logo
کد خبر: ۳۱۷۵۹
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۴

کانالهای مجازی مربوط به دو حوزه امر به معروف و سیاسی توسط متولیان این بحث به روز شد و پاسخگویی به تقاضاها در این خصوص انجام گرفت.

پیشنویس سیاست حزب با روحانیت تهیه و به دبیرکل تحویل داده شد.

جلسات گروه های امر به معروف به دلیل شرایط ویژه کرونایی در ماه محرم به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

در امور بینالملل با مسئولیت ستاد برگزاری نیز تمامی دیدارها و هماهنگیها و گزارشات در حال انجام و جمعآوری است.

شیوهنامه انتخاباتی شوراهای شهر و روستا تصویب و با دبیران استانها در این خصوص تماسهایی برقرار شده است و برخی از استانها به شکل جدی در حال فعالیت و رایزنی در این زمینه هستند.

معاونت اداری و مالی در راستای بازنگری در مسائل مالی و حزبی و تأمین هزینهها و سازماندهی معاونت اداری اقدامات خوبی را صورت داده است

پیگیری برنامهها و ارائه نظرات در خصوص تغییر در نحوه پرداخت یارانهها مهمترین برنامههای در واحد مطالعات و برنامهریزی حزب مؤتلفه اسلامی است.

بازنگری در مسئله تبلیغات در دستورکار معاونت تبلیغات قرار گرفت.


 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: