به‌روز شده در: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۰
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۲۹۱۶
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۶
حسین انواری:
وجود نظام حزبی می‌تواند موجب پیشگیری از ایجاد آشفتگی افکار عمومی و درنتیجه مانع واگذاری مسئولیت‌ها به عنوان امانت مردم به دست کارگزاران نالایق و ناشایست شود.

لزوم ورود احزاب دارای ساختار منسجم و منظم به عرصه اجرایی کشور برای حل مشکلات و پاسخگویی به مردم موضوعی است که چندی است در محافل رسانهای به آن پرداختهشده از همین رو ما نیز در گفتگوی با حسین انواری عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی و سرپرست سابق کمیته امداد امام خمینی(ره) به این موضوع نگاهی متفاوت کردیم:

تصور شما از وضعیت کنونی جمهوری ایران، فرصتها، چالشها و مشکلات آن چیست؟

چهل و سومین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی را در سراسر کشور با محدودیتهای عدیده از جمله ویروس کرونا و حصر اقتصادی مواجه بودیم برگزار شد. دهه پنجم انقلاب اسلامی آغاز عصر جدیدی است که مردم خداجوی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان گذاشتند و اسلامیت را در کنار جمهوریت تثبیت کردند و انقلاب اسلامی با توجه به شعارها و ارزشهای خود همچنان به پیش میرود. فضای کنونی بینالمللی نشاندهنده افول نظام سلطه جهانی به سرکردگی آمریکا است و تفکر لیبرال دموکراسی در مقابل تفکر جبهه اسلام رو به شکست قطعی است. آمریکا با استحاله فرهنگی و سیاسی ملت ایران درصدد شکست نظام اسلامی و جلوگیری از پیشرفت ملت ایران است که با هدایت مقام معظم رهبری و هوشیاری مردم و خدمتگزاران نظام قطعاً راهی بهجایی نخواهد برد، دموکراسی دروغین آمریکا حربهای شده تا ندای عدالتخواهی در حلقوم ملتهای جهان خفه شود و تطمیع و رعب دو وسیله نظام سلطه برای مقابله با دنیای اسلام و انفعالی در مقابل مردمسالاری دینی است. تکیهبر قدرت و ارائه پولادین مردم در مقابل قدرتهای جهانی، دموکراسی دروغین و فریبگرانه آمریکا را رسوا کرد. حضرت امام خمینی(ره) ادبیات جدید سعادت آفرین و ماندگاری به بشریت عرضه کرد. عقلانیت حکم میکند در مقابل این دشمن اسلام و انسان مذاکره معنا و مفهومی نخواهد داشت که در 4 دهه گذشته انقلاب آن را ثابت کرده مخصوصاً در جریان مذاکره برجام خدعه و نیرنگ این موضوع آشکار گردید. اقدامات استکبار جهانی و آمریکا موجب انزجار ملتها و بهویژه ملت ایران شده است حضرت امام و رهبرمعظم انقلاب اقدامات تاکتیکی نظام سلطه را به چالش کشیدند و پرچم غصب شده حقوق بشر و فریب افکار عمومی را با تحقیر ملتها و چپاول ثروتهای آنها و تحمیل مطالبات نامشروع مطالبات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان برای تثبیت سلطه گری خود پایین آوردند و یک الگوی نمونه توسعه اسلامی و ملی که نیازمند تلاش ملی و همهجانبه مردم و مسئولان و ایجاد مناسبات صحیح اجتماعی و اقتصادی است را پایهگذاری و هدایت نمودند.

اقتصاد مقاومتی تنها راه مقابله با حیلههای نظام سلطه است

با توجه به شرایط موجود و برآورد آینده کشور اولویتراه برونرفت از بحرانها و بهویژه بحران اقتصادی چیست؟

نظام اقتصادی اسلام یکی از مجموعههای تشکیلدهنده نظام اجتماعی است که دو جهت را دنبال میکند یکی افزایش ثروت ملی و دیگری برقراری عدالت اجتماعی به همراه پیشرفت .

در حال حاضر دشمنان نظام اسلامی تلاش میکنند با فشارهای اقتصادی و تحریم ددمنشانه اقتصاد کشور را فلج کنند و رفاه مردم را به خطر بیندازند بیاعتمادی بین مردم ایجاد کنند و آنها را از نظام جدا و در تقابل با نظام قرار دهند دشمن با فشارهای اقتصادی سعی در منزوی کردن انقلاب دارد و قصد دارد تا در مواضع و شعارهای اصولی انقلاب تغییر ایجاد کند و روح استقلال ملی را با تهاجم به ایمان و فرهنگ مردم نابود کند و درنهایت نظام اسلامی را تضعیف و شرایط ظالمانه خود را تحمیل کند اقتصاد مقاومتی تنها راه مقابله با حیلههای نظام سلطه است که رهبر معظم انقلاب آن را مطرح و ابعاد آن را بیان کردند.

راه حل برای تحقق اقتصاد مقاومتی

برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه برنامههایی میتوان داشت؟

برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش و همت جهادگرانه و مقاومت مداوم ملت را میطلبد. توجه و حمایت از تولید ملی و استفاده از تمام ظرفیتهای ملی و منطقهای، حضور حداکثری و مردمی کردن اقتصاد، اشتغالزایی و کارآفرینی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، بهرهمندی طبقات محروم در پیشرفتهای علمی و گسترش آنها، مهارتها و تجربیات همه اقشار کشور برای پایدار نمودن اقتصاد مقاومتی و همچنین باید نظام سازی مبتنی بر حضور حداکثری مردم و ایجاد تسهیل از سوی دولت صورت بگیرد.

دولت با فاصله گرفتن از تصدیگریها باید اقتصاد مقاومتی را بهدرستی اجرایی کند

با توجه به سابقه شما در کمیته امداد امام خمینی و شناخت از مشکلات محرومان و قشر آسیبپذیر برای حل مشکل معیشت آنها چه راهحلهایی را به دولت پیشنهاد میدهید؟

دولت با فاصله گرفتن از تصدیگریها و توانمندسازی بخش خصوصی باید سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای اصل ۴۴ را بهدرستی اجرایی کند و بهتدریج از وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهد و رویکرد فقرزدایی و ارتقا درآمد طبقات ضعیف را سرلوحه برنامهریزیهای خود قرار دهد و از تغییر دائمی سیاستها و برنامههای اقتصادی و مقررات مربوطه و تصمیمات خلقالساعه بهشدت پرهیز کند.

اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی از وظایف مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی است که باید بهسرعت سامان پیدا کند و افزایش و خودکفایی در تولیدات کشاورزی و اقلام معیشتی و همچنین توسعه نظام سلامت موانع جهش تولید را برطرف سازد.

حل مسئله قاچاق، هدایت نقدینگی به سمت تولید، تشویق به سرمایهگذاری، برطرف کردن پیچوخمهای اداری در صدور مجوزها، کنترل بیرویه واردات کالاهای لوکس، ناهماهنگی در بخشهای اداری، نابسامانی در حوزه ارز، کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی در سرلوحه نظام اقتصادی دولت باید قرار بگیرد.

برجام، پسابرجام، تحریمها و تشدید تحریمها از نظر شما در آینده چه جایگاهی در اداره کشور خواهد داشت و برای حل آنچه میتوان کرد؟

از همه مهمتر در برنامه اداره کشور این است که دولت مسائل اقتصادی کشور را به تحولات خارجی پیوند نزند و دل در گرو حل مشکلات کشور توسط آنها نداشته باشد قطعاً مشکلات درونی کشور پیش از آنکه در میز مذاکرات کشور با بیگانگان رفع گردد به همت و کارآمدی و ایمان کارگزاران نظام به اهداف انقلاب ارتباط پیدا میکند، در مردمسالاری دینی اداره کشور با هیچ بنبستی مواجه نیست، همه اهداف نظام اسلامی با حضور مردم در صحنههای مختلف و ترجیح مسائل عمومی بر مسائل فردی پایداری و مقاومت در برابر دشمن، وحدت و همدلی و غیرت ملی و ایمان عمیق ملت، حتماً قابل تحقق و دستیافتنی است، دنیای اسلام با الگوپذیری از انقلاب اسلامی باید باور کند که با اتکا به تواناییهای بالقوه و حرکت در مسیر پیام بعثت رسول گرامی اسلام و وحدت کلمه میتواند قدرت عظیم خود را بازیابد و در مقابل ظلم و زورگویی دشمنان بایستد و تنها راه عزتمندی مسلمانان ایستادگی همراه با شجاعت و قدرت با وحدت است. عدم وحدت و طرد یکدیگر محکوم به شکست است.

تحزب و مردمسالاری دو روی یک سکه هستند

نظر شما پیرامون ورود تحزب به انتخابات چیست؟

انقلاب اسلامی ایران به عنوان بزرگترین و مردمی ترین انقلاب، وارد دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. شعارهای جهانی این انقلاب دینی به علت سازگاری با فطرت بشری قابل افول نیست تقابل دوگانه اسلام و نظام سلطه سبب کانونی شدن این انقلاب در نظر آزادی خواهان جهان شده است. تحزب و تشکل در نظام مردمسالاری دینی اصلی پذیرفتهشده و همراه و همزاد با شعار مردمسالاری دینی است که صحت و سلامت هریک در گرو دیگری است تحزب و مردمسالاری دو روی یک سکه هستند.

تحزب اسلامی متکی به قدرت مردم ضامن وحدت جامعه و نقش اثرگذار در تداوم انقلاب و صیانت از آن است . حزب جریان فکری زنده با اهداف بلند خود میتواند کادرهای با استعداد و با انگیزه را برای قبول مسئولیتهای نظام آماده کند. تحزب بر پایه اندیشه اسلامی متشکل از هماندیشی گروههایی از متفکران و نخبگان در مسیر تحقق اهداف انقلاب که با تعامل سازنده و مستمر با تودههای مردم اهتمام به حل امور مسلمین و حضور فعال و اثرگذار آگاهانه در صحنه سیاسی و اجتماعی و در جهت هدایت افکار عمومی انجام وظیفه کند. حزب اسلامی با گسترش شناخت و معرفت نسبت به انقلاب و نظام ولایی میتواند آن را تبدیل به رفتار عمومی مردم نماید و برای مشارکت حداکثری مردم در دوران امامت بسترسازی کند.

نظام حزبی مانع واگذاری مسئولیتها به دست کارگزاران نالایق شود

وجود و استقرار یک نظام حزبی چه فوایدی در پی خواهد داشت؟

وجود نظام حزبی میتواند موجب پیشگیری از ایجاد آشفتگی افکار عمومی و درنتیجه مانع واگذاری مسئولیتها به عنوان امانت مردم به دست کارگزاران نالایق و ناشایست شود.

حزب اسلامی وظیفهمند است تا استعدادهای بالقوه را به فعلیت رساند و به نیروها شتاب دهد. هدایت نیروهای منحرف به خط انقلاب را در دستور کار داشته باشد. حزب اسلامی موظف است خوراک فکری نیروها و حمایت در صحنه اقدام را داشته باشد و از هدر رفتن نیروی انسانی جلوگیری کند. ایجاد قدرت بین تودههای مردم برای انجام عمل جمعی یکی از وظایف حزب اسلامی از طریق وحدت و همکاری است. باور به اینکه انقلاب بدون چنین هماهنگی فعال در مقابل دشمنان آسیبپذیر خواهد بود.

ترویج الگوی سبقت در خیرات، صیانت از کرامت انسانها، حضور حداکثری در انتخابات، گسترش همدردی اجتماعی و آگاهسازی افکار عمومی نسبت به اصول نظام از کارکردهای حزب اسلامی است

حزب اسلامی با انگیزه الهی و تحصیل رضایت خداوند و دعوت عموم به فرامین خدا بر این باور که در نظام هستی حق پیروز و باطل نابودی پذیر است از مسیر حق خارج نشده و در همه حال خود را پاسدار ارزشها میداند و قابلیت این را دارد با ترویج و عملیاتی سازی سبک مدیریت جهادی، عهدهدار مسئولیتها در نظام اسلامی و پاسخگو در مقابل مردم و رهبری نظام باشد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: