سرمقاله
چرا نامزد حزبی؟
حزب مؤتلفه اسلامی برای تحقق خودباوری، استقلال حقیقی، اقتدار منطقه‌ای و جهانی، ظلم‌ستیزی، الگوسازی، مردم‌داری، کمال جویی، ا خلاق‌مداری، اصلاحات دینی، روحانیت‌گرایی، فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر، شایسته‌سالاری مدیران، معرفت افزایی، استفاده از ظرفیت‌های جهان اسلام، نظام‌سازی انتظار فرج و رفاه همه جانبه جامعه با هماهنگی همه نیروهای انقلاب و اعتقاد به نیروی عظیم مردمی وارد عرصه انتخابات می‌شود و بنا دارد به عنوان یک تشکیلات پاسخگو، نامزد شایسته و اصلح و پاسخگو را به مردم معرفی نماید و خود پاسخگوی اوضاع جاری جامعه، برنامه‌ها، سیاستها، مأموریت‌ها، مشکلات و حقوق محقق نشده مردم و مطالبات آنها باشد.
کد خبر: ۲۳۰۵۱
تاريخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۳
نصر عزیزی- یکی از نقایص فعلی که تعیین جریان مدیریت حاکمیت با رأی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد، خلاء وجود حزب و تشکیلات دینی اسلامی و مردمی و مطیع اوامر ولایت فقیه است که آثار سوء آن را همواره در دورههای گذشته در اداره کشور شاهد بودیم.

خلاء وجود عقل جمعی، مشورت جمعی، برنامهها و مشاورههای نظام یافته و سازمان یافته و آلودگی استبداد رأی و بروز خودکامگیها و هدر رفت سرمایهها وظرفیتها در اداره کشور توسط کسانی که حتی با رأی مردم انتخاب شدهاند، علیرغم مسیرسازیهای ولایتی، ناشی از نبودن حزب یا احزاب سازمان یافته دینی بوده که بعداز چهار دهه مشکلات اساسی حل نشده را بر جای گذاشته است. به همین دلیل مؤتلفه اسلامی اعتقاد دارد با سابقه و اصالت و آرمانگرایی و سازمان تشکیلاتی و برخورداری از طیف وسیعی از مدیران مجرب و متخصص و توانا و تجربه کشورداری و مسلط به اوضاع جاری، نامزد حزبی را به جامعه معرفی و رقابت انتخاباتی را از فرد محوری به جمع محوری و از ناکارآمدی تک اندیشهای ویا پراکنده تدبیری غیرسازمان یافته به کارآمدی هدفمند، نظام یافته و پاسخگویی شناسنامهدار تبدیل نماید.

با یک بررسی اجمالی در طول سالهای گذشته اصول متعدد و سرنوشتسازی از قانون اساسی تعطیل و اجرا نشد، صدها قانون خوب و کارشناسی شده تصویب و ابلاغ و اجرا نشد، بیش از 1300 سیاست کلی ابلاغی از سوی مقام ولایت که تجلی اراده و اداره دینی نظام اسلامی است بدرستی به مرحله اجرا نرسیدهاند. دهها شورای عالی هدایتگر امور نظام یا غیر فعال و یا تعطیل و یا بدون تأثیر هستند.

مردم در اداره امور کنار گذاشته شدهاند، فقر و فساد و تبعیض با رانتهای دولتی و خصوصی دامنگیر نظام شده است. رؤسای جمهور از عمل به وعدههای خویش عاجزند، موضوع اشتغال،درآمد، مسکن، بهداشت و درمان، امور رفاهی و در یک کلمه عدالت اجتماعی به حاشیه رفته و از ثروت خدادادی کشور استفاده مطلوب نمیشود.

فساد پست دولتی جریانی پستگرا را به جامعه تحمیل مینماید و صدها معضل دیگر که بحث این استدلال نیست، نگرانیهای رهبری را افزایش میدهد و معرفی همه دغدغههای اساسی جامعه نیستند، تکلیف را برای این جریان اصیل ایجاب نمود تا نامزد خود را برای مقابله و مبارزه با این نوع انحرافات اجتماعی به میدان رقابت بفرستند.

حزب مؤتلفه اسلامی به لحاظ اشراف به امور مسئولیت الهی و اجتماعی خویش و ترویج شاخصها و مؤلفههای دینی با علم به توطئههای مستمر و کمرشکن دنیای استکباری و برای حفظ وحدت و همدلی و یکپارچگی جامعه از دو قطبیسازی کاذبی که با کمال تأسف برخی جریانهای موجود و گذشته برای فریب افکار عمومی بدنبال آن هستند، پرهیز و ابا دارد و این نوع نهی اجتماعی را در ورود همه ظرفیتهای حزب و بسیج همه نیروهای انقلاب و نامزدی شخصیتی سیاسی مذهبی با سلامت نفس و تجربه بالا و علم به مزایای تبعیت از ولی فقیه میداند و بنا را بر آن دارد تا با پرهیز از بروز دوقطبیسازیهای مذموم و غیراخلاقی به رقابت کارآمدی با ناکارآمدی، استکبارستیزی با استقلالگریزی، مردمداری با مردمگریزی، عدالت محوری با ااشرافیگری و تجملگرایی تبدیل نماید. این مهم با پیشتازی نامزدی محقق میشود که تارو پود وجودش با ارزشها و آرمانها و اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی عجین شده باشد و مرد اقدام و عمل باشد و با برخورداری از تقوا و سلامت نفس در بحرانهای روحی و تملقگرایی و دنیادوستی از گردنهها عبور نماید.

حزب مؤتلفه اسلامی برای تحقق خودباوری، استقلال حقیقی، اقتدار منطقهای و جهانی، ظلمستیزی، الگوسازی، مردمداری، کمال جویی، ا خلاقمداری، اصلاحات دینی، روحانیتگرایی، فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر، شایستهسالاری مدیران، معرفت افزایی، استفاده از ظرفیتهای جهان اسلام، نظامسازی انتظار فرج و رفاه همه جانبه جامعه با هماهنگی همه نیروهای انقلاب و اعتقاد به نیروی عظیم مردمی وارد عرصه انتخابات میشود و بنا دارد به عنوان یک تشکیلات پاسخگو، نامزد شایسته و اصلح و پاسخگو را به مردم معرفی نماید و خود پاسخگوی اوضاع جاری جامعه، برنامهها، سیاستها، مأموریتها، مشکلات و حقوق محقق نشده مردم و مطالبات آنها باشد.

از آنجایی که مؤتلفه اسلامی با شخصیتهای متعددی که واجد صلاحیت و جایگاه ریاست جمهوری باشند پس از ارزیابیهای همه جانبه نامزد مشخصی را به جامعه معرفی خواهد نمود، بنا دارد با گفتمان جدید، برنامه جدید، نظام پاسخگویی تشکیلاتی، معرفی مدیران پاکدست و امتحان پس داده، استدلالهای کارآمدی، نقد مشفقانه و مصلحانه و مؤثر و دست گذاشتن بر عقب ماندگیهای ناشی از غفلتها یا ناتوانییهاو یا دگراندیشیها و یا آلوده به فسادها و تبعیضها و... میدان انتخابات شود و حتی الگوی جدیدی از نظام گفتمانی و تبلیغاتی و رقابت را که صبغه دینی و مذهبی و زمانشناسی دارد، به جامعه معرفی نماید.

بنابر این مؤتلفه بنا دارد به عنوان یک تشکیلات پاسخگو، نامزد شایسته و اصلح و پاسخگو را به مردم معرفی نماید و خود پاسخگوی اوضاع جاری جامعه، برنامهها، سیاستها، مأموریتها، مشکلات و حقوق محقق نشده مردم و مطالبات آنها باشد.