logo
کد خبر: ۳۲۹۴۸
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۲
کارشناس امور بین‌الملل:
آمریکایی می‌دانند ایرانی‌هایی که زخم‌های پی‌درپی از آمریکایی‌ها به‌ویژه در دوره ترامپ خورده‌اند حمایت آن‌ها را از گروهی برنمی‌تابند و این حمایت را دلیلی بر عدم صلاحیت آن فرد یا جریان می‌دانند و اگر آمریکایی‌ها عاقل باشند به نفعشان است که در این حیطه و صحنه ورود نکنند

سعدالله زارعی کارشناس مسائل بینالملل در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار هفتهنامه شما به بیان سیاستهای اخیر آمریکا و ادعاهای آنها در خصوص جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: آمریکاییها ازنظر استراتژی تکلیفشان با جمهوری اسلامی مشخص است و رفتوآمد دولتها تغییری در این استراتژی ایجاد نمیکند؛ مقداری در تاکتیکها و روشها تفاوت پیدا میشود که برای ایران اختلاف تاکتیک تعیینکننده نیست.

وی افزود: استراتژی آمریکاییها مبتنی بر از بین بردن و در گام دوم تضعیف جمهوری اسلامی و در گام سوم نیز جلوگیری از به نتیجه رسیدن سیاستهای ایران در سطح داخلی و منطقهای است؛ منتهی این مسئله در دولتهای مختلف آمریکا با تاکتیکهای گوناگون دنبال شده.

زارعی ادامه داد: بعضیاوقات آنها تاکتیکهای سریع مبتنی بر به رسمیت نشناختن و از بین بردن جمهوری اسلامی را دنبال کردند که نمونه آن در دو دولت بوش و ترامپ فراوان است و البته آمریکاییها چندان باسیاستهای خود به دنبال ساقط کردن جمهوری اسلامی نیستند؛ بنابراین مرحله دومی در استراتژی آنها مبتنی بر تضعیف جمهوری اسلامی وجود دارد که بیشتر توسط دموکرات ها دنبال میشود مانند دوره اوباما، کلینتون و امروز توسط بایدن شاهد آن هستیم.

زارعی این موضوع را مبتنی بر ضمیمه کردن چند محور شامل افزایش تحریمها، جنگ روانی و تهدید علیه جمهوری اسلامی و اقدامات اطلاعاتی برای رخنه در نظام اسلامی و یارگیری از داخل و تضعیف ایران دانست و افزود: سیاست سوم آمریکاییها در مرحله سوم مبتنی بر ایجاد مانع برای جمهوری اسلامی است که نمونههای آن در ارتباط با اقدامات ضدایرانی و ضدجبهه مقاومت در سطح منطقه و در تضعیف روابط ایران با عراق، لبنان ، افغانستان و... شاهد بودیم؛ بنابراین روشن است این سه سیاست در دولتهای مختلف بهموازات هم پیش خواهد رفت.

مدرس علوم سیاسی دانشگاه علامه تأکید کرد: آنها درجایی که امیدی به از بین رفتن جمهوری اسلامی داشته باشند این سیاست را با جدیت دنبال میکنند در آنجا که این امید وجود نداشته باشد سیاست مبتنی بر تضعیف در منطقه و ایجاد مانع بر سر راه سیاستهای منطقهای ایران ایجاد میکند.

وی جمهوری اسلامی را کشوری توصیف کرد که قابلحذف از صحنه نبوده و افزود: سیاست مبتنی بر حذف و تضعیف نتیجهبخش نیست و ایجاد مانع بر سر راه قدرت ایران نیز درنهایت نتیجهای در برندارد؛ بنابراین هرچه ما پیش برویم مقاومتمان در برابر اعمال فشار آمریکا بیشتر میشود و میتوانیم در فضای مطمئنتری اهداف خود را در ابعاد داخلی و منطقهای پی بگیریم بر همین اساس ما نگران سیاستهای آمریکا نسبت به خود نیستیم اما باید آمادگی و هوشیاری داشته باشیم و رفتارهای دشمن را نسبت به ایران رصد کنیم و در جهت خنثیسازی آن برنامه داشته باشیم.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال سرمایهگذاری آمریکا در انتخابات اخیر ایران خاطرنشان کرد: آمریکاییها سیاستهایشان را با شاقول انتخابات 1400 تنظیم نمیکنند؛ زیرا فرصتی تا زمان برگزاری انتخابات باقی نمانده و هنوز دولت بایدن بهصورت کامل در کاخ سفید مستقر نشده آنها در شرایطی نیستند که بخواهند در انتخابات 1400 اثرگذار باشند.

زارعی افزود: آنها به این جمعبندی رسیدهاند که هیچ دولتی نمیتواند به سیاستهای آنها کمک کند؛ بنابراین چندان بر روی این سیاست که با کمک کردن به یک گروه در انتخابات بتوانند نتیجه را مصادره به مطلوب کنند سرمایهگذاری نمیکنند؛ ضمن اینکه آمریکایی میدانند ایرانیهایی که زخمهای پیدرپی از آمریکاییها بهویژه در دوره ترامپ خوردهاند حمایت آنها را از گروهی برنمیتابند و این حمایت را دلیلی بر عدم صلاحیت آن فرد یا جریان میدانند و اگر آمریکاییها عاقل باشند به نفعشان است که در این حیطه و صحنه ورود نکنند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: