نتیجه ترس انفعال درمسئولین
در شخصیت‌های متزلزل و آشفته آدرس غلط در دستگاه محاسباتی صادر می‌شود و این‌گونه افراد با انفعال و ترس فقط به منفعت شخصی به‌جای منافع عامه متمرکز می‌شوند. این خطری است برای مسئولینی که انجام وظیفه‌ای را به عهده دارند. این انفعال و ترس موجب تعطیل شدن انجام وظیفه اصلی‌شان و مغالطه‌کاری، حاشیه‌پردازی و لفاظی برای توجیه ناکارآمدی‌شان می‌شود.
کد خبر: ۳۲۱۶۷
تاريخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۴
حسین انواری- مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح مبنای اقتدار در جمهوری اسلامی را عقلانیتی مطرح فرمودند. محاسبه اقتدار ملی یک محاسبه عقلانی است. تعقل و عقلانیت از فعالیتها و بازتابهای مغزی و روانی انسان است که مورد آگاهی، مدیریت و سلطه شخصیت انسان قرار میگیرد. فعالیتهای مغزی و روانی انسان مثل خودیابی، خودهوشیاری، تعقل، اندیشه، اراده، تصمیم، اختیار و... بهطور مستقیم به شخصیت فرد مربوط میشود. در هر یک از این فعالیتها محاسبه صحیح و دقیق در دستگاه محاسباتی سالم انسان صورت میگیرد. در صورتی که به دستگاه محاسباتی انسان به هر علت خدشهای وارد شود و آن دستگاه دچار اختلال شود شرایط خوب و گوارا به شرایط ناخرسند و تلخ تبدیل میشود.

با توجه و دقت در آیات قرآن مجید که فراوان به عقل، تعقل و تفکر تأکید میکند مراقبت و نگاهداشت سالم دستگاه محاسباتی و پیشگیری از اختلال در آن از تکالیف جدی انسان به حساب میآید. همه پیامبران الهی از طرف خداوند مأموریت یافتهاند که مردم را از اندیشه، تعقل، کرامت و شرف انسانی برخوردار کنند و از جمود فکری، ذلت، حقارت، ظلمپذیری، ترس، بیاعتنایی و رها کردن تعهدات و مسئولیتها بازدارند.

انسانهایی که بهگونهای فعالیتهای مغزی و روانی آنها مخدوش میشود و قدرت عقلانیت در آنها به ضعف میل میکند و ناتوانی در تفکر و اندیشه جایگزین عقلانیت سالم آنها میشود، به صورت طبیعی فهمشان معنای غلط از پدیدههای عقلانی را به آنها تلقین میکند و در گفتار و رفتارشان اختلال پدیدار میشود. در نتیجه ترس، زبونی و خودکمبینی در آنها بروز میکند. جالب آنکه اینها تصور میکنند عقل کل هستند و به اسم عقل بیخردی خود را عرضه میکنند و به نمایش میگذارند.

اختلال در دستگاه محاسباتی

تصمیمگیریهای متضاد و بعضاً نادرست و منفعلانه و رها کردن تعهدات برخی از مسئولین و تکرار جهتگیریها و مواضع خصمانه دشمن حکایت از اختلال در دستگاه محاسباتی آنها دارد. مردم بهروشنی این اختلال را درک میکنند. از دست دادن نشاط در انجام کار درست و معقول که مسئولیت آن را پذیرفتهاند، توجیه و تفسیر منفعلانه رویدادها، بیکفایتی در حوزه اندیشه و عمل و ترس از تهدیدات خیالی نشانه آسیبپذیر شدن تعقل در دستگاه محاسباتی این مسئولین است که ریشه آن را باید در شخصیت متزلزل آنها جستجو کرد.

کارهای اختیاری انسان معمولاً برای حصول یک نتیجه و فایده انجام میشود. در واقع عامل اصلی و محرک واقعی برای انجام کارهای اختیاری انسان علاقه و شوقی است که به فایده آن دارد. در شخصیتهای متزلزل و آشفته آدرس غلط در دستگاه محاسباتی صادر میشود و اینگونه افراد با انفعال و ترس فقط به منفعت شخصی بهجای منافع عامه متمرکز میشوند. این خطری است برای مسئولینی که انجام وظیفهای را به عهده دارند. این انفعال و ترس موجب تعطیل شدن انجام وظیفه اصلیشان و مغالطهکاری، حاشیهپردازی و لفاظی برای توجیه ناکارآمدیشان میشود.