logo
کد خبر: ۳۱۰۹۳
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۰
موافقت با برداشت از صندوق توسعه ملی در این شرایط به نوعی بیانگر میزان اشراف رهبر انقلاب بر اهمیت سلامت جامعه به عنوان سرمایه اصلی جمهوری اسلامی است و پیرو این امر انتظار می‌رود همانگونه که علی ربیعی سخنگوی دولت اظهار کرد این مبلغ صرف تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی، تأمین دارو و حمایت از مشاغل در دوران همه‌گیری و پس از آن شود.


رضوانه باهری- خسارات اقتصادی ناشی از همهگیری ویروس کرونا در ایران موجب ارائه درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی از سوی رئیس جمهور به رهبر انقلاب شد، پیرو این درخواست رهبر معظم انقلاب با برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از محل این صندوق موافقت کردند.

صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد حکومتی است که نقش صندوق ثروت ملی کشور را دارد. این صندوق، بر اساس ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تأسیس شد. موافقت با برداشت از صندوق توسعه ملی در این شرایط به نوعی بیانگر میزان اشراف رهبر انقلاب بر اهمیت سلامت جامعه به عنوان سرمایه اصلی جمهوری اسلامی است و پیرو این امر انتظار میرود همانگونه که علی ربیعی سخنگوی دولت اظهار کرد این مبلغ صرف تقویت شرکتهای دانشبنیان، تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی، تأمین دارو و حمایت از مشاغل در دوران همهگیری و پس از آن شود.

اکنون کشور در شرایط دفاع بیولوژیک قرار دارد و چنین سرمایهای میتواند نسبت به مواجه با این مشکل و برونرفت از آن بسیار سازنده باشد. به نظر میرسد در چنین شرایطی و با درک صحیح از کمبودهای نظام سلامت کشور و به ویژه بیمارستانها و کادر درمان در مناطق کمتر برخوردار و استانهای محروم، اولویتهای اصلی تخصیص اعتبار این مناطق باشند و سپس به صورت مقطعی و با نظر نهادهای مربوطه گزارشی از پیشرفتها و توسعه در حوزههایی که سخنگوی دولت مدعی مصارف برداشت از صندوق است به سمع و نظر مردم برسد.

همچنین وجود چنین مبلغی، راه را بر مذاکره برای دریافت وام از صندوقهای بینالمللی میبندد؛ زیرا مطابق آنچه تاریخ اثبات کرده است استقراض از بانکها وصندوقهای جهانی برای کشور ما تبعات بسیاری به همراه دارد و ظرفیت فعلی فراهم آمده به مثابه بینیازی از منابع خارجی و اتکا به توان داخلی برای بهبود وضعیت آینده کشور خواهد بود
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: