کد خبر: ۳۴۰۷۸
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۹
تهاجمات فرهنگی به مباحث مربوط به حوزه خانواده و استحکام بنیان‌های خانواده‌ها، مدیریت فضای رهاشده مجازی و جنگ نرم، تنش‌های اقتصادی و معیشتی در جامعه، معضلات فرهنگی و روابط اخلاقی و اجتماعی،کنش‌های مخرب سیاسی و پروپاگانداهای گسترده سیاسی و حتی بحرانی مانند بحران کرونا که همه شئون اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،بهداشتی و حتی امنیت جانی جامعه را تحت‌الشعاع خود قرار داده می‌تواند با مدیریت زنان و فعال شدن محورهای پدافند غیرعامل، تأثیرات فوق‌العاده‌ای در مدیریت آن بحران‌ها در خانواده و سطح اجتماع داشته باشند و در سلامت و پیشرفته‌ای کشور تعیین‌کننده باشد.
نرگس قدیری- پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانهای است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیبپذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات غیرنظامی دشمن یا تهدیدات و بحرانهای طبیعی و فرهنگی و اقتصادی و... میشود.

مسئول امور بانوان حزب مؤتلفه اسلامی عنوان کرد : در پدافند غیرعامل افراد مختلف در اقشار گوناگون اجتماعی واکنشهای بهموقع و مفیدی از خود نشان میدهند که این واکنشهای سازنده میتواند در کاهش چشمگیر آسیبها و صدمات و تبعات آنها نقش بسزایی داشته باشد. در همین راستا زنان با توجه به جایگاه خاصشان در جامعه و خانواده میتوانند تأثیرات تعیینکنندهای در پدافند غیرعامل داشته باشند.

نقش و سهم بانوان در پدافند غیرعامل ممتاز است؛ زیرا بانوان بهعنوان نیمی از جمعیت کشور و باقدرت تأثیرگذاری گسترده بر نیمه دیگر جامعه میتوانند در پیشبرد و حفظ کیان و بنیانهای اصلی جامعه بالاترین تأثیرگذاریها را داشته باشند.

چهاراصل در پدافند غیرعامل ایرانی_اسلامی وجود دارد؛ پیشبینی، پیشگیری، مدیریت و اقدام به اصلاح و جمعبندی؛ این در حالی است که در جوامع دیگر، رکن پیشگیری آغاز و پیشبینی در آن نقشی ندارد.

همانگونه که ویژگیهای فطری و ذاتی زنان موجب گشته که از دیرباز در برخی زمینهها، همانند زمینههای تربیتی و پرورشی موفق عمل کنند، ویژگیهای مدیریتی زنان در پدافند غیرعامل نیز بهشرط آنکه باقابلیت و دانش لازم همراه باشد، میتواند در بسیاری از فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی ازجمله فعالیتهای آموزشی، پرورشی، بهداشتی ، هنری،سیاسی،امنیتی و حتی بحرانها و بلایای طبیعی و هر تهدید ملی با موفقیت پیش برود. درصورتیکه برنامهها در مدیریت بحران، با نیازهای روحی و فطری زنان هماهنگ شود، میتوان با کمک آنها بسیاری از معضلات و مشکلات در شرایط بحرانی را حل نمود. مهمترین ابزار در حل بحران در مناطق آسیبدیده، توانمندی زنان و بهبود کار آنان است. باید از اینکه زنان در چنین موقعیتهایی تبدیل به موجوداتی منفعل و دریافتکننده از دیگران شوند، جلوگیری نمود.

فرآیند توانمندسازی برای زنان در مواقع بحرانی مثل تقویت باورهای اعتقادی، چگونگی مقابله با مشکلات و مصائب و ارتباط با اعضای خانواده و افراد پیرامونی، از امور ضروری است که باید به آن پرداخت.

اگر از تواناسازی بهعنوان یک ابزار فعال بهدرستی استفاده بشود میتوان به یک عامل مهم در حل بسیاری از بحرانها دستیافت. ضمناً باید توجه داشت که برای توانمندسازی، آموزش، نقش بسیار اساسی و مهمی دارد. با اتکای به امر آموزش میتوان به تعالی شخصیت و منش اجتماعی و معنوی جامعه اندیشید. پرواضح است که با افزایش سطح آگاهی افراد، دامنه آسیبها در محورهای مختلف بهشدت کاهش خواهد یافت.

محورهای مختلفی که هماکنون در جامعه با آن مواجهیم نیاز به جلب و آموزش زنان را بیشازپیش تذکر میدهد. تهاجمات فرهنگی به مباحث مربوط به حوزه خانواده و استحکام بنیانهای خانوادهها، مدیریت فضای رهاشده مجازی و جنگ نرم، تنشهای اقتصادی و معیشتی در جامعه، معضلات فرهنگی و روابط اخلاقی و اجتماعی،کنشهای مخرب سیاسی و پروپاگانداهای گسترده سیاسی و حتی بحرانی مانند بحران کرونا که همه شئون اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،بهداشتی و حتی امنیت جانی جامعه را تحتالشعاع خود قرار داده میتواند با مدیریت زنان و فعال شدن محورهای پدافند غیرعامل، تأثیرات فوقالعادهای در مدیریت آن بحرانها در خانواده و سطح اجتماع داشته باشند و در سلامت و پیشرفتهای کشور تعیینکننده باشد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: