به‌روز شده در: ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۹
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۴۱۹۵
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۰
لزوم توسعه زیرساخت‌ شبکه‌های الکترونیک در دوران کرونا؛
یکی از حسن‌های دوران ویروس منحوس کرونا این بود که ما را به سمت فعالیت‌های الکترونیک سوق داد به‌ویژه در حوزه آموزش، در سال‌های گذشته باوجود تلاش فراوان هرگز نمی‌توانستید آموزش مجازی را در کشور پیاده کنید.
کندی سرعت اینترنت این روزها حرفوحدیثهای زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشته؛ ما برای آگاهی از حال و روز اینترنت در کشور به سراغ دکترسیدحسن میردامادی کارشناس ارشد فضای مجازی رفتیم و با او به گفتگو نشستیم.

پهنای باند و ترافیک زیاد

مفهوم ترافیک اینترنت مانند ترافیک جادهای و خیابانی است. در ساعات پرمصرف که مدارس و دانشگاهها از سرویس اینترنت استفاده میکنند و حتی اگر از اینترنت داخلی استفاده شود باز در کاهش سرعت نت مؤثر است و این مسئله کاملاً طبیعی است. اگر حجم مصرفکنندگان اینترنت در پهنای باند موجود زیاد باشد سرعت کاهش پیدا میکند بنابراین بحث میزان مصرفکننده و کاهش سرعت اینترنت با یکدیگر مرتبط است.

رشد زیرساختها در طی سالها

در رابطه با زیرساختهای اینترنت جدای از مقصر دانستن دولتها، در طی سالهای مختلف فعالیتهای گوناگونی برای توسعه آن صورت گرفته و این موضوع برای کاربران محسوس است. این نشاندهنده وجود زیرساختهاست و اگر زیرساختهای داخلی محدود بود و یا وجود نداشت و یا ارتقاء نمییافت حتی تماسهای تلفنی هم ممکن نبود، زیرساختها طول عمر مشخصی دارند البته ممکن است در توسعه زیرساخت مشکلاتی نیز وجود داشته باشد که نیازمند بررسی است. اما با نگاهی به روند زیرساختهای اینترنت طی 25 سال گذشته شاهد رشد زیرساختها هستیم.

شاد و سامانههای آموزشی مقصر نیستند

یکی از حسنهای دوران ویروس منحوس کرونا این بود که ما را به سمت فعالیتهای الکترونیک سوق داد بهویژه در حوزه آموزش، در سالهای گذشته باوجود تلاش فراوان هرگز نمیتوانستید آموزش مجازی را در کشور پیاده کنید. عدهای از دوستان نظر من را راجع به سامانه شاد میپرسیدند من در جواب میگفتم ازنظر فنی ارزش چندانی ندارد ولی ازنظر اجرایی باارزش است؛ بههرحال نرمافزاری که حدود 10 هزار کاربر دارد نیازمندیهای شدیدی دارد و باید پایلوت شود. از نظر اجرایی کرونا آموزشوپرورش را یکشبه به جلو برد و باید دستبهدست هم دهیم تا شاد را به لحاظ زیرساختی تقویت کنیم؛ اکنون گلایهها از شاد کمتر شده و من از آن دفاع میکنم زیرا معتقدم محصول داخلی است که آموزش را به خانهها آورد. سامانههای آموزشی نیز به همین ترتیب است. اکنون زیرساختهای شاد تقویتشده و دولت از آن حمایت میکند البته رضایت صددرصدی هنوز حاصل نشده ولی نسبت بهروزهای اول پیشرفت دارد و باید این مسیر را تقویت کرد.

رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت

اگر آموزش مجازی قرار بود با روال اداری پیش برود هرگز به این مرحله نمیرسید اما فشار اجتماعی به میان آمد و مردم به سیستم آمدند و ساختار اداری کشور که بهسختی حرکت میکرد؛ ناگزیر به تحقق مطالبه مردم بهصورت فوری شد بنابراین باید با ابزارهای تشویقی به توسعه شبکه آموزش مجازی و موارد دیگر نظیر نسخههای درمانی بپردازیم تا مشکلاتی که در طی مسیر توسعه این شبکهها پیش میآید حلوفصل شود، من معتقدم از ابتدای کرونا تا امروز زیرساختهای الکترونیک کشور پیشرفت داشته است. رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت تعبیری است که میتوان برای وادار کردن ساختار سنگین اداری کشور در دوران کرونا از آن استفاده کرد و اکنون با اجبار کرونا هرچه بیشتر به سمت دولت الکترونیک حرکت کردهایم.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: