احمد کریمی اصفهانی:
کاهش وابستگی به نفت با ایجاد زمینه‌های تولید ممکن است
عضو هیئت موسس حزب موتلفه اسلامی تسهیلات تأمین اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر را در به گردش در آوردن چرخ تولید کشور مؤثر دانست و گفت: در عمل باید درآمد حاصل از فروش نفت با دادن تسهیلات به تولید جایگزین شوند.
کد خبر: ۳۱۴۹۱
تاريخ: ۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۱
احمد کریمی اصفهانی، عضو هیئت موسس حزب موتلفه اسلامی، پیرامون توجه به عدم وابستگی به نفت در بودجهنویسی سال 1399 به خبرنگار ما گفت: نفت کالایی سیاسی است و دستخوش تحولات و تغییرات زیادی میشود، لذا کشور نمیتواند بودجهاش را بر مبنای درآمد حاصل از فروش آن با وضعیت فعلی حاکم بر جهان محاسبه کند. باید خیلی زودتر از اینها این کار را انجام میدادیم. متأسفانه دولتها یکی پس از دیگری بهجای کاهش وابستگی کشور به نفت این وابستگی را افزایش دادند. الان شرایط بهگونهای شده است که مجبورند از وابستگی کشور به نفت بکاهند.

نقش بانک ها در عدم وابستگی به نفت

وی تصریح کرد: کاهش وابستگی کشور به نفت و ایجاد زمینه تولید صرفاً مربوط به تولیدکننده نمیشوند. بلکه تمامی عواملی که در کشور دست به دست هم میدهند تا تولید شکل بگیرد، مؤثرند. تسهیلاتی که از طریق بانکها به تولید اختصاص داده میشود به راهاندازی بنگاههای تولیدی کمک میکند.

این عضو هیئت موسس حزب موتلفه اسلامی تسهیلات تأمین اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و دستگاهها و سازمانهای دیگر را در به گردش در آوردن چرخ تولید کشور مؤثر دانست و تصریح کرد: در عمل باید درآمد حاصل از فروش نفت با دادن تسهیلات به تولید جایگزین شوند.

وی با اشاره به اینکه 70، 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است، گفت: ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی باید به صورت عملی پیاده شود. پس از اینکه مجلس به جمعبندی رسید و برای آن قانون تصویب کرد، بنگاهها در این زمینه بسیار سطحی عمل کردهاند و تحرک چندانی در این زمینه ایجاد نشده است. در این باره باید کاری اساسی و جدی انجام شود.

لزوم اصلاح آییننامههای واگذاری

کریمی اصفهانی یکی از آفتهای واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی را عدم تدوین آییننامههای این امر دانست و بیان کرد: این بنگاهها به صورتی به فروش میروند و گهگاه با رانتهایی که وجود دارند طوری فروش میروند که دو باره قابل برگشت هستند. این بزرگترین آفت است و به کسی جرأت و رغبت خرید بنگاههای دولتی را نمیدهد. این قضیه باید به این صورت حل شود که وقتی بنگاه دولتی به بخش خصوصی منتقل شد دیگر حق برگشت نداشته باشد و هیچ دستگاهی متعرض نشود. در واقع دولت ها خیلی موافق واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی نیستند چون که این بنگاهها به نوعی حیاط خلوت آنها محسوب می شوند.

وی تعطیلی کامل خامفروشی در کشور را در کاهش وابستگی به نفت و افزایش تولید مؤثر دانست و گفت: نمیتوانیم خامفروشی داشته باشیم و بگوییم درآمد نفتی هم نداریم.

این عضو هیئت موسس حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: باید به صورت تدریجی و سازمان یافته و نه یله و رها وابستگی به نفت را کاهش دهیم. مثلاً برای هر کالایی زمانی را مشخص کنیم که ظرف پنج سال بهتدریج از خامفروشی کاسته شود. ما کالاهای زیادی داریم که با خامفروشی خسارتهای سنگینی به اقتصاد کشور وارد میکنند.

وی در پایان تأکید کرد: کاهش وابستگی به نفت دفعتاً اتفاق نمیافتد و باید بهتدریج و با برنامهریزی پیش برویم و نفت در داخل کشور تبدیل به ارزش افزوده شود.