به‌روز شده در: ۰۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۷
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۳۸۱۶
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۳
مهم‌ترین اولویت وزارت خارجه؛ اولویت‌زدایی از راهبرد دولت‌های قبل و به‌ویژه دولت آقای روحانی در تعامل با دولت آمریکا و غرب است، نگاه ما ابتدا باید به همسایگان خود باشد، رفع مشکلات ما با همسایگان در حوزه تمدنی می‌تواند به ایفای نقش مؤثر ما در منطقه کمک کند.
علی آرش رناسی- وزارت خارجه عهدهدار تعیین راهبرد دیپلماسی خارجی کشورها نیست؛ مقصود از پرداخت به بایدونبایدهای سیاست خارجه کشور؛ سیاست کلی نظام است که وزارت خارجه بهعنوان مجری سیاستهای خارجی در این عرصه فعال است.

رفع سوءتفاهمها

مهمترین اولویت وزارت خارجه؛ اولویتزدایی از راهبرد دولتهای قبل و بهویژه دولت آقای روحانی در تعامل با دولت آمریکا و غرب است، نگاه ما ابتدا باید به همسایگان خود باشد، رفع مشکلات ما با همسایگان در حوزه تمدنی میتواند به ایفای نقش مؤثر ما در منطقه کمک کند. همزمان با تعیین راهبرد سیاست خارجی، دولت میراث دار مشکلات داخلی عدیدهای از دولتهای قبلی است، رفع فقر، فساد، تبعیض و بالاتر از آن جلب اعتماد عمومی، مقابله با اپیدمی کرونا از ایندست است اما باید در قبال کشورهای همسایه نیز فعالیت کنیم. ما بر این امر واقفیم که آمریکا و رژیم صیونیستی در حوزه خلیجفارس از طریق ارتباط با کشورهای عربی این حوزه و ایجاد ایران هراسی و هژمونی ایران در منطقه؛ راه اسرائیل را برای ورود به این کشورها باز کند و عملاً این کشورها در دامن دشمن ماهوی ایران قرارگرفته؛ بنابراین ایجاد رابطه متقابل با این کشورها و رفع سوءتفاهمهای موجود یکی از اولویتهای سیاست خارجی است.

با همسایهها

ما نیازمند تغییر پارادایمی در حوزه سیاست خارجی هستیم؛ تجربه شکست اعتماد و ارتباط با غرب و اروپا اکنون باید نگاهمان به پیرامون و حوزه آسیای شرقی و اوراسیا بازگردد. برقراری ارتباط با عراق و بازتعریف محور مقاومت و تعیین نقش خود در این کشور ضرورت دارد. تعریف روابط جدید با پاکستان به دلیل تغییرات موجود در افغانستان و نقش و مداخله جدی پاکستان در این زمینه، مواجهه با طالبان جدیدی که در ظاهر دچار دگردیسی شده و با سلفیگری و وهابیت فاصله گرفته و بهنوعی به سمت حنفی سنی رفته است موضوع دیگر حوزه وزارت خارجه است بهویژه در حوزه شمال افغانستان و پنجشیر و جنوب تاجیکستان که برای تعامل با احمد مسعود هنوز نتوانستهایم روش یگانهای را در پیش بگیریم ضمن آنکه وی از کشورهای غربی فرانسه و اروپا کمک میخواهد و عدهای در داخل ایران خواستار مداخله و تعامل با مسعود هستند که به نظر میرسد اتخاذ این سیاست نادرست باشد و سیاست سکوت فعلی بهترین سیاست است و به شکلی غیر منفعلانه منتظر تشکیل دولتی هستیم که به سمت دولت همگرایی و وحدت ملی پیش برود و این راهبرد ما در افغانستان است.

معطل نتیجه برجام نمانیم

درزمینه برجام بهعنوان مهمترین عرصه سیاست خارجی؛ برجام یکی از پارامترهای سیاست خارجی کشور ما نهادینهشده و قادر به حذف آن نیستیم اکنون ما با دولتی در آمریکا روبرو هستیم که با حفظ تحریمهای دوره ترامپ تلاش میکند تا برجام جدیدی را به عرصه ظهور برساند تا بتواند شکستهای خود را جبران نماید؛ اما درکشور نباید معطل نتیجه برجام بمانیم بلکه باید سیاست خود را تبیین کرده و با ریلگذاری جدید برنامهای را بچینیم که بازگشت آمریکا به برجام با منافع ملی ما و رفع تحریمها هماهنگ شود ضمن آنکه برای رفع تحریم تلاش میکنیم به سمت دور زدن و خنثی کردن تحریمها از طریق تقویت ساختار اقتصادی با راهبرد اقتصاد مقاومتی بپردازیم.

روابط با سعودیها

سعودی بهواسطه قدرت مالی میتواند تأثیر سیاسی بر کشورهای پیرامون بگذارد و روابط بحرانی با سعودی به صلاح نیست و رابطه با عربستان بهویژه در حوزه کشورهای عربی خلیجفارس و تبعیت این کشورها از سیاست سعودی نیازمند بازتعریف است، درزمینه سیاست خارجی با عربستان ما تضاد و تزاحمی با سعودی ازنظر منافع ملی داریم بهطور نمونه یمن سالها حیاطخلوت سعودی بود و اکنون یمن جزو محور مقاومتی است که در ذیل سیاستهای ایران تعریف میشود اما از طریق مصالحه میتوان به نقطه مشترکی رسید که نقش رژیم صهیونیستی در روابط سعودی و باز کردن پای این دشمن به کشورهای عربی کاهش پیدا کند.

نگاه به سمت شرق

حرکت کامل به سمت شرق، برای پر کردن جای خالی غرب برای مبادلات اقتصادی و سیاسی و... سیاست درستی نیست اکنون برای رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی بینالملل نیاز به رأی کشورهایی نظیر چین و روسیه هستیم که دارای حق وتو هستند و در زمین آمریکا بازی نمیکنند اما باید در سیاست خارجی ضمن اینکه تفاهم بلندمدتی با چین منعقد کردهایم باید با روسیه نیز وارد روابط استراتژیک شویم، حضور جدی در حوزه شانگهای، حضور فعال در اوراسیا و ایجاد تعادل با کشورهای شرقی نظیر چین و روسیه و مقداری ارتباط با غرب بر اساس منافع ملی روابط خود را تنظیم کنیم و با در نظر داشتن منافع ملی و اصل موازنه منفی در سیاست خارجی با جهان ارتباط داشته باشیم.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: