logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۲۵۶۸
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۹
درآستانه سالگرد بزرگداشت شهید امت اسلامی سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس رهنمودهای ارزشمند و راهبردی رهبر معظم انقلاب برای دست اندرکاران این بزرگداشت بسیار مهم و تعیین کننده بود که به 25 نکته مهم این رهنمودها در ذیل اشاره می شود

حمیدرضا ترقی- ایرانیها به خودشان افتخار کنند که مردی از میان آنها از یک روستای دورافتاده برمیخیزد، تلاش میکند، مجاهدت میکند، خودسازی میکند، تبدیل میشود به چهرهی درخشان و قهرمان امّت اسلامی؛ امام خامنه ای 26/9/99

درآستانه سالگرد بزرگداشت شهید امت اسلامی سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس رهنمودهای ارزشمند و راهبردی رهبر معظم انقلاب برای دست اندرکاران این بزرگداشت بسیار مهم و تعیین کننده بود که به 25 نکته مهم این رهنمودها در ذیل اشاره می شود تا سر لوحه ی کار همه قرار گیرد :

1- لزوم مردمی بودنِ تلاشهای فرهنگی و کارهای گوناگون در برنامهی سالگرد شهید سلیمانی،[کارها را] منحصر نکنیم در یک مجاری خاصّی.

2- مجموعهای که تشکیل دادند به عنوان «مکتب سلیمانی»؛ بایستی با توانایی، با هوشیاری، با دقّت دنبال بشود

3- شهید سلیمانی، هم قهرمان ملّت ایران و هم قهرمان امّت اسلامی شد.

4- شهادت سلیمانی یک حادثهی تاریخی است، که در تاریخ ثبت شد.

5- ایرانیها هم به خودشان افتخار کنند که مردی از میان آنها از یک روستای دورافتاده برمیخیزد، تلاش میکند، مجاهدت میکند، خودسازی میکند، تبدیل می شود به چهرهی درخشان و قهرمان امّت اسلامی.

6- ملّت ایران داشتههای فرهنگی ، معنوی ، انقلابی و ارزشهای خودش را در او متبلور و مجسّم دید.

7- فقط انقلابیها نبودند که او را تکریم کردند همهی اقشار نسبت به او حتّی کسانی که انتظار نمیرفت نسبت به یک عنصر انقلابی، ابراز احساسات کردند.

8- دارای خصلتهای ایرانی چون :شجاعت ، روحیهی مقاومت و دارای درایت و تیزهوشی بود.

9- زبونی و عقبنشینی و انفعال و مانند اینها ضدّ روحیهی ملّی ما است. آنهایی که ادّعای ملّیّت میکنند و عملاً زبونی از خودشان نشان میدهند، دچار تناقضند.

10- مسئلهی بروز یک جریانِ بهظاهر مذهبیِ متمایل به یکی از فرقهها و علیه مقاومت را ایشان مدّتها قبل پیشبینی کرد

11- در ادارهی اموری که با کشورها ارتباط داشت و او در آنها دخیل بود، با کمال عقل و درایت رفتار میکرد.

12- مجموعه ای ازمکارم اخلاق مثل: روحیهی فداکاری، نوعدوستی ، اهل معنویّت ، اخلاص و آخرتجویی بود؛ اهل تظاهر نبود.

13- در بیابانهای فلان کشور و روی کوهها و در مقابل دشمنان گوناگون رفت، و این ارزشهای فرهنگی ایرانی را در واقع مجسّم کرد، متبلور کرد.

14- شهید سلیمانی، اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسلام شد.

15- الان در دنیای اسلام هر جایی که بنای مقاومت در مقابل زورگویی استکبار را داشته باشند، مظهرشان و اسم رمزشان شهید سلیمانی است.

16- ایشان نرمافزارِ مقاومت را و الگوی مبارزه را به ملّتها تعلیم کرد، به ملّتها سرایت داد، در ملّتها رایج کرد.

17- ایشان به معنای واقعی کلمه، یک شخصیّت برجسته و یک چهرهی قهرمانیِ اسلامی است.

18- شهید سلیمانی، هم در زمان زنده بودنش استکبار را شکست داد، هم با شهادتش شکست داد؛ دلیلش اینکه رئیسجمهور آمریکا آمد گفت: ما هفت تریلیون دلار خرج کردیم در عراق و هیچ چیز گیرمان نیامد بنابراین در زمان حیاتِ خودش اینها را شکست داد.

19- پس از شهادت هم دشمنان را با این تشییعی که در ایران ودر عراق در نجف، در بغداد شد، دشمن راشکست داد.

20- این تشییع میلیونی و بعد بزرگداشتها، ژنرالهای جنگ نرم استکبار را متحیّر کرد.

21- تا آن زمان، مهمترین سیلی به آمریکا همین حرکت مردمی عظیمی بود که انجام گرفت؛ بعد هم که خب برادرها یک سیلیای زدند.

22- سیلی سختتر عبارت است از غلبهی نرمافزاری بر هیمنهی پوچ استکبار؛ این سیلی سخت به آمریکا است که باید زده بشود.

23- بایستی جوانان انقلابی ما و نخبگان مؤمن ما [با] همّت، این هیمنهی استکباری را بشکنند و این سیلی سخت را به آمریکا بزنند

24- یکی هم اخراج آمریکا از منطقه است که این همّت ملّتها و سیاستهای مقاومت را میطلبد که بایستی این کار را انجام بدهند؛ این، سیلی سخت است.

25- قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشان را پس بدهند هم آمر، هم قاتل بدانند که در هر زمان ممکن، هر وقت ممکن شد -ما دنبال وقت ممکن هستیم- باید انتقامشان را پس بدهند.

جلوه هایی ازمکتب شهید سلیمانی

1-نگاه به مذاکره

مذاکرات حاجقاسم برای دادن سرویس مستشاری به همه نیروهای مقاومت از حماس گرفته تا جهاد اسلامی و از حزبالله لبنان گرفته تا ارتش سوریه و حشدالشعبی عراق بود؛ اینها همه محصول مذاکرات دیپلماتیک بوده است و در تمام این مذاکرات، فرمانده شهید ما، موفق بود.

بدون تردید نفس مذاکره یک امر ناپسند نیست، اما آنچه که امروز از مذاکره مذموم شناخته میشود، مذاکره با دشمن غدار و پیمان شکنی است که همواره بهدنبال تحمیل زیاده خواهی خود به طرف مقابل و درصدد باجگیری است. ما در توافق برجام کشف کردیم که آمریکاییها فقط به دنبال امتیاز گرفتن هستند و ذرهای امتیاز نمیدهند، نهتنها امتیاز نمیدهند بلکه بر تحریمهای گذشته نیز میافزایند. اینکه واژه «مقاومت» را در کنار واژه مذاکره قرار دهیم، «قیاس معالفارق» است و بر آن هیچ منطقی استوار نیست.

مردم ما امروز به برکت خون شهید سلیمانی دریافتهاندتقدسزدایی از مقاومت و مقدس کردن مذاکرات معقول نیست.

2- مقابله با ایجاد دو صدایی در برابر دشمن

شهید سلیمانی معتقد بود«در خط مقدم جنگ با دشمن، نباید دو صدا بلند شود و کسانی بگویند دشمن نیست، دوست است. خوارج، محصول ترویج همین نگاه بودند. اگر صاحبمنصبانی آدرس غلط دادند و در جامعه دو صدایی در مقابل دشمن درست کردند، مرتکب خیانت شدهاند. کوچه دادن به دشمن، بدترین نوع خیانت است. ترویج فهم غلط از دشمن، حساسیت جامعه را از بین بردن و سرد کردن، در درون آن تفرقه درست کردن، خیانت است

3- مخالفت با برجام سه ضلعی

این سردار دوراندبش گفت : این برجام، سه ضلعی است نه یک ضلعی. اوباما فکر میکرد به مرور زمان به دو ضلع دیگر میرسد، اینکه اصرار میکنند بر برجام ۲ در منطقه، برای این است که میخواهند این تحرکی را که از ایران اسلامی به جهان اسلام روح و جان داده، این خونی را که در عالم اسلامی جریان پیدا کرده، بخشکانند. هدف این است که این قدرت ناب اسلامی در برجام ۲ خشکانده شود. اگر العیاذبالله ما رفتیم و در برجام ۲ شرکت کردیم، به همین تمام میشود؟ نه، برجام اصلی در داخل ایران است. تلاش آنها به اینجا منتهی نخواهد شد و برجام سه هم خواهند داشت، چون دشمنان معتقدند که چشمه باید خشکانده شود و این چشمه، ایران است

4-شجاعت توام با تدبیر، هنر بزرگ شهید سلیمانی

اساسا هنر بزرگ سیاسی سردار سلیمانی این بود که علیرغم داشتن ارتباط شخصی و اخلاقی محبت آمیز با برخی چهرههای سیاسی؛ این روابط نه تنها در مواضع شفاف انقلابی او خللی ایجاد نکرد، بلکه او در آشکارا و در برابر مردم، بگونهای در این سالها رفتار کرد که افکار عمومی هیچگاه بر داشت نکرد که او بخشی از یک جناح سیاسی در کشور است.

او آنقدر در انقلابی بودن شفاف و صادق بود که نزدیکی به افراد و جناحهای مختلف سیاسی، رفتار و مواضعش را دچار خلل نکرد.

مقتدای حکیم انقلاب درباره رویکرد سردار سلیمانی نکاتی فرمودند که نیاز همیشه ماست: «رفیق خوب و عزیز و خوشبخت ما شهید سلیمانی، هم شجاع و هم با تدبیر بود. صرف شجاعت نبود. برخی شجاعت دارند ولی تدبیر و عقل لازم را برای شجاعت ندارند. برخی اهل تدبیر هستند ولی دل و جگر لازم برای اجرای آن تدبیر را ندارند. این شجاعت و تدبیر توامان فقط در میدان نظامی هم نبود، بلکه در میدان سیاست هم همینطور بود. بنده بارها به دوستانی که در عرصه سیاسی فعال هستند میگفتم که رفتار و کارهای او را مورد توجه داشته باشند. از همه اینها بالاتر اخلاص او بود. این ابزار شجاعت و ابزار تدبیر را مخلصانه خرج میکرد. اهل ریا و تزویر نبود. اخلاص خیلی مهم است و باید در خودمان آن را تمرین کنیم».

5- همخوانی مکتب سلیمانی با امام و رهبری

مکتب شهید سلیمانی یک الگوی مکتبی جدید و باز تولید جدید از مکتب اسلام و دکترین اسلامی است. آموزه های این مکتب مفسر و تشریح کننده این مکتب است.

این مکتب دارای پیشینه و ریشه است که بسیار مهم و منابع محکمی دارد سخنرانی های سلیمانی بهعنوان مبانی نظری و وصیت نامه ایشان با مبانی مکتب اسلام و مبانی شیعی همخوانی دارد و این یک ویژگی است در اسلام ناب محمدی(ص) که امام خمینی (ره) اسلام ناب را مقابل اسلام آمریکایی بهکار بردند.

ویژگی دیگر انقلابی بودن و عملگرایی مکتب شهید سلیمانی است. مکتب سلیمانی با منویات رهبری همخوانی دارد و به دنبال نفوذ در قلب ها است، اقتدار دارد، زرین است و مخاطب آن دلها است.

وقت آن رسیده است تا با درس گرفتن از مکتب سلیمانی، شجاعت انقلابی و تکیه به مردم عزیز، راهبرد متناسب با قدرت ملی خودمان و نیز قدرت رو به افول غرب به بازاندیشی راه رفته برسیم و با اتحاد وحدت داخلی، راه را بر هر فریبکاری و توطئهای ببندیم و تحت تأثیر عملیات روانی آنها قرار نگیریم و در مسیر ایستادگی و مقاومت مدبرانه و هوشمندانه محکم گام برداریم.


 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: