حنیف غفاری:
دستگاه دیپلماسی ایران باید وارد مرحله هزینه‌سازی برای اروپا شود
زمان آن رسیده است که از مرحله مذاکره و هشدار در قبال اتحادیه اروپا فراتر رویم و وارد مرحله هشدار عملیاتی یا هزینه‌سازی در قبال رفتارهای اتحادیه اروپا شویم.
کد خبر: ۳۱۴۸۱
تاريخ: ۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۸
اقدام اخیر تروئیکای اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه در تهیه پیشنویس قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران و تلاش آنها برای تصویب آن نشان داد بازی اتحادیه اروپا در زمین آمریکا در مسیر تقابل با کشور ما وارد فاز آشکارتری شده است و شاهد همافزایی استراتژیک و تاکتیکی آمریکا و اروپا در تقابل با ایران هستیم. در باره واکنش ایران و پیام این قطعنامه خبرنگار نمانیوز با حنیف غفاری، کارشناس مسائل سیاسی، گفتگو کرد که در ادامه میخوانید:

واکنش ایران به تصویب این قطعنامه در شورای حکام آژانس انرژی اتمی چه باید باشد؟

بدیهی است دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان باید با اتحادیه اروپا به مثابه شریک جرم آمریکا برخورد کند و به عنوان بازیگر طغیانگر به او نگاه کند. دقیقاً مثل وقتی که ترامپ در سال 2018 از برجام خارج شد و جمهوری اسلامی ایران آمریکا را به عنوان بازیگری طغیانگر دانست. الان باید چنین رفتاری را با اتحادیه اروپا، بهخصوص سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه در پیش بگیریم. زمان آن رسیده است که از مرحله مذاکره و هشدار در قبال اتحادیه اروپا فراتر رویم و وارد مرحله هشدار عملیاتی یا هزینهسازی در قبال رفتارهای اتحادیه اروپا شویم. تا زمانی که اتحادیه اروپا احساس کند هزینهای بابت رفتارهایش در تقابل با نظام و ملت ایران نمیپردازد قطعاً به بازیاش در زمین آمریکا به همین سبک و سیاق ادامه خواهد داد و از اینکه منازعهاش را با نظام و ملت ایران علنی کند ابایی ندارد.

پیام این قطعنامه چیست؟

طی هفتههای اخیر پدیدههایی در حوزه سیاست خارجی کشور ما مطرح شدهاند، مثل تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که آمریکا میکوشد در پاییز امسال آن را نهایی کند. دیگری تلاش مشترک آمریکا با کشورهای اروپایی برای تحمیل توافق به مراتب محدودکنندهتر از برجام علیه فعالیتهای هستهای، موشکی و منطقهای ایران است. اقدام اخیر اتحادیه اروپا و خصوصاً تروئیکای اروپا در صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران نسبت به همین پدیدهها تعریف میشود. در واقع با پازلی مواجهیم که قطعنامه اخیر شورای حکام یکی از قطعات این پازل است. این پدیده باید در ارتباط با دیگر دغدغهها و پدیدههای حوزه سیاست خارجی کشورمان سنجیده شود، نه به عنوان پدیدهای مستقل. آنطور که مسلم است بازیگران اروپایی سعی دارند از طریق صدور قطعنامه اخیر آژانس اعمال فشار حداکثری علیه ایران را ادامه بدهند و ایران را مجبور کنند ایده تمدید موقت تحریمهای تسلیحاتی خودش را بپذیرد.

آیا در این خصوص اعلامی شده است؟

جمعه شب 30 خرداد سال جاری مقامات اروپایی اعلام کردند قصد دارند تا سال 2023 تحریمهای تسلیحاتی ایران را تمدید کنند. در صورتی که طبق سند برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت در پاییز امسال تحریمهای ظالمانه تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران خود به خود منقضی میشوند. اتحادیه اروپا میکوشد با اعمال فشار حداکثری علیه ایران همگام با آمریکا کشورمان را ملزم به پذیرش محدودیتهای تازه کند. قطعاً دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ما و کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران زیر بار این بازی نمیروند.