logo
کد خبر: ۳۳۰۳۴
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۹
آذر منصوری:
نتیجه بی‌توجهی به جایگاه احزاب آسیب به منابع و وحدت ملی است و مصالح کشور را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد، حضور احزاب در انتخابات می‌تواند میزان اعتماد عمومی به حاکمیت را نشان دهد.

آذر منصوری قائممقام دبیر کل حزب اتحادیه ایران اسلامی در خصوص ویژگیهای نامزد حزبی اظهار کرد: نامزد حزبی باید ضمن تعهد به مرامنامه و باورهای حزب از توان ، ظرفیت ، تخصص و تجربه لازم برای اجرای برنامههایی که حزب برای اداره کشور تدوین میکند برخوردار باشد. اینیک وجهی از ویژگیهای نامزدهای حزبی است، نامزد حزبی باید بهگونهای انتخاب شود که بر اساس فرآیند شفاف و دموکراتیک بتواند رأی حزب را داشته باشد، ارتباط کاندیدا با بدنه احزاب و همچنین داشتن وجاهت لازم و سلامت اخلاقی و مالی لازمه نامزد حزبی است در غیر این صورت فرد نهتنها جایگاه خود بلکه جایگاه حزب را هم، تحتالشعاع قرار خواهد داد.

مهمترین ویژگی نامزد حزبی

وی تصریح کرد: مهمترین ویژگی نامزد حزبی مقبولیت و وجاهتی است که در افکار عمومی باید داشته باشد و بتواند برنامه حزب برای اداره کشور را با هماهنگی ، توان لازم اجرا کند.کاندیداها در رقابت صحیح باید دارای دیدگاه و برنامه و تشکیلات مشخص و تعریفشده و شناسنامهدار باشند و طبیعتاً جایگاهی که میتواند چنین ظرفیتی را ایجاد کند، حزب است.

منصوری خاطرنشان کرد: فلسفه شکلگیری احزاب مبتنی بر این است که برنامهای برای اداره کشور در همه سطوح ارائه دهند و ظرفیتهای لازم و مقتضی برای نظارت و شفافیت و پاسخگویی در قبال نمایندگان که از طرف حزب معرفی میشود در این مکانیسم وجود داشته باشد. این موضع سبب میشود نهادهای انتخابی بیشترین کارآمدی و عملکرد متناسب با مطالبات جامعه را داشته و در قبال عملکردشان پاسخگو باشند و بهگونهای عمل بکنند که درکنار حفظ منافع ملی، مردم را با خود همراه کنند.

افزایش میزان اعتماد عمومی

وی حضور اصولی احزاب در ساختار قدرت را منجر به اعتمادسازی دانست و گفت: احزاب نقش تعیینکنندهای در قدرت، سیاست و انتخابات ایفا میکنند و بخشی از این معضلاتی که امروز جامعه ما با آن در نهادهای انتخاباتی روبرو است مرتفع میشود و نهادهای انتخاباتی کارآیی لازم را پیدا میکنند اما نتیجه این بیتوجهی به جایگاه احزاب آسیب به منابع و وحدت ملی است و مصالح کشور را تحتالشعاع خود قرار میدهد، حضور احزاب در انتخابات میتواند میزان اعتماد عمومی به حاکمیت را نشان دهد.

قائممقام دبیرکل حزب اتحاد افزود: جریان سیاسی منتسب به احزاب باید بتواند برنامه دیدگاه و نامزد موردحمایت خود را به جامعه معرفی بکند و جامعه هم این اختیار را داشته باشد تا بتواند بنا بر همین ظرفیت، نمایندگان خود را آزادانه انتخاب بکند و در پسا انتخابات هم از نماینده و رئیسجمهوری که رأی داده است پرسشگری بکند و این فرایند برای مطالبات مردم ادامه داشته باشد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: