کشور اجرای اصل 44 قانون اساسی است
اگر دولت اصل 44 قانون اساسی را با توجه به موازین آن پیاده می‌کرد وضع مملکت این‌طور نبود. باید کار مردم را دست خودشان داد و از مردم خواست. مردم بهتر می‌توانند اداره کنند
کد خبر: ۳۲۵۲۴
تاريخ: ۰۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۶
سید اصغر رخصفت، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی پیرامون ادعای رئیسجمهور مبنی بر اینکه به وعدههایش عمل کرده است به خبرنگار روزنامه الکترونیکی شما گفت: متأسفانه آقای رئیسجمهور فرمایشهای زیادی دارد، ولی خیلیهایش را عمل نمیکند. در مجموع متأسفانه دولت به حرفهایی که میزند عمل نمیکند. علتش این است که یا از دستشان برنمیآید یا خدای نخواسته مرض و غرضی دارند.

نتیجه عدم مدیریت دولت

وی افزود: تحریمها و وضع دلار که باعث مشکلات در کشور میشوند به عدم مدیریت در دستگاه اجرایی برمیگردد و دولت از پس حل این مشکلات برنمیآید. متأسفانه دستگاه اجرایی میتواند خیلی کارها را بکند، ولی انجام نمیدهد.

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: دولت یا نظری در حل مشکلات ندارد یا عرضه حل مشکلات را ندارد.

وی در خصوص نابلدی و قصد و غرض دولت در رفع مشکلات کشور تأکید کرد: با اشارهام به عدم مدیریت دولت در امور اجرایی برای مخاطب بهخوبی مشخص میشود که دولت بلد نیست یا واقعاً قصد و غرضی دارد و واقعیت معلوم است.

رخصفت بزرگ و حجیم بودن دولت و ورود او به امور اقتصادی کشور را از علل مشکلات اقتصادی ما دانست و گفت: دولت باید طبق اصل 44 قانون اساسی امور اقتصادی را به دست مردم بدهد، ولی این اصل را پیاده نمیکند. این هم به عدم مدیریتشان یا غرض و مرضشان برمیگردد.

باید کار مردم را دست خودشان داد

وی در خصوص حل مشکلات کشور تصریح کرد: اگر دولت اصل 44 قانون اساسی را با توجه به موازین آن پیاده میکرد وضع مملکت اینطور نبود. باید کار مردم را دست خودشان داد و از مردم خواست. مردم بهتر میتوانند اداره کنند، همانطور که مردم بودند که جنگ تحمیلی هشت ساله را اداره کردند. دولت که آن را اداره نکرد. حضرت امام(ره) هم همیشه میفرمودند کار را به دست مردم بدهید. متأسفانه اینها کار را دست خودشان گرفتهاند و عرضه هم ندارند.

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: اکثر امور اقتصادی دست دولت است و علاقمندند این امور از دستشان گرفته نشود، زیرا این کار برای دولت سود دارد و فکر میکند مفید است، ولی اینها کارآیی ندارند که بتوانند جوابگوی این همه مشکلات باشند.