محمد کرمی‌راد تشریح کرد:
دو بال سلامت عملکرد مجلس
شفافیت آراء موجب می‌شود مردم از رأی نمایندگانشان به طرح‌ها و لوایحی که به رأی گذاشته می‌شود و عملکرد نماینده‌شان مطلع شوند. این امر به مردم کمک می‌کند چهار سال دیگر با آگاهی و شناخت بهتری نماینده‌شان را برای دور بعدی انتخاب کنند و در انتخابات بسیار تعیین‌کننده است، زیرا متأسفانه خیلی از شهرهای مرزی و استان‌ها درگیر خرید و فروش آرا هستند.
کد خبر: ۳۱۵۳۲
تاريخ: ۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۵

محمد کرمیراد، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در باره شفافیت آراء به خبرنگار ما گفت: متأسفانه مجالس شورای اسلامی از مجلس هشتم به بعد به راهبرد صحیح و درستی در نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس که مقام معظم رهبری دو سال بر آن تأکید فرمودند نرسیدند و با دخالت هیئت رئیسه و عوامل و عناصر دیگر نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس به مسیر دیگری کشیده شد و نگذاشتند تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری در بعد نظارت بر نمایندگان مجلس تحقق یابد.

وی افزود: در حال حاضر طرح شفافیت آراء دارد دچار سرنوشت طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس میشود.

شفافیت آرا

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: شفافیت آراء موجب میشود مردم از رأی نمایندگانشان به طرحها و لوایحی که به رأی گذاشته میشود و عملکرد نمایندهشان مطلع شوند. این امر به مردم کمک میکند چهار سال دیگر با آگاهی و شناخت بهتری نمایندهشان را برای دور بعدی انتخاب کنند و در انتخابات بسیار تعیینکننده است، زیرا متأسفانه خیلی از شهرهای مرزی و استانها درگیر خرید و فروش آرا هستند.

وی تأکید کرد: طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان و طرح شفافیت آراء دو بال مهم سلامت عملکرد نمایندگان مجلس است. سلامت نمایندگان مجلس نقش و تأثیر مستقیمی بر سلامت جامعه خواهد داشت. با اجرا شدن این دو طرح بخش اعظم شناخت عامه مردم نسبت به وکلایشان در مجلس کامل خواهد شد. اعمال این دو طرح بر رویکرد جدید مجلس میافزاید.

کرمیراد خاطرنشان کرد: هر نماینده برای رأی خود دلیل یا دلایلی دارد که در صورت شفافیت آراء میتواند دلایل خود را برای افکار عمومی و حوزه انتخابیه خود بیان و آنها را توجیه و قانع کند.

وی در باره طرح شفافیت آراء گفت: این طرح از سال 1395 هر سال دچار تغییراتی شده است. عدهای مسائلی را مطرح و تبصرهها و موادی را اضافه کردند و آییننامه داخلی مجلس را تغییر دادند.

تبصره ماده 122

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در باره تبصره ماده 122 اظهار کرد: در این باره باید بررسی دقیقتری کرد. این تبصره در مسائل محرمانه و امنیتی کاربرد دارد، زیرا مطرح کردن مسائلی ممکن است تبعاتی در جامعه داشته باشد. مردم راضی نیستند در بعضی سیاستگذاریها و موضوعات مسائل افشا شود، چون دشمنان ما در خارج تریبون مجلس و عملکرد نمایندگان مجلس را رصد و نقاط ضعف و قوت آن را احصا ء میکنند.