logo
کد خبر: ۳۳۰۶۹
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۳
سرمقاله
مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور را نیروی انسانی متعهد، کارآمد و با اعتقاد دینی است. اقتدار و قدرت کشور وابسته به حضور مردم در صحنه است؛ بنابراین لازم است تلاش کنیم تا منافع مردم در تولید تبدیل به گفتمان غالب شود و توجه متخصصان و افکار عمومی را به خود جلب کند.
حسین انواری- برای تحقق شعار سال، در اولویت اول سرمایهگذاری بر سه عنصر مردم، دولت و قوانین و مقررات الزامی است، مردم به عنوان صاحب اصلی انقلاب باید باور شوند و شرایط رشد و تعالی و نشاط آنها به درستی فراهم شود.

مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور را نیروی انسانی متعهد، کارآمد و با اعتقاد دینی است. اقتدار و قدرت کشور وابسته به حضور مردم در صحنه است؛ بنابراین لازم است تلاش کنیم تا منافع مردم در تولید تبدیل به گفتمان غالب شود و توجه متخصصان و افکار عمومی را به خود جلب کند.

در شرایط فعلی نگرانیهای مردم موجب بروز استرسهای اجتماعی شده و در نتیجه این امر، پیوند به دانستهها و تواناییهای مردم را قطع میکند و موجب از دست رفتن انرژیهای لازم برای بروز استعدادها و خلاقیتها میشود و چهرههای کارآمد ، متعهد ، کارآزموده و الگوهای اثربخش بیاعتبار میشوند و کارآفرینان با تحقیر و تضعیف به فراموشی سپرده میشوند. واگرایی و بیرغبتی و افسردگی جایگزین شور و نشاط در صحنه تولید میشود و معنویت که آمیزهای از کار و تلاش هدفمند است مخدوش می گردد.

حاکم بر حمایت از تولید و شکوفایی کسب و کار در جهت تسهیل امر مردم باید جهتدهی شود و مقررات و دستورالعملهای ضد و نقیض و مخل در شکوفایی تولید حذف شوند و منافع و خواستههای مشروع ملت در عرصه قانونگذاری و اجرا باید تأمینکننده جهش تولید باشد .

اقدامات موقت برای رفع سریع بحران و نارسایی موجود و اتخاذ راهحلهای فوری اولویت نخست است، در کنار این موارد اقدامات زیرشاختی و پایدار نیز باید صورت بگیرد همچنین الزاماتی برای خروج از این شرایط و تسریع تولید وجود دارد، باید از ظرفیتهای موجود استفاده شود و از ظرفیتهای قانونی بهترین بهرهبرداری صورت پذیرد و از تفسیر به رأی کردن قانون پرهیز کنیم.

واحدهای تولیدی موجود که به موانعی برخورد کرده و از ظرفیتهای موجود نمی توانند بهره ببرند باید به سرعت راهاندازی شوند.

باید با مسئله قاچاق که موجب اخلال در امر تولید داخلی میشود نیز مقابله کرد، همچنین تصرفات و واگذاریهای غیرقانونی صورت گرفته در واحدهای تولیدی باید از بین برود. توسعه تعاونیها با استفاده از ظرفیتهای مردمی و ایجاد دستههای کوچک تعاونی، منجر به توسعه تولید خواهد شد.

یکی از مشکلات مهم ما وجود مدیران بیکفایت است، مدیرانی که یا قانون نمیدانند و یا نمیتوانند و عامدانه قصدی برای اجرای قانون ندارند، باید کار به مدیران متعهد با کفایت ، جهادی و مردم محور واگذار شود.

امیدواریم با اتکا به توان داخلی و بیتوجهی به حل مشکلات در خارج از کشور و همچنین با بهره مندی از بیانات و راهنماییهای رهبر انقلاب و تلاش همه جانبه بتوانیم سال پربرکتی را رقم بزنیم.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: