کد خبر: ۳۴۱۱۲
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۹
سید محمود دعایی :
ایشان شخصیتی بود که در جریان انقلاب یار و بازوی توانا و امین امام بود و حتی قبل از انقلاب ایشان اجازه دریافت و صرف وجوهاتی را از امام داشت و مرحوم عسگراولادی شخصیتی بود که طیف وسیعی از نیروهای انقلابی ما را تربیت‌کرده و آموزش داده بود.
سید محمود دعایی عضو مجمع روحانیون مبارز و مدیرمسئول روزنامه اطلاعات این روزها در لابهلای خاطرهگردی انقلاب در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار هفتهنامه شما از مرحوم استاد حاج حبیبالله عسگراولادی میگوید که آن را میخوانیم:

اولین دیدار و آشنایی شما با استاد عسگراولادی مربوط به چه زمانی است؟

من نخستین بار مرحوم عسگراولادی را در مدرسه علوی دیدم و شخصیت ایشان را آنجا درک کردم؛ زیرا قبل از انقلاب در دورانی که من قم بودم ایشان با اعضاء هیئتهای مؤتلفه اسلامی به خدمت امام میرسیدند و در آن مجموعه من جز مرحوم آقای عراقی کسی را به خاطر نداشتم. بعدتر هنگامیکه من از نجف به نوفللوشاتو و به محضر امام رفتم ایشان و آقای عراقی را دیدم؛ منتهی هم بحث و همراه نشدیم تا اینکه در آستانه پیروزی انقلاب در مدرسه علوی روزی من محضر ایشان بودم که حادثهای رخ داد که برای من درس بود.

از آن حادثه برای ما بگویید؟

فرزند مرحوم عسگراولادی در بحبوحه تظاهرات انقلابی و در دفاع از خلبانان و نیروهای هوایی که در پادگان تحت محاصره نیروهای ستمشاهی بودند زخمی شده و آسیبدیده بود. برخورد آقای عسگراولادی با این حادثه در روحیه من بسیار تأثیر گذاشت؛ بههرحال جگرگوشه ایشان در شرایط سختی قرارگرفته بود اما از منظر ایشان انگار اتفاقی نیفتاده بود و به فرزند خود مباهات میکردند این موارد را من آنجا میدیدم. آقای عسگراولادی در آن زمان تمام لحظات خود را وقف سازماندهی نیروهای انقلاب و کار انقلابی کرده بود.

به نظر شما چرا استاد عسگراولادی بعد از پیروزی نهضت امام؛ پای کار انقلاب ایستاد؟

آقای عسگراولادی بعدها در مسیر استقرار و استحکام انقلاب مسئولیتهای دشوار و متعددی را پذیرفت ازجمله اینکه در دورانی وزیر بازرگانی کابینه موسوی شد در مقطعی نیز نمایندگی امام در کمیته امداد برای رسیدگی به محرومین را بر عهده داشت که پدیده مبارکی بود و به دلیل اهمیت امداد برای امام از شایستهترین افراد برای خدمت در این حوزه استفاده کردند ازجمله این افراد آقای عسگراولادی بود که به محرومین و انگیزههای حضرت امام در این خصوص توجه ویژهای داشت.

لطفاً برای خوانندگان ما از یک خاطره شخصی که خودتان با حاجآقا داشتید تعریف کنید؟

گاهی که من توفیق درک محضر ایشان را داشتم ایشان از شبه خدمتی که در دوران فعالیت تبلیغاتی خارج از کشور داشتم یادکرد، پیش از انقلاب من مسئولیت موج رادیویی را در خارج بر عهده داشتم که متعلق به روحانیت مبارز بود و اخبار و اطلاعاتی که در اختیار مردم قرار میدادم عمدتاً مربوط به زندانیان انقلابی تحت ستم رژیم شاه بود و گاهی از قهرمانان و برجستگانی که در آن زمینه مقاومت میکردند یاد میکردم ازجمله افرادی که از آنها ذکر کردم آقای عسگراولادی بود که تلخترین دوران زندگی خود را در زندانهای آزاردهنده و تبعید گذرانده بود و اتفاقی در ایامی که از او بهعنوان یکی از این قهرمانان یادکرده بودم آن برنامه را در زندان شنیده بود و میگفت تأثیر روانی خوبی برای ما داشت و حتی زندانبانان ما که پاسبانان شهربانی بودند تحت تأثیر قرارگرفته و خود آنها میآمدند و موج آزادی و ساعت برنامه را اعلام و رادیو در اختیار ما قرار میدادند تا به برنامه گوش کنیم.

و سخن آخر شما درباره شخصیت مجاهد صادق و خستگیناپذیر چیست؟

بههرحال ایشان شخصیتی بود که در جریان انقلاب یار و بازوی توانا و امین امام بود و حتی قبل از انقلاب ایشان اجازه دریافت و صرف وجوهاتی را از امام داشت و مرحوم عسگراولادی شخصیتی بود که طیف وسیعی از نیروهای انقلابی ما را تربیتکرده و آموزش داده بود.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: