انتظاری از نیم قرن تجربه حزبی
گزینه حزبی با شأن مؤتلفه اسلامی روح لطیف و مهربانانه با خودی‌ها و انگیزه مشورت‌پذیری و اعتقاد به کار و عقل جمعی دارد، ضمن اینکه در شدت و تنفر با جریان ضد انقلاب و منافق و بریده از آرمانها و خط نفوذ در امتحان‌ها موفق می‌شود.
کد خبر: ۲۳۳۲۸
تاريخ: ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۳
نصر عزیزی- از خصوصیات حزب مؤتلفه اسلامی در بیش از نیم قرن گذشته، پرورش عناصری تشکیلاتی بوده است که با تمام قامت برای تحقق حکومت اسلامی نقشآفرینی کنند.

بدون شک حزبی که با 55 سال سابقه درخشان در قامت دولت در سایه و با حساسیت و مراقبت در هماهنگی و تبعیت از مقام ولایت مطلقه فقیه، همه امور کشور را رصد و از نظر اشراف بر امور جاری و رویدادها و حوادث و اطلاعات ساختاری و پایه و راهبردها و برنامههای اداره کشور به نحوه اداره نظام اسلامی در داخل و خارج نظر دارد، نگاهش به سبک مدیریت و معیارهای مدیر، از نوع مصادیقی چون شهید بهشتی، شهید لاجوردی، شهید باهنر، شهید رجایی، مرحوم عسکراولادی، مرحوم پرورش میباشد و ضمن توجه کافی به مقتضیات زمان، هیچ گاه از این موضوع غافل نبوده است.

بنابر این پیشنهاد حزب مؤتلفه اسلامی باید پاکدست باشد تا بتواند با پاکدستی کشور را اداره کند و با ناپاکان برخورد نهجالبلاغهای داشته باشد، باید پاکدستی را در زندگیاش نشان دهد آنچنان که در الگوی مدیریتی امام راحل و مقام معظم رهبری این خصیصه زبانزد عام و خاص است و شهره جهانی دارد.

گزینه حزبی باید مدیر و مدبر باشد و مدیریتاش را در عرصههای مختلف با موفقیت و بدون حاشیهسازیها به اثبات رسانده باشد از ویژگیهای مدبر بودن این است که مسئول عالی نظام به عنوان شخصیت دوم حقوقی، خود سوژهساز رسانههای بیگانه در مواضع و رفتارها نشود. درحالی که جبهه مستکبران جهانی و صهیونیزم بینالملل در تدارک روزانه و سالانه و دهها سال مشکلآفرینی برای نظام ما هستند، با بیتدبیری خوراک ساز تبلیغات آنها نشود. گزینه حزبی باید عالم و متخصص باشد. حداقل در یک یا چند حوزه نمودی از مصادیق تخصص خود را به جامعه معرفی نماید. معنای حقیقی این ویژگی درخشش روح استقلالخواهی و بالندگی خط مقاومت در عرصههای اقتصاد، مدیریت، خودباوری، مردمباوری، شکار فرصتها، دفع تهدیدها، امیدبخشی به جامعه، تقویت خط بهرهوری و الگوسازی برای حل تدریجی و عرصه به عرصه مشکلات کشور میباشد.

گزینه حزبی با شأن مؤتلفه اسلامی روح لطیف و مهربانانه با خودیها و انگیزه مشورتپذیری و اعتقاد به کار و عقل جمعی دارد، ضمن اینکه در شدت و تنفر با جریان ضد انقلاب و منافق و بریده از آرمانها و خط نفوذ در امتحانها موفق میشود.

در جدول شاخص و معیارهای متفاوت و متناسب و کمیسازی معیارهای کیفی با استدلال و تجربه و سابقه و یقینسازی معیارهای کمی با اطلاعات مستند که غالباً در حیطه اطلاعات خواص جامعه میباشند و در نظام مقایسهای باید برتری و فاصله مشهودی داشته باشد تا بتوان از تئوری اصلح گزینی بین خود و خدا در تعیین مصداق قضاوت نمود و یا در مقام مقبولیت ضمن فعالیتهای ارتباطی مجاهدانه با مردم از اوهام عبور نموده و بتواند به عنوان یک حقیقت در واقعیت جامعه معرفی و درخشش داشته و بین یک تا صد عالیترین نمره را داشته باشد.

باید مجری گفتمانی باشدکه اصول اعتقادی و آرمانی و انقلابی و مردم دوستی و مردمداری و مشارکتی و بیزاری از انحرافهای چپ و راست مصطلح و حضور مردم در اداره حقیقی و واقعی امور را موظف دانسته و توجه دارد بنا به خدمت و مدیریت عالی در نظامی دارد که اسماش جمهوری اسلامی است و یک رهبر عادل و فقیه و با تقوا دارد و علاوه بر این ضمن اینکه جایگاه ویژهای برای همه طبقات و لایههای اجتماعی و اصناف و جریانها را مورد توجه قرار میدهد، باور عمیق به نقش بی بدیل و تاریخی نظام مرجعیت و روحانیت و شاکلههای فرهنگی منبعث از این نظام دارد تا به عنوان سرمایههای بی بدیل و بدون جایگزین در حوزه اعتقادی مردم و در هماهنگی با جایگاه رهبری جامعه در اداره کشور مورد استفاده قرار گیرند.

امروز تجربه نقاط قوت و ضعف همه دولته گذشته پیش رو است. نقاط قوتی که با درایت رهبری، خون دادنها و شهادتها و صبر مردم و ایثارگریهای خدمتگزاران به عنوان افتخار نظام تلقی میشوند و ارث و میراث هیچ جریانی نیست و نقاط ضعفی که در نگاههای غربی به مقوله اقتصاد، نگاههای کمونیستی به نقش مردم، نگاههای سکولاری و لیبرالی به فرهنگ، نگاههای وارداتی به توسعه اقتصادی و سیاسی، نگاههای انحرافی به مقوله عدالت و نگاههای استیصال و عاجزانه به همکاری و همنوایی با کدخدای جهان، کشور را از گردونه پیشرفتهای پیش از وضع موجود متوقف نمود و همواره نارضایتی مردم را برای تحقق برنامههای نبرد نرم دشمن خواسته و یا ناخواسته و غافل از خط نفوذیها بدنبال داشت.

مؤتلفه اسلامی به شهادت اسناد و مدارک همواره نقاد دلسوزانه این موارد بوده و تلاش داشت مبین و مروج سیاستهای رهبر در اداره کشور باشد. اینک باید با افتخار و با هماهنگی دلسوزانه و واقعنگر نیروهای انقلابی و جریان خودی با کولهباری از تجربه و پرهیز از حاشیهها و نگاه مدیریتی و مدبرانه، با تعهد تشکیلاتی و انسجام حزب‌‌الهی در این میدان وارد شود.