به‌روز شده در: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۹
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۲۰۴۹
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۴
یکی از تصورات اشتباه ما این است که همه حظ و بهره‌ای را که برای زیارت حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام بیان شده منحصر در زیارت از نزدیک می‌دانیم حال آنکه رییس مکتب تشیع در بیانی امیدبخش جاماندگان از قافله زائران حضرت را به عملی جایگزین تشویق نمودند.

علی شریعت دوست - یکی از تصورات اشتباه ما این است که همه حظ و بهرهای را که برای زیارت حضرت سیدالشهدا علیهالسلام بیان شده منحصر در زیارت از نزدیک میدانیم حال آنکه رییس مکتب تشیع در بیانی امیدبخش جاماندگان از قافله زائران حضرت را به عملی جایگزین تشویق نمودند.

امام در بیانـی امیدبخـش، زیارتـی سـاده آموختنـد کـه بـرای هرکسـی و بـا هـر تـوان مالـی و جسـمی مقـدور اسـت.

امـام صـادق(ع) بـه سـدیر فرمودنـد: ای سـدیر آیـا قبـر حسـین(ع) را هـر روز زیـارت میکنـی؟ عـرض کـردم فدایـت شـوم نـه. فرمودنـد: چقـدر شـما جفـا میکنیـد! آیـا در هـر مـاه او را زیـارت میکنـی؟ عـرض کـردم: خیـر. فرمودنـد: آیـا پـس در هـر سـال او را زیـارت میکنـی؟ عـرض کـردم گاهـی اوقـات چنیـن میشـود. فرمودنـد: ای سـدیر چقـدر شـما بـه حسـین(ع) جفـا میکنیـد. مگـر نمیدانـی کـه خداونـد هزار هزار فرشـته ژولیده موی و غبـار گرفته دارد کـه گریـه میکننـد و سیدالشـهداء(ع) را زیـارت میکننـد و هرگـز خسـته نمیشـوند؟ هیچ با ک و رنجی بر تو نیسـت که در هر جمعه 5 مرتبه و در هـر روز یـک مرتبـه قبـر حسـین بن علی(ع) را زیـارت کنـی. عرض کردم: فدایت شوم میان ما و او مسافت بسیاری است.

حضـرت فرمودنـد: روی پشـت بـام خانـهات بـرو، پـس توجهـی بـه جانـب راسـت بعـد چـپ بنمـا و بعـد سـرت را بـه سـوی آسـمان بلنـد کـن، سـپس رو کـن بـه سـمت قبـر امامحسـین(ع) و بگـو: «السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک و رحمه الله و برکاته» که در ایـن صـورت برایـت یـک زیـارت نوشـته میشـود، ایـن زیـارت (معـادل) یـک حـج و یـک عمـره اسـت.

سـدیر میگویـد: چـه بسـیار کـه ایـن فرمایـش را در هـر مـاه بیـش از بیسـت مرتبـه انجـام مـیدادم.

(وسایل الشــیعة ج 14 ،ص 493)

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: