از مطالبه شفاف تا شفافیت رأی نمایندگان
بدون تردید شفافیت آرا می‎‌تواند به کارآمدی هرچه بیشتر مجلس یازدهم کمک کند و نمایندگان با آگاهی کامل از زوایای آن، این طرح را به صحن علنی بیاورد هرچند به زعم عده‌ای در سازوکار مجلس نیاز به تشکیل کمیسیون یا فراکسیون شفافیت آراء احساس می‌شود
کد خبر: ۳۱۵۳۳
تاريخ: ۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۶

نفیسه زارعی- طرح شفافیت آراء نمایندگان که از آن با عنوان طرح الحاق دو تبصره به ماده 119 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی یاد میشود، ابتدا در 8 آذرماه 96 مطرح و در شهریور 97 با حمایت رسمی 160 نماینده اعلام وصول شد. بر اساس این طرح در تمام مواردی که به موجب این قانون رأیگیری بهعمل میآید و مصادیق آن در ماده 121 مشخص شده، جهت اطلاع عموم جامعه اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع منتشر میشود.

اما شفافسازی آراء برای عموم جامعه به اینجا منتهی نمیشود بلکه هیئت رئیسه موظف است سامانه الکترونیک قابل دسترسی برای مردم را فراهم نماید و تنها در موارد استثنائی با تقاضای 15 تن از نمایندگان مجلس و با رأی موافق اکثریت مطلق حضار رأیگیری به صورت مخفی انجام خواهدشد.

شفافیت آراء از ایستگاه دهم و یازدهم مجلس

شفافیت آراء یکی از مهمترین مطالبات عمومی مردمی است و مردم چه آنهایی که در انتخابات مشارکت داشته و چه آنها که ترجیح شان بر عدم مشارکت بود در حقوق شهروندی خود دانستن رأی نمایندگان و دلایل دادن رأی مثبت یا منفی است. پس از تصویب 20 دقیقهای برجام و لوایح FATF و CFT مردم خاطره خوشی از شفاف نبودن آراء نمایندگان خود ندارند. واضح است که مجلس دهم در این خصوص گامی برنداشت و عملکرد بسیار ضعیفی در این زمینه از خود برجای گذاشت در چنین شرایطی اهالی مجلس یازدهم با درک این موضوع پا به میدان قانونگذاری گذاشتند و میبایست با پیش فرض اینکه باید جبران مافات کنند و شفافیت را به عنوان یک مطالبه عمومی در دستور کار خانه ملت قرار دهند اجرایی سازی شفافیت آراء خود را در اولویتهای کاری اصلی بگذارند؛ در غیر این صورت در نظر عموم جامعه تفاوت چندانی میان آنان و مجلس منفعل دهم نخواهد بود.

جلب اعتماد عمومی اینبار مطالبه نمایندگان

بدون تردید شفافیت آرا میتواند به کارآمدی هرچه بیشتر مجلس یازدهم کمک کند و نمایندگان با آگاهی کامل از زوایای آن، این طرح را به صحن علنی بیاورد هرچند به زعم عدهای در سازوکار مجلس نیاز به تشکیل کمیسیون یا فراکسیون شفافیت آراء احساس میشود اما در یک نگاه سطحی حتی با احیاء شیوه قیام و قعود نیز میتوان شفافیتآرا را رقم زد. در مجموع میتوان گفت شفافیت آراء از توان و ظرفیتی برخوردار است که میتوان معجزه کند؛ زیرا از این طریق مردم و رسانهها میتوانند بهطور مداوم عملکرد نمایندگان ملت را تحتنظر قرار دهند تا رأیدهندگان حوزه انتخابیه، درباره نامزدهای انتخاباتی به راحتی تصمیمگیری کنند و فریب شعار و وعدههای پوچ را نخورند.