به‌روز شده در: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۸
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۶۹۹۷
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۰
سخنرانی رئیسی در مراسم باعظمت تشییع شهدا در مقابل دانشگاه تهران، رنگ وبوو حال و هوای شهادت داشت،او صادقانه بیان نمود که عزم خدمت وتمنای شهادت دارد،چون اول تا آخر گفتارش برمبنای گفتمان وارمان شهدابود.نه اینکه قرار است غلوی ویا تعریف و تمجید بیجایی از یک مسئول اول بشود ،بلکه حقیقتی ستودنی درمواضع او مشهود بود .او به آنچه اعتقاددارد،واین اعتقادعرضه شده، ترجیع بند مکرر وصایای شهدا بوده، جذابیت عاری از نفاق خودرا نشان داد.

نصر عزیزی

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی

قصد نیست نقاط ضعف واشکالات دولت رئیسی را پوشاند ویا نادیده گرفت بلکه قدر شناسی از نعمتها ونعمت خدمتگزاران بی تمنا وساده زیست وبدور از تشریفات وشیفته خدمت به مردم، از وظایف شرعی وعقلی وعرفی واجتماعی ماست .

زئیسی بنظر می‌رسد کمربندخدمت و بیعت باشهدارا برای ادامه مسیر آنها در دهه پنجم انقلاب محکم بسته است به همین دلیل باید اورا دعا نمود.زیرااو نه میرحسین موسوی است که در پایان قهرمانسازی وقهرمانخواهی دولت اش بدون اذن امام ومخالفت رئیس جمهور وقت استعفا داده و مخفی گردیدتا آن پیام توام باخشم الهی امام راحل صادر ،ولی نگذاشتند منتشر شود.نه محمد خاتمی است که با لباس طلبگی از مردم رای گرفت ،ولی درمسیر کاملا انحرافی با اهداف شهدا در حال و هوای جامعه مدنی غربی وبه دور از شأن نظام اسلامی و قانون اساسی ،ارمانخواهی می نمود، ونه هاشمی رفسنجانی است که بعداز سالهاتجربه وهم پیمانی با انقلابیون اول و نزدیکی با امام راحل ورهبری معظم،مسیر را با درایت به انتهانرساند،ونه احمدی نژاد است، که همه امید وارزوی مردم انقلابی را به بهای هیچ ،به جریان انحرافی وجریان نفوذ وغرور بی قاعده فروخت ونه حسن روحانی است که در عالم اوهام ودرکسوت لباس طلبگی وفرو رفتن در هاله تشریفات وخودپروری ،همه امید یک ملت را در طول ۸سال به اردوگاه دشمن گره زده بود،وبسیاری نمونه های دیگر در رده های دیگر که وهن نظام اسلامی وملت انقلابی است.

البته رئیسی خوشبختانه تجربه گرانبها وارزشمندومفید والگو وکارامد وسرافرازانه کسانی چون بهشتی مظلوم ومساوی یک ملت ور جایی سراسر الگووباهنر دانشمند وموفق ومقام معظم رهبری ،در۸سال در کسوت ریاست جمهوری موفق را دارد.همه آنهاوبسیاری چون شهیدچمرانها الگوهای پشت سر وپیش روی رئیسی هستند.

امروز اگر نظام مادر صدها و بلکه هزاران موقف تغییر و تحول واصلاح و پیشرفت وحتی بسیاری نقاط ضعف ،نسبت به سالهای اول انقلاب قراردارد، ولی تاثیر الهی آرمانهای انقلاب اسلامی وپایداری وپایمردی وهمرآهی ملت،وخیزش رویش ها وتاثیر خون مطهر شهدا، هماهنگی و همراهی وشاید عبرت از گذشته را در دوره جدید به نحوی فراهم نموده که فضای خدمتگزاری فراهم گرددوبه همین دلیل در بسیاری از شاخص‌های پیشرفت ،ومانع زدایی ها واصلاح مسیرها، وبازنگریها ،وهماهنگیها وبهره وریها وساختار سازی ها و مبارزه بافسادها ورانت ها وقبیله گرایی های غارتگری بیت المال و نظام سازی ها وارتباطات بین المللی وروابط خارجی اقتصادی وتحریم شکنی وحلقه شکنی مدیریتی وارتباطات مردمی وساده زیستی ونظارتها وپیگیریها ودهها مورد دیگر ،علیرغم ضعفهای اشکار ،ودوره کوتاه مدیریتی، موفقیت‌های چشمگیر وقابل قبول وامیدوارکننده آیی بوجود آمد.وعزم اراده برای تداوم این مهم وجود دارد.

نوع امیدافرینی رئیسی در مراسم شهدا هم نوعی اطمینان از عزم و اراده وجهاد وتلاش همه جانبه از خدمت وکارامدی داردوهم اعتماد به هدف وارمانهای بلند شهدارا نشان می دهد.وبه دلیل دیگر ،جپهه جنگ جدید احزاب وهمه شمولی وترکیبی آن وجنگ رسانه آیی وتهدیدهای غالبا توخالی جپهه استکبار ،با مستندات واصول منطقی مقایسه آیی، حاکی از آن است که مسیر موفقیت وقرار گرفتن حرکت هماهنگ پیشرفت انقلاب ،برای دشمن مایوس کننده است ودولت وسایر قوا با شناخت آسیبها ومشکلات وناهنجاریها وبااشراف بر بافته های دشمن ،شتابان وشکننده به پیش می رود.این همان سرعت پیشرفت مطلوب ومفیدی است که جپهه استکباری به راهها وشیوه ها وترفندها وطراحیهای مختلف ،وبااستفاده ازجریان نفوذ ازان جلوگیری نمود.

گفتمان رئیسی از جهات مختلف با گفتمان شهدا انطباق داشت.اوخود وهمه مسئولان کشور را سربازان رهبری دانست وگفت؛

درگذشته دیگرانی امدندمسئولیت گرفتند و به رهنمودهای رهبری عمل نکردندو دیدگاههای خودرا اعمال می نمودنددرحالیکه در نظام ولایی دینی وحتی از منظر قانون اساسی این نوع رویه ها جنبه حرام شرعی دارد.او گریزی هم به رویکردهای ارتجاعی وجاهلیت زهرا شکن در آن دوران غمبار وفاجعه آمیز زدواینکه شبه تکراری آن در نظام جمهوری اسلامی ،نباید روی دهد واین از وظایف شرعی و قانونی یک مسئول در این نظام ودر تبعیت از رهبری است.

رئیسی به درستی تاکید نمود،امام و رهبری به وظیفه خود عمل کردندوکاستی ها ونارسائیهامربوط به قوا و نظام اداری است.

اورهبری را عمود خیمه نظام میداند که دشمن تمرکزش را رو ی ضربه زدن به این عمودایجادنمود.باهمین نگاه رئیسی معتقد است شهدا هم، به همه وظایف خویش عمل کرده انددرحالیکه این نگاه در بعضی مسئولان گذشته ،صرفا شعاری وتشریفاتی بودوحتی دستهای خائن به شیوه های مختلف در عرصه های فرهنگی واجتماعی و اقتصادی و سیاسی وبین المللی وعلمی وراهبردی به قداست زدایی از سیره وصورت شهدااقدام نموده اند. که چه بساجریان حزب الله دراین سالهاچه خون دلها خورده وبه تبع رهبری صبورانه سکوت وسکوت الهام بخش وحدت نمودندتاچنین شرایطی با بصیرت ملت پدید آمد.

رئیسی گفت؛ما در بسیاری حوزه هادر اقتدار و افتخار هستیم و پیشرفتهای کشوررا به رخ دشمن کشیدچون به پشتوانه الهی وحمایت هوشمندانه رهبری ومردم امیدواراست.

او در بخشهای دیگر ،به رمز پیروزی ومقاومت وایستادگی وناکامی دشمن اشاره نمودومیزان حساسیت خودرا به کم کاری وتنبلی وسست ارادگی وصداقت درکار وکارجهادی واجرای عدالت وامیدواری ودشمن شناسی ودشمن ستیزی وترویج منکرات وفساد وتبعیض وبی عدالتی ووادادگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وکم رنگ شدن ارزشهای اسلامی نشانداده است.

رئیسی همچنین نسبت به حفظ حریم ولایت هشدار داد.

او هم چنین بر دوگانه سازی های غلط ومشغول ساز وجعلی شوریده وگفت، دوگانه ما استقلال ووابستگی است وبر حفظ وحدت و انسجام ملی در مقابله باراهبردهای دشمن تاکید نمود.

آنچه در محتوای این میثاق با شهدا مهم است، رئیس جمهور محترم صرفا یک سخنرانی مرسوم ومعمول وتشریفاتی را ارائه ننمود ،بلکه گفتار وی بیان اعتقاد وعملکردی است که در رویکرد دولت جاری است والحمدلله سایر قوا و نهادهای دیگر در حوزه ماموریت های خویش همکاری قابل قبولی دارندوهمه داشته ها و ظرفیت ها را برای تحصیل رضایت مردم وفرمانهای بر زمین مانده رهبری وظرفیتهای تعطیل شده قانون اساسی وارائه تصویری روشن ازکارامدی نظام بکار گرفته اند واز نگاه کارشناسی باید اذعان نموداگر دولت متعهد سیزدهم با چنین اقتدار و صلابت و توانمندی وشجاعت وتوکل، سکان اداره کشوررا بعهده نمی گرفت ،استمرار وضعیت دولت روحانی در بسیاری از عرصه ها سقوط وفاجعه بار بودکه این را میتوان باسند وامار ارائه نمود.ولی مردم باید به این حقیقت کلام مولی توجه نمایند،که منافق زیاد حرف می زند وکم عمل می کند ومومن زیاد عمل می کند وکم حرف میزند.

نکته مهمتر اینکه مردم ضمن اینکه همه جانبه ،باپی بردن به صداقت وسطح همت خدمتگزاران،حمایت کرده و می نمایند،وباعدم همراهی حتی معدودی دراغتشاشات اخیرباشورش براندازی دشمن،این را ثابت کرده اند،ولی گلایه ها وانتقادات و پیشنهادات زیادی دارند که از مهمترین نقطه ضعف دولت رئیسی، عدم استفاده نظام مند و هوشمند و هدفمند از این فرصت‌ها و ظرفیت‌های خدادادی معنوی ونرم افزاری جریان انقلابی است که این ضعف علیرغم ادعا وتلاش وحتی اقدامهای موردی وکم اثر در اتاقهای فکر دولت وغالب ارکان مشهود است.

آقای رئیسی باید بپذیرد نظام حزبی وتشکیلاتی ،علیرغم اشکالات واسیبهای آن ،مزایای بسیار فراوان و نظام مند برای اداره امور دولت در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت دارد.اقای رئیسی و همراهان حلقه های نزدیک، باوجود تجارب چهاردهه خدمت ومدیریت از مدیران قوی وکارامد وراهبردی و نظام ساز ودرعین حال متعهد در بسیاری از بخشها برخوردار نیست.وهنوز دربدنه اجرایی بسیاری مفسدان مثظاهر و تغییر چهره داده وبانی مشکلات مستمر،حضوردارند،هنوز در بسیاری شرکتهای دولتی وخصولتی حقوقهای نجومی وغارت بیت المال وسندسازیها وحسابهای هدفدار وبی خاصیت وجوددارد.هنوز صدها وعده انتخاباتی علیرغم بسیاری تحقق ها درعین موانع فراوان و پرپیچ وخم نظام اداری محقق نشده اند.البته ما اطمینان به اراده وایمان وعزم دولت داریم ولی ،تحقق هرهدف بزرگ وکوچکی که در بسیاری موارد باتعمد وکار شکنی ودسیسه نفوذیها مشمول مرور زمان شوند ،موصوع را از حیز انتفاع می اندازدوباید هشیار وبیدار بود که چرخ تبلیغات دروغین با هزینه های هزاران میلیاردی وحمایت امپراطور رسانه آیی غرب برای تبلیغات انتخابات ،ازهم اکنون فعال است تا عشق رابه نفرت ونفرت را به عشق تبدیل نمایند،همانگونه که در انتخابات دوره قبلی ورقابت ریاست حمهوری، رئیسی را جلاد وادمکش وروحانی را مظهر رأفت و رحمت وازادی واختلاط دختر و پسر وجسارت بالاتر آزادی در انتخاب بهشت و جهنم توسط خود مردم ،معرفی کردند.ودیدیم ومردم دیدند که به کسی رای دادند،که بقول خودش وبه دروغ صبح جمعه در خواب میماندواشوبها کشوررا فرامیگیرد واین درحالی بود که مولای جامعه با رهنمود واشارت فرمودند؛مردم بدانند ،هر انتخاب خوب، ویابد،بنمایند،نتیحه آنرا خواهند دید.اقای رئیسی خدابه شما عنایت نمود توفیق خدمت رجایی گونه پیدا کردیدواین چنین هست ،از این موهبت الهی پاسداری نمایید نقطه قوت های زیادی دارید،لطف خدا ودعای شهدا است و نقطه ضعفهای کمی وجود ند ارد ،باید دربستر های مناسب وایجاد فرصتهای قابل قبول و تکمیل اتاقهای فکر و ا ندیشه نظام مند و هدفمند وکار امد،این عوامل ناکارآمدی رابرطرف نمایید.فرصت کم است وعنایت الهی هم مشروط است ما باید لیاقت این عنایت را داشته باشیم بیش از آنکه عمل زده شویم فکر وتدبیر نماییم که خدای بزرگ باچنین فرصت رهبری حافظ وناصر ماست. ان شاالله.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: