logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۲۶۸۵
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۲
ما برای اداره کشور نیازمند جلب و جذب دل‌های مردم هستیم و قوام سیاست در گرو تأمین رفاه و آسایش مردم است.

حسین انواری عضو شورای مرکزی- یکی از اصول اساسی اقتصاد اسلامی رسیدگی به زندگی آحاد مردم، از جمله محرومین و از پا افتادگان است و تأمین نشاط و رضایتمندی آنها ضرورت مسلمی است. ما برای اداره کشور نیازمند جلب و جذب دلهای مردم هستیم و قوام سیاست در گرو تأمین رفاه و آسایش مردم است. در صورت تزلزل در قوام بخشیدن سیاست با تهدیدات سرمایه اجتماعی مواجه میشویم. در این صورت باید شاهد عدم همگرایی مردم با نظام، بیدردی اجتماعی و بروز خودخواهیها، قدرتطلبیها، تعارضات و کشمکشهای اجتماعی باشیم و مشارکت و مسئولیتپذیری مردم کاهش مییابد. نهایتاً باید شاهد صحنههای تنازع بقا در کشمکشهایی که ایجاد میشود، باشیم.

طبقات محروم و نیازمند از حقوقی برخوردارند که نباید مغفول واقع شوند. رفاه و آسایش مردم، بهویژه محرومین از دغدغههای اصلی نظام است که لازم است تأمین و مراقبت از طبقات ضعیف و نیازمند برچسب به همه برنامهها و تصمیمات اجرایی کشور باشد.

مهمترین عامل وابستگی اقتصاد

مهمترین عامل وابستگی اقتصاد ما به نفت دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد ماست که در حوزه وظایف دولت نیست. همچنین نگاه به خارج و بیتوجه بودن به ظرفیتهای داخلی و بودجهبندی و نامتوازن بودن و نهایتاً عدم ثبات سیاستهای اجرایی در اقتصاد و عدم رعایت اولویتها و وجود هزینههای زاید و غیر ضروری و اسراف و ریخت و پاشهایی در بخشهای خدمتگزاری کشور موجب بروز مشکلاتی در زندگی مردم نظیر بیکاری جوانان و فقر درآمدی در طبقات جامعه مخصوصاً قشرهای ضعیف و گسترش زمینههای فساد و کاهش انگیزه خدمت میشود.

اقتصاد مقاومتی

ما هیچ راهی نداریم جز اینکه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی برگردیم و باید همه برنامههای اجرایی کشور برای همه بخشهای کشور تهیه شود و اقتصاد مقاومتی با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت در دولتها بهطور جدی پیگیری شود. در حوزههای اقتصادی کشور مولد شدن و دانشبنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و حذف تصدیگریهای زاید دولت و برونگرایی با استفاده از ظرفیتها به صورت جدی دنبال شود. تولیدمحور کردن اقتصاد و حمایت از تولید ملی، مخصوصاً امسال که مقام معظم رهبری بر جهش تولید تأکید کردهاند، تحقق عدالت اجتماعی که پیشرفت کشور را همراه با عدالت در نظام اسلامی ما معنیدار میکند، استفاده از همه ظرفیتها و سرمایههای مردمی که بتوانیم نیروی کار، استعدادها و سرمایهها را به کار بگیریم و فعال کنیم و بهرهمندی طبقات محروم از پیشرفت از ضروریات در عرصه اقتصاد کشور است. توجه به طبقات محروم باید سرلوحه و سرتیتر تمامی برنامههایمان باشد. باید قوای کمبازده را بازتوانی و به توانمندیهای جدید در اقتصاد خانواده توجه کنیم. کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی را توسعه بدهیم و پایدارسازی کنیم. اینها از اهم اقداماتی است که بایستی توسط مجلس شورای اسلامی و دولت به صورت جدی بر آنها اهتمام شود تا بتوانیم فضایی را برای رشد و تعالی مردم فداکار کشورمان ایجاد کنیم.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: