کد خبر: ۳۷۲۲۷
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۸
نوشتاری از نصر عزیزی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی
مقام معظم رهبری درجمع خبرگان رهبری وعلمای دین شناس تشکیل حلقه های معرفتی را مطالبه نمودند.باتحقیق ویقین میتوان گفت پایه واساس انقلاب اسلامی برمبنای معرفت دینی و نظریه های معرفتی و آگاهی بخشی معرفتی وتبلیغ وترویج معرفت بود ویکی از رموز موفقیت وتداوم واستمرار آن نیز معرفت دینی بوده است.معرفت جزئ لاینفک وچراغ هدایت ومسیر شتابنده ومنطقی پیشرفت وعامل حرکت وابزار رسیدن به اهداف والای انقلاب است که نیاز به آن بیش از پیش ،سلسله وار، تعیین کننده ،وپاسخگوی نیازهای کلی وهمه جانبه نظام اسلامی ومقتضیات زمان واداره حکومت است،وبه همان نسبت که انقلاب ما ابعاد جهانی دارد ،به همان میزان موضوعات وحوزه های معرفتی ومعارف جامعه انقلابی ما باید مدون و هدفمند ووسیع وتاثیر گذار باشند.

دردورنمای اندیشه های راهبردی رهبری ،جامعه انقلابی ما برای دفاع وتهاجم وغلبه بر جهل جهانی وفقر معرفتی وبیداری اسلامی وانسانی وشکستن هیمنه وهیبت واقتدار نظام استکبار جهانی باید به کمالات معرفتی نائل شود و برای توفیق صدچندان ،این نوع کمالات باید حیطه های اعتقادی، اخلاقی ،فرهنگی ،واجتماعی را در بر بگیرد وعلاوه براین وبرپایه واصول آن نظامات سیاسی و حکومتی وتربیتی وارتباطی را شامل گردد.وباید دانست در رسالت مهدوی ما، زمینه سازی ظهور درهمین بستر از بسترهای شکل می گیرد.از این رو چند راهبرد ورویکرد وپیشنهاد امکان سازوکارهای تشکیل حلقه های معرفتی را فراهم می نمایند:

۱-با بررسی تجربه شده ومطالعه ورصد همه جانبه، خلائ نظام ارتباطی وسلسله مراتبی حلقه های معرفتی شناسایی و همراه وهمگام با نظامات راهبردی و برنامه آیی جامعه، به طراحی وساماندهی وتشکیل حلقه های معرفتی اقدام شود.

۲-بدلیل مبانی نظری و محتوایی حلقه های معرفتی وضرورت مشارکت فعال و هدفمند وموثر وراهبردی روحانیت، مسئولیت کلی وهدایت راهبردی بعهده حوزه های علمیه با هدایت مرکزیت قم باشدونظام دانشگاهی در همراهی و همگامی با نظام روحانیت، مسئولیت بستر سازی ونهاد سازی مدنی و نظامات عملیاتی را در تعامل هدفمند با حوزه های علمیه ،بعهده داشته باشد.

۳-حلقه های معرفتی باید در شبکه آیی وسیع و فراگیر و هدفمند وهمه جایی ،ودرهمه بخشهای جامعه واقشار مختلف ورده های سنی ومنظور نمودن شاخص های کمی و کیفی جمعیتی و جغرافیایی ،شکل گرفته واستقرار یابند وظرف انسانی انقلاب را برای مظروف و محتوای برنامه ریزی شده و هدایت شده مناسب سازی وفراهم نمایند.

۴-محتوا ی تغذیه آیی حلقه های معرفتی اعم از فراگیری وانتقال وتبیین وترویج ،با اشکال مناسب وهمه ملاحظات شکلی و محتوایی و زمان و مکان و جامعه هدف وچشم انداز وضمانت های اجرا واستمرار ونظامات انگیزشی والگو سازی ونگاه به نیازهای بین المللی و...در مرکزیت حوزه علمیه و همکاری دانشگاه وتکیه اساسی بر مردمی سازی ومشارکت همه جانبه مردم وظرفیت های ممکن ،انجام میشود وباعزم واراده قوی و نگاه راهبردی این مهم نظیر بسیاری از ناممکن های تصوری ،ممکن تصدیقی خواهند شد.

باید دانست که بسیاری از پیشرفتهای همه جانبه وغیر قابل باور انقلاب ما با وجود اشکالی از حلقه های معرفتی ناقص در بسیاری از بخشهای جامعه بوده است که این چنین شد ،واگر این حلقه ها کامل وسازماندهی و برنامه ریزی و فراگیر بشوند،درخشش آن جهانی تر خواهد بود.

۵-تاکنون تجربه مفیدی با ارزیابی های بعمل آمده از عملکرد و کارایی نهادهای مرتبط با امور فرهنگی وجوددارد وضمن احصا نقاط ضعف، ظرفیت ها و نقاط قوت فراوانی شناسایی شده است.که بخشی از آن در سالهای اخیر ،در فضای مجازی عملیاتی وعرصه های موضوعی جهادتبینی را دربر میگیرد.ولی تجربه چهاردهه گذشته نشان میدهد؛

الف- به موازات توفیقات داخلی و جهانی انقلاب اسلامی،حجم تولید ومحتوا ی موضوعی و تکامل وسازماندهی فناورانه نبرد نرم دشمن چند صد برابر گردید.

ب- ابعاد وسیع جهاد دفاعی تبیین ورفع شبه ها و روشنگری متناسب با پاسخ به نیاز تاثیرات عمیق وتعیین کننده انقلاب اسلامی نبوده است.

ت- نورانیت موضوعات تبیینی که برخاسته از نظام معرفتی می‌باشد ،حجم خنثی سازی تبلیغات غول امپراطور رسانه آیی راچند برابر می نماید ولی در مرزاقناع سازی ومعرفی الگوهای انقلاب اسلامی نیست.

به همین دلیل و دلایل دیگر مطالبه رهبری از علمادر مرتبه اول واز عموم اندیشمندان جهاددی وانقلابی ،تشکیل شبکه های وسیع وکارامد وپایدار وموثر حلقه های معرفتی است.

بدیهی است محیط های پیرامونی کانونهای وسیع حلقه های معرفتی،باید مالا مال از حضور نوجوانان و جوانان پر شوروتشنه معرفت باشد وبراین اساس بتوان حوزه های راهبردی گام دوم انقلاب را طراحی وترسیم و برنامه ریزی نمود.با چنین اهتمام ورویکرد ملی میتوان به قلعه های عدد ورقم پیشرفتها در بسیاری از حوزه های مصداق سازی معرفت دست یافت.

از مختصات والزامات این اهتمام ملی وپاسخ به ندای رهبری تشکیل اتاق فکر باساختار مناسب هدفمند و برنامه های نیازمند تعامل با همه ظرفیتهای مستعد ومرتبط نظام وتعیین خطوط راهبردی و برنامه ای وعملیاتی نظام معرفتی وتعیین مسئولیت ونقش برای همه عوامل و عناصر خواهد بود.

بااین رویکرد همگان مسئولیت دارند واحزاب وتشکل های سیاسی بارویکردهای تربیت عناصر خدمتگزار نظام اسلامی می‌توانند ایفای نقش نمایند.

نصرعزیزی.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: