logo
کد خبر: ۳۲۵۲۰
تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۰
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس:
نماینده مردم سروستان گفت: وقتی رفتار و یا گفتار مسئولین بیانگر این باشد که مردم را نمی‌بینند و یا مطالبات و دغدغه‌های آن‌ها را نمی‌فهمند، ما باید با حقایق و راستی با مردم روبرو شویم و بدون سیاه نمایی خدمت کنیم، چنانچه رهبر انقلاب با اشراف بر همه کاستی‌ها آینده را روشن ترسیم می‌کنند، تعریف ما از امید این نیست که به مردم دروغ گفته و یا حال آن‌ها نادیده گرفته شود.
عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده مردم سروستان استان فارس با اشاره به تحقق و عدم تحقق وعدههای دولت دوازدهم گفت: به عقیده من هرکدام از ما، در دو مجموعه دولت و مجلس ادعا کنیم که به وعدههای خود عمل کردیم، بهواسطه فضای گسترده رسانهای، با رجوع به بعضی از فیلمهای ضبطشده از خودمان و همچنین وضعیت مردم و دستاوردها میتوانیم به دادگاه وجدان رجوع و خود را محاکمه کنیم.

وی در پاسخ به چگونگی تحقق وعده از میان بردن فقر مطلق توسط دولت اعتدال تصریح کرد: شاید تعریف دولت از فقر مطلق متفاوت باشد ولی آنچه از شواهد مشخص است حرکت جامعه به سمت فقر و افزایش فقرا است، اینکه معیار ما برای فقر و حداقل امکانات رفاهی برای زنده ماندن چیست گویا به تعریف دولت بستگی دارد.

تعریف دولت از فقر

عضو هیئترئیسه کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: فضایی که در حال حاضر ایجاد شده است و وضعیت کرونا، سامانه آموزشی شاد و مسائلی از ایندست این پرسش را ایجاد میکند که ما تا چه اندازه توانستهایم بستر لازم را ایجاد کنیم و این وضیعت گویای این است که در شرایط آرام قرار نداریم، شاید تعبیر دوستان ما در دولت از فقر مطلق هم این است که یک عده از مردم چنان فقیر شوند که در خیابان از گرسنگی بمیرند.

رحیمی مظفری با گریزی به کمکهای مؤمنانه و خیرخواهانه مردمی در روزهای کرونایی برای مقابله با فقر گفت: اگر کمکهای مؤمنانه صورت نمیگرفت با بیتوجهی موجود معلوم نبود چه وضعی در جامعه پیش میآمد. به نظر شخصی من موضوع رفع فقر مطلق اینطور که مدعی هستند نیست چنانچه در برجام، رفع تحریمها، بهبود وضعیت اقتصادی و ... همین وضعیت است، پیشنهاد من این است ما مسئولین اول با خودمان و سپس با مردم صادق باشیم.

مقابله با بی عدالتی

وی ادامه داد: مردم ما در همه عرصهها صادقانه ایستاده و تلاش کردند با سختیها بسازند اما دو موضوع برای مردم آزاردهنده شده، اولین مسئله بیعدالتی است، مردم میبینند در شرایطی که تاوان استقلال و پایداری خود را میدهند بیعدالتی وجود دارد که باید با آن مقابله کرد.

منتخب مردم سروستان در خانه ملت، عدم صدق گفتار و عملکرد را دومین موضوع آزاردهنده برای مردم شریف ایران دانست و خاطرنشان کرد: وقتی رفتار و یا گفتار مسئولین بیانگر این باشد که مردم را نمیبینند و یا مطالبات و دغدغههای آنها را نمیفهمند، ما باید با حقایق و راستی با مردم روبرو شویم و بدون سیاه نمایی خدمت کنیم، چنانچه رهبر انقلاب با اشراف بر همه کاستیها آینده را روشن ترسیم میکنند، تعریف ما از امید این نیست که به مردم دروغ گفته و یا حال آنها نادیده گرفته شود.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: