مجلس انقلابی با تحول انقلابی
شرط تحول در مجلس این است که نمایندگان محترم، همه باهم بدون حاشیه های کم ارزش و با بذل ایثار و اولویت بندی امور و اهم ومهم نمودن برنامه های روزمره نمایندگی وپرهیز از آلودگی‌های مالی و هدایا و رودربایستی ها و وابستگی به کانون‌های قدرت و ثروت واشراف اطلاعاتی به امور جامعه ومشورت خیرخواهان، زمینه ها و شرایط تحول را فراهم و عملی سازند
کد خبر: ۳۱۴۸۸
تاريخ: ۰۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۹

نصر عزیزی- مجلس یازدهم با تبلیغ و ادعا و شعار انقلابی شکل گرفت. انشاءالله باهمین رویکرد تحول انقلابی را پیش خواهد رفت.

تحول ابعاد وسیعی دارد. قبل از اینکه هدف وجهت ومحدوده ومصادیق معین ومشخص داشته باشد، ومجلس یازدهم متناسب با شعارها وحوزه های تغییر وپیشرفت وتحول، اولویت هایی را با تسریع زمانی درنظربگیرد، تحول یک باور درونی براساس عزمی اعتقادی است که حتما باید نمایندگان وکارگزارانی با شاخصهای مدیریت اسلامی وآراسته به زینت های اخلاق دینی وجود داشته باشند، تا این باور خمیرمایه عزم واراده وتلاش وکوشش مستمر وتحرک جهادی باشد.

الحمدلله نمونه های الگویی فراوانی ازاین نوع خدمتگزاران تحول آفرین وجود داشته وآثار خدمات آنها را درحوزه های امنیت، دفاع، دانش بنیانی، اقتدار نظامی، عرصه های علمی، توان بازدارندگی، تهاجم و دفاع سایبری وعرصه های سازندگی وپیشرفت داشته ایم.

امروز و در آغاز چله دوم انقلاب، به لحاظ مبانی آرمانی ونظری و زیر ساختهای فکری وگرایش به بومی سازی رقابت علمی کمبودی نداریم تا مجلس یازدهم از این جهت نگرانی داشته باشد. ابلاغ سیاستهای کلی رهبری در بسیاری حوزه ها از مصادیق هدایتگر آن است، بلکه نگرانی مضاعف همان پیرایه ها و زنگارهای اخلاقی، مشی، روش وهوا وهوسهای بی حد وحصر دنیا طلبی است که نظام مدیریت ما به تدریج، دربعضی حوزه ها در بعضی موارد، دربعضی مصادیق، در بعضی مدیریتها و در بعضی نمایندگان ادوار گذشته به آن آلوده گشته ومانع صیانت نفس، زنگارزدایی، مردم داری، اشرافی ستیزی، صداقت درخدمت گذاری وتقویت روحیه انقلاب درونی گردیده و این مبدا تحول انقلابی است که به آیه مبارکه یازده سوره رعد( ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم ) مزین گردیده ونسخه آغاز وعلاج تحول است.

اگر فرض براین باشد عزم جدی دراولویتهای مجلس، حذف ویا کاهش حداقل بیست مانع ساختاری اشتغال، فقرزدایی، فسادزدایی، عدالت در درآمد ، رفاه ، مسکن ، آموزش ، بهداشت ودرمان ،هزینه، توزیع ثروت ، محرومیت زدایی ونظام بیمه وهمچنین مبارزه با ناهنجاریهای اخلاقی واجتماعی باشد. شش ویژگی اعتقاد، ایمان، باور، اراده، عزم جهادی و تلاش مستمر را هر نماینده به تنهایی وهر کمیسیون به صورت جمعی نیازمند هستند تا مجلس انقلابی مسیر تحول انقلابی را طی نماید و برآیند این شش ویژ گی که قطعا درنظام ما صبغه دینی دارند همان سرمایه و ذخیره و انرژی متراکم تحول است که با مدیریت پاک، شجاعانه، کارشناسانه، اندیشمندانه، آرمانگرایانه، واقع بینانه، و با اطلاعات جامع و به روز، و استفاده از انباشته های ارزشمند گذشته و نظارت ورصد دقیق شرایط و اوضاع داخلی و بین المللی، در وقت خود و با سرعت توسط هیئت رئیسه هدایت و آزاد شود و آحاد جامعه شاهد آثار و نشانه های تحول مستمر جدید و مناسب با مقتضیات زمان باشند.

شرط چنین تحولی این است که نمایندگان محترم، همه باهم بدون حاشیه های کم ارزش و با بذل ایثار و اولویت بندی امور و اهم ومهم نمودن برنامه های روزمره نمایندگی وپرهیز از آلودگیهای مالی و هدایا و رودربایستی ها و وابستگی به کانونهای قدرت و ثروت واشراف اطلاعاتی به امور جامعه ومشورت خیرخواهان، زمینه ها و شرایط چنین تحولی را فراهم و عملی سازند و با اتکال به خدای متعال وتوسل به شهدا زمینه و امکان آن بوده و هست وخواهد بود.